Türklerin İslamiyeti Kabul Etme Nedenleri

0

Türkler İslamiyeti ne zaman ve neden kabul etmişlerdir? Türklerin İslamiyeti kabulü hakkında bilgi.

TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ

• 8. Yüzyıl başlarında Emevi orduları, Amuderya’yı geçerek Maveraünnehir’e girdiler. Kısa sürede Semerkant ve Buhara kentleri Arapların eline geçti.

• Talaş Savaşı’ndan (751) sonra Türk-Arap ilişkileri gelişti. Türkler, kitleler halinde Müslüman olmaya başladılar.

Türklerin İslamiyeti Kabul Etme Nedenleri

1. İslam Dini’nin eski Türk inanç ve düşüncesine uygun taraflarının çokluğu (Türklerin tek tanrılı inanca aşina olması, diğer dinlere karşı hoşgörü vb.)

2. îslamiyetin telkin ettiği ahlaki değerlerin, Türk ahlak anlayışına uygun olması

3. Türklerin, fütühat felsefesinin, îslamiyetin cihat anlayışı ile bağdaşması.

4. Türklerin temizlik anlayışının, îslamiyetin temizliği “imandan” sayan yaklaşımı ile tam olarak bağdaşması

• Türklerin Müslüman olmaları dünya tarihinin önemli olaylarındandır.

Emeviler zamanında İslam Devleti’nin idari ve sivil kadrolarında yer aldılar. Asıl etkinlikleri Abbasiler döneminde arttı.

• Selçuklulardan itibaren Türkler, islam aleminin siyasî kaderini ellerine geçirdiler. Bu durum Osmanlı Devleti‘nin yıkılışına kadar devam etti.


Leave A Reply