Türklük İle İlgili Kompozisyon, Yazı Örneği, Türklük Hakkında Bilgi

6
Advertisement

Türkler, Türklük ile ilgili kompozisyon örneği, Türklük konulu yazı örneği. Türkler, Türklük hakkında kompozisyon, yazı, ansiklopedik bilgi.

turk bayragi

Kaynak: pixabay.com

Türklük İle İlgili Kompozisyon

TÜRKLER YENİLEMEZ

Napolyon «Türkler öldürülebilir lâkin yenilemezler» der. Gerçekten Türkler, tarihin en eski ve kahraman kavimlerinden biridir. Tarihi parlak zaferler ve başarılarla doludur.

İçinde bulundukları şartlar Türkleri hep mücadeleye itmiştir. Bu nedenle savaşçı bir millet olarak tarih boyunca daima kendi varlığını korumasını bilmiştir. Onun önünde en amansız kuvvetler bile dize gelmiş, aman dilemiştir. Onun kendisine güveni ve sonsuz imanı en güç şartlar altında bile onu üstün kılmıştır. Türk, cesaret ve verimlilik kaynağıdır. Tarihteki örneklerden anlaşılacağı gibi uygarlık alanında ışık saçışı, insanlık tarihi içinde haysiyet ve şeref sembolü oluşu en eski zamanlardan başlar.

Tarih boyunca yeryüzünde onun soylu varlığını parçalamak isteyenler olmuştur. Yakın tarihimizden bir örnek vermek gerekirse; Kurtuluş Savaşında Dünya Milletleri birleşip onu idam sephasına çekmek istediler. Cihanın iğrenç gülüşlerle can çekişiyor diye seyre koştuğu sırada bile asil Türk boyun eğmedi; şöyle bir silkinişle silkindi ki, üzerindeki zorlu kuvvetlerin hiç biri dayanamadı bu silkinişe… Karanlık içinde yepyeni bir Türk ilinin, Türkiye’nin doğuşunu seyretti cihan.

«Ne mutlu Türküm diyene»!

Türkler ve Türklük Hakkında Ansiklopedik Bilgi

TÜRKLER, Asya ve Doğu Avrupa’da yaşayan, Türkçenin çeşitli lehçelerini konuşan, Ural-Altay kavimlerinin Altay grubunda Moğollar ve Mançu-Tunguzlarla birlikte yer alan, beyaz ırktan brakisefal halk (ulus).

Advertisement

İlkçağ tarihçilerinden Herodotos, eserlerinde Türkleri Targita, İskit ülkesinde yaşayan halk olarak da Trykae adlarıyla belirtir. Çin ve Hint kaynaklarında ise değişik adlar göze çarpar. Göktürk yazıtlarında, Türk adının Türük biçiminde yazıldığı, 6. ve 8. yüzyıllarda ise sözcüğün Törük-Türük-Türk değişimi sonucunda bugünkü biçimini aldığı anlatılır. Son zamanlarda yapılan çalışmalar sonucunda bugünkü biçimini aldığı anlatılır. Son zamanlarda yapılan çalışmalar sonucunda, Türklerin beyaz ırktan, Europid adı verilen grubun Turanid tipinde brakisefal tipin karakterini taşıdığı anlaşıldı.

Turan tipine örnek olan Orta Asya, Maveraünnehr ve öteki Yakındoğu Türkleri beyaz tenli, koyu parlak gözlü, değirmi yüzlü (ay yüzlü, badem gözlü) sağlam yapılı insanlar olarak tanımlanır. Son araştırmalar, göçlerden önce Altay Dağları ile Urallar arasındaki geniş bölgenin Türklerin asıl anayurtları olduğunu ortaya koydu. İÖ 2 binli yıllardan önceki zamanlarda, Türklerin anayurdunun Altay-Sayan Dağları’nın kuzeybatı bölgesi olduğu kanıtlandı. Taş Çağı’nın ilk dönemlerinde Türklerin kitleler halinde çevrelerine egemen olmaya başladığı, bu egemenliğin, İÖ 1700’lerde belirginlik kazandığı bilinir. Yine bu dönemde Proto-Türklerin Kazakistan üzerinden Maveraünnehr Bölgesi’ne kadar uzandıkları, buralarda Akdeniz tipi kitlelerle ilişki kurdukları görülür. İÖ 1100’lü yıllardan başlayarak da kalabalık kitleler halinde, Çin’in kuzeybatısındaki Kansu, Ordos bozkırlarına doğru kaydıkları, Moğollarla Tibetlilerle karşılaştıkları, aynı yıllarda değişik Türk kitlelerinin de Harizm ve Türkistan bölgelerine yayıldılar.

İÖ 1. binyıl başlarında İndus-Pencap bölgesine bazı Türk kitleleri gelip yerleştiler, daha sonraki yıllarda da büyük kitleler halinde, Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa’ya geçtiler. İsa’dan sonraki yıllarda ise, Avrupa ortalarına kadar uzanan yayılmasının, İslâmlığın Türkler arasında gelişip yerleşmesinden sonra, Ön-Asya ve Afrika’ya kadar geçtiği görülür.

Özellikle 10. yüzyıldan sonra, Türk yayılmacılığı, arka arkaya imparatorluklarla, Asya Kıtası’nın hemen hemen tümü Türk egemenliğine girdi. Osmanlı Devleti’nin batıdaki ilerlemesi sonucunda da Avrupa ve Kuzey Afrika ve Atlas Okyanusu’na kadar uzanan geniş alan, Türk yayılmasına sahne oldu. Bu yayılmanın sonucu olarak, Türk tarihinde birçok devleti görmek olasıdır. Aynı zamanda, eski ana karalar üzerinde, Türk toplulukları beş-on devlet halinde yaşadılar.


6 yorum

Leave A Reply