YKS (TYT) Türkçe Konuları – 2019

0

YKS – TYT Türkçe konuları. 2019 yılında yapılacak olan TYT ve AYT sınavlarına esas olan Türkçe dersine ait YKS konuları ve bu konuların açıklamaları.

2019 TYT Türkçe Konuları

Advertisement

2019 yılında yapılacak olan YKS sınavında yani TYT ve AYT sınavında Türkçe ve Dil Bilgisi konu başlıkları altında sorulacak olan soruların hangi kazanımlardan çıkacağı aşağıda belirtilmiştir. Kazanımlar Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı listeden alınmıştır.

2019 YKS (TYT – AYT) Türkçe Konuları

DOKUZUNCU SINIF TÜRK EDEBİYATI VE DİL VE ANLATIM DERSİ KAZANIMLARI

 • 1. Bilim ile güzel sanatların farklılığını belirler.
 • 2. Edebiyatın güzel sanatlar içerisindeki yerini açıklar.
 • 3. Edebiyatın insanı konu alan diğer bilim dallarıyla ilişkisini belirler.
 • 4. Aynı dili konuşan insan topluluklarının ortak kültür değerlerini paylaştıklarını açıklayan örnekler verir.
 • 5. Dilin kültür taşıyıcısı rolünü belirler.
 • 6. Dilin, kültür alanının oluşumundaki rolü ve değerini örneklerle açıklar.
 • 7. Dilin farklı olarak kullanıldığı metinleri karşılaştırır.
 • 8. Metni meydana getiren unsurları belirler, bu unsurların birbirine nasıl bağlandığını açıklar.
 • 9. Metnin anlamının bağlamla ilişkisini örneklerle açıklar.
 • 10. Metinleri gruplandırır.
 • 11. Edebî metinlerin kurmaca olduğunu örnekler vererek açıklar.
 • 12. Edebî metnin gerçeklikle ilişkisini örneklerle açıklar.
 • 13. Edebî metnin özel bir iletişim aracı olduğunu fark eder, edebî metni diğer iletişim araçlarıyla karşılaştırır.
 • 14. Her edebî metnin bir tema etrafında oluştuğunu örneklerle açıklar.
 • 15. Edebî metnin her okunduğunda yeni anlamlar kazandığını açıklar.
 • 16. Edebî metinde anlamın bağlamla ilişk >ini açıklar.
 • 17. Edebî metnin kendinden önce ve sonra yazılan metinlerle ilişkisini açıklar.
 • 18. Edebî metnin, yazıldığı dönemle ilişkisini açıklar.
 • 19. İncelediği şiirden hareketle şiirin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.
 • 20. Şiirde yapının nasıl oluştuğunu belirler.
 • 21. Şiirin yapısını çözümler.
 • 22. Şiirin temasını belirler.
 • 23. Şiirde, temanın hangi yönden ele alındığını sorgular.
 • 24. Şiirin yazıldığı dönemle temayı ilişkilendirir.
 • 25. Şiir dilinin özelliklerini açıklar.
 • 26. Şiirde imgenin kullanılma nedenlerini sorgular.
 • 27. Söz sanatlarının şiirdeki işlevini sorgular.
 • 28. Çeşitli dönemlere ait şiirleri şiir dili bakımından karşılaştırır.
 • 29. Şiirde ahengin, hangi öğelerle sağlandığını belirler.
 • 30. Her dönemin kendine özgü bir ses ve ritim anlayışı olduğunu fark eder.
 • 31. Çeşitli dönemlere ait şiirleri ses ve ritim özellikleri bakımından karşılaştırır.
 • 32. Şiirde anlam bütünlüğünün hangi öğelerle sağlandığını belirler.
 • 33. Şiirin gerçeklikle ilişkisini sorgular.
 • 34. Şiir geleneğinin oluşumunu örneklerle açıklar.
 • 35. Şiirin ait olduğu geleneğin özelliklerini belirler.
 • 36. İncelediği şiiri yorumlar.
 • 37. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • 38. Şiir okumada ses ve kelimelerin telaffuzunun önemini örnekler vererek açıklar.
 • 39. Manzume ile şiir arasındaki farklılıkları açıklar.
 • 40. Manzume ve şiirde kullanılan kavramların kullanım yerlerine göre anlamlarını açıklar.
 • 41. Manzume ve şiirde, lirik, epik, dramatik, satirik, pastoral anlatımın değerini örnekler vererek açıklar.
 • 42. Olay çevresinde oluşan metinleri gruplandırır.
 • 43. Anlatmaya bağlı metinlerin hangi edebî türleri oluşturduğunu belirler.
 • 44. Göstermeye bağlı metinlerin hangi edebî türleri ve sahne sanatlarını oluşturduğunu belirler.
  45. İncelediği metinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.
 • 46. Metni oluşturan unsurları belirler.
 • 47. İncelediği metnin yapısını çözümler.
 • 48. İncelediği metnin temasını bulur.
 • 49. Metnin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.
 • 50. Metnin gelenekle ilişkisini belirler.
 • 51. Metni yorumlar.
 • 52. Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi belirler.
 • 53. İncelediği anlatma esasınabağlı metinleri karşılaştırır.
 • 54. Öğretici metinleri okuma ile sanat amacıyla yazılmış metinleri okumanın farklılıklarını belirler.
 • 55. Dönemlerin edebî dilini değerlendirir.
 • 56. İncelediği öğretici metinlerden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.
 • 57. Metnin yapısını çözümler.
 • 58. Metnin ana düşüncesini bulur.
 • 59. Metnin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.
 • 60. Metnin gelenekle ilişkisini belirler.
 • 61. Metnin anlamıyla ilgili çıkarımlarda bulunur.
 • 62. Metni yorumlayarak güncelleştirir.
 • 63. Yazar ile metin arasındaki ilişk i sorgular.
 • 64. Türk dilinin tarihî gelişimini dönemlere ayırır.
 • 65. Anadolu’da Türkçenin yazı dili olarak geHşimini açıklar.
 • 66. Türkçedeki seslerin özelliklerini açıklar.
 • 67. Türkçedeki ses uyumlarının oluşumunu kavrar.
 • 68. Ses olaylarının oluşumunu kavrar.
 • 69. Kelimenin ses ve anlam kaynaşmasından oluşan bir yapı olduğunu fark eder.
 • 70. Kelimede anlamın oluşumunu açıklar.
 • 71. Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler.
 • 72. Kelimelerin farklı anlam kazanmalarında nelerin etkili olduğunu belirler.
 • 73. Kelimelerin sözlü ve yazılı iletişimde kazandığı farklı anlam değerlerini belirler.
 • 74. Kelimelerin anlamlarını ve işlevini belirler (yan, zıt, eş ve yakın anlam).
 • 75. Eş sesli kelimelerin işlevini belirler.
 • 76. Kelimelerdeki anlam değişmelerini açıklar.
 • 77. Kelime gruplarının oluşum biçimlerini açıklar.
 • 78. Cümlede anlamın oluşumunu açıklar. Haber, soru, dilek-istek cümlelerinin oluşumunu ve işlevlerini belirler.
 • 79. Olumlu ve olumsuz fiil ve isim cümlelerinin kuruluş özelliklerini belirler.
 • 80. Cümlenin metinde tamamlanan bir anlam birimi olduğunu fark eder.
 • 81. Aynı düşüncenin farklı cümlelerle ifade edilebileceğini örnek vererek açıklar.
 • 82. Bir anlatım birimi olarak paragrafın oluşumunu açıklar.
 • 83. Paragrafta anlamın bağlamla ilişkisini belirler.
 • 84. Paragrafın yapısını belirleyen unsurları açıklar.
 • 85. İyi bir paragrafta bulunması gereken özellikleri belirler.
 • 86. Paragraflar arasında bağlantıyı sağlayan söz veya söz gruplarını belirler.
 • 87. Paragrafta anlamın oluşumunu açıklar.
 • 88. Paragrafın ana düşüncesini belirler.
 • 89. Paragraftaki yardımcı düşüncelerin ana düşünceyle ilişkisini açıklar.
 • 90. Düşünceyi geliştirme yollarının (Tanımlama, karşılaştırma, tanık gösterme, örneklendirme) işlevlerini belirler.
 • 91. Metin-paragrafilişkisini belirler.
 • 92. Duygu ve düşüncelerini bir paragrafta ifade eder.
 • 93. Paragraflardan metin oluşturur.

ONUNCU SINIF TÜRK EDEBİYATI VE DİL VE ANLATIM DERSİ KAZANIMLARI

 • 1. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular.
 • 2. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasının sebeplerini açıklar.
 • 3. Edebî dönemlerin zihniyetle ilişkisini sorgular.
 • 4. Türk edebiyatındaki dönemlerin ayırıcı özelliklerini belirler.
 • 5. Destan dönemini belirleyen zihniyet ve beğeninin özelliklerini açıklar.
 • 6. Mitlerin doğuşunu açıklar.
 • 7. Mitolojik öğelerin o dönemin sanatı ve dilini zenginleştirdiğine örnek verir.
 • 8. Sözlü edebiyat ürünlerinin toplumun ortak değerleriyle ilişkisini belirler.
 • 9. İncelediği Destan Dönemi şiirini yapı, tema, dil ve anlatım, ahenk özellikleri bakımından çözümler.
 • 10. Eski Türklerde şairlerin görev ve işlevini açıklar.
 • 11. Destanın oluşumuyla ilgili açıklamalar yapar.
 • 12. Destanın yapısını, temasını, dil ve anlatım özelliklerini açıklar.
 • 13. Türk destanlarını gruplandırır.
 • 14. Destanları karşılaştırır.
 • 15. Kök Türk Yazıtları’nın yazıldığı dönemle ilişkisini, Türk edebiyatındaki önemini, dil ve anlatım özelliklerini açıklar.
 • 16. Uygurlar dönemine ait yazılı metinlerin özelliklerini açıklar.
 • 17. Yazılı metinlerden hareketle dönemle Igili çıkarımlarda bulunur.
 • 18. İslamiyet öncesi Türk kültürü ile İslam uygarlığı arasındaki etkileşimi açıklar.
 • 19. İslamiyet’in kabulüyle Türklerin sosyal, siyasi ve kültürel hayatındaki değişimi açıklar.
 • 20. XI ve XII. yy.da dildeki değişimin nedenlerini açıklar.
 • 21. İncelediği İslami Dönem ilk dil ve edebiyat ürünlerini dönemin tarihî, siyasi ve sosyal yapısıyla ilişkilendirir.
 • 22. İslami Dönem ilk dil ve edebiyat ürünlerinin edebiyat ve kültür tarihimizdeki yeri ve değerini açıklar, yapı özelliklerini çözümler.
 • 23. İslami Dönem ilk dil ve edebiyat metinlerinin dil, söyleyiş ve kültür özelliklerini açıklar.
 • 24. Metinlerden hareketle dönem eserlerinin yazılış amacını belirler.
 • 25. İslam kültürünün etkisiyle oluşan tasavvufun şiire yansıma tarzını sorgular.
 • 26. Oğuz Türkçesinin Anadolu’da yazılmış ilk şiirlerinin yapı, tema, ahenk, dil ve anlatım özelliklerini belirler, şiirleri yorumlar.
 • 27. Eserle şair arasındaki ilişkiyi belirler.
 • 28. Bu döneme ait olay çevresinde oluşan edebî metinlerden hareketle metnin oluşmasına imkân veren zihniyetini; yapısını, temasını, dil ve anlatım özelliklerini belirler.
 • 29. Metni kendinden önceki metinlerle ve günümüzdeki benzer metinlerle karşılaştırır.
 • 30. Eserle yazar arasındaki ilişkiyi belirler.
 • 31. Bu döneme ait incelediği öğretici metinleri anlatım biçimleri bakımından gruplandırır.
 • 32. İncelediği metinden hareketle öğretici metnin oluşmasına imkân veren zihniyetini; yapı, dil ve anlatım özelliklerini belirler.
 • 33. Metnin hangi geleneğe bağlı kalınarak yazıldığını belirler.
 • 34. Metnin yazılış amacını belirler.
 • 35. Öğretici metinleri birbirinden ayıran özellikleri belirler.
 • 36. İncelediği divan şiirinden hareketle şiirin oluşmasına imkân veren zihniyetini; yapı, tema, ahenk, dil ve anlatım özelliklerini belirler; şiirleri yorumlar.
 • 37. Şiirden hareketle şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. İncelediği halk şiirlerinden (anonim, âşık tarzı, dinî- tasavvufı)hareketle şiirin oluşmasına imkân sağlayan zihniyetini; yapı, tema, ahenk, dil ve anlatım özelliklerini belirler; şiirleri yorumlar. Divan şiiri ve halk şiirini karşılaştırır.
 • 38. Şair, yazar veya anlatıcının fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. İncelediği anlatmaya bağlı edebî metinlerden hareketle (14-19. yy. halk hikâyesi ve mesneviler) metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti; yapı, tema, ahenk, dil ve anlatım özelliklerini belirler, metinleri yorumlar.
 • 39. Göstermeye bağlı edebî metinleri (14-19. yy. Karagöz, meddah, orta oyunu) gruplandırır; metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti; yapı, tema, dil ve anlatım özelliklerini belirler, metinleri yorumlar.
 • 40 Metinleri kendi dönemindeki metinlerle ve günümüz metinleriyle karşılaştırır. Bu döneme ait öğretici metinleri anlatım biçimi bakımından gruplandırır; metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti; yapı, tema, dil ve anlatım özelliklerini belirler, metinleri yorumlar.
 • 41 Metinleri kendi dönemindeki diğer metinlerle karşılaştırır.
 • 42 Sunum, tartışma ve panelin özellikle: ini belirler.
 • 43 Bilgi edinme kaynaklarını belirler.
 • 44 Anlatımda “tema” ve “konu” arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • 45 Aynı temada farklı türlerde metinler yazılabileceğini örneklerle açıklar.
 • 46 Temanın nasıl sınırlandırılabileceğini açıklar.
 • 47 Anlatımın nasıl oluştuğunu belirler.
 • 48 Okuduğu yazılarda anlatımın amacını belirler.
 • 49 Anlatıcının dolaylı, doğrudan, soyut ve somut olarak ifade ettiği her düzeydeki sözlü veya yazılı anlatımın özelliklerini belirler.
 • 50 Anlatımda bulunması gereken temel özellikleri örneklerle açıklar.
 • 51 Anlatımda bağlaşıklığın önemini belirler.
 • 52 Anlatımda bağdaşıklığın önemini belirler.
 • 53 Bağlam ile anlatım arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • 54 Anlatım türlerinin oluşumunu kavrar.
 • 55 Anlatım türlerini gruplandırır.
 • 56 Anlatım türlerinin (öyküleyici, betimleyici, emredici, destansı, mizahi, açıklayıcı, fantastik, gelecekten söz eden, coşku ve heyecana bağlı, söyleşmeye bağlı, düşsel, tartışmacı, kanıtlayıcı, öğretici anlatım)ortak özelliklerini belirler.
 • 57 Anlatım türlerinde(öyküleyici, betimleyici, emredici, destansı, mizahi, açıklayıcı,fantastik, gelecekten söz eden, coşku ve heyecana bağlı, söyleşmeye bağlı, düşsel, tartışmacı, kanıtlayıcı, öğretici anlatım) bulunan öğeleri belirler.
 • 58 Anlatım türlerinde (öyküleyici, betimleyici, emredici, destansı, mizahi, açıklayıcı,fantastik, gelecekten söz eden, coşku ve heyecana bağlı, söyleşmeye bağlı, düşsel,tartışmacı, kanıtlayıcı, öğretici anlatım)anlatıcının işlevini belirler.
 • 59 Anlatım türlerinin (öyküleyici, betimleyici, emredici, destansı, mizahi, açıklayıcı, fantastik, gelecekten söz eden, coşku ve heyecana bağlı, söyleşmeye bağlı, düşsel, tartışmacı, kanıtlayıcı, öğretici anlatım) hangi metin türlerinde kullanıldığını belirler.
 • 60 Metindeki isim, sıfat, zamir, zarf, fiil, edat, bağlaç, ünlemleri bulur.
 • 61 Metnin oluşumunda sözcük türlerinin işlevlerini örneklerle açıklar.
 • 62 Metinden hareketle sözcükleri türlerine göre gruplandırır.
 • 63 Sözcük türlerinin kelime gruplarının oluşumundaki işlevini açıklar.
 • 64 Metindeki fiilleri çatılarına göre gruplandırır.
 • 65 Metindeki fiilimsileri bulur, türlerine göre gruplandırır, bunların işlevlerini açıklar. Fiilimsilerin kelime gruplarının oluşumundaki işlevini açıklar.

ONBİRİNCİ SINIF TÜRK EDEBİYATI VE DİL VE ANLATIM DERSİ KAZANIMLARI

 • 1. İncelediği Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti; yapı, tema, ahenk, dil ve anlatım özelliklerini belirler, metinleri yorumlar.
 • 2. Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • 3. İncelediği Tanzimat Dönemi şiirinden hareketle şiirin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti; yapı, tema, ahenk, dil ve anlatım özelliklerini belirler, metinleri yorumlar.
 • 4. Tanzimat Dönemi Edebiyatında incelediği şiirlerle, Divan Edebiyatına ait şiirleri karşılaştırır.
 • 5. Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • 6. İncelediği Tanzimat Dönemi anlatmaya bağlı edebî metinlerinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti; yapı, tema, ahenk, dil ve anlatım özelliklerini belirler, metinleri yorumlar.
 • 7. Anlatmaya bağlı edebî metinleri, daha önceki dönemlere ait aynı tarz metinlerle karşılaştırır.
 • 8. Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • 9. İncelediği tiyatro metninden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti; yapı, tema, ahenk, dil ve anlatım özelliklerini belirler, metinleri yorumlar.
 • 10. Modern tiyatro metinleri ile geleneksel tiyatro metinlerini karşılaştırır.
 • 11. Yazarın fikri ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • 12. Tanzimat Dönemi edebiyatını eti deyen sosyal, siyasal ve kültürel ortamın özelliklerini açıklar.
 • 13. Türk kültürü ile Batı kültürü arasında etkileşimi açıklar.
 • 14. Tanzimat Dönemi’ni etkileyen sanat, edebiyat ve düşünce akımlarını açıklar.
 • 15. “Servet-i Fünûn” dergisi çevresinde oluşan edebiyata neden Edebiyat-ı Cedide (yeni edebiyat) denildiğini açıklar.
 • 16. Servet-i Fünûn Dönemi edebiyatçılarının zevk ve anlayışlarının özelliklerini belirler.
 • 17. İnceledikleri metinlerden hareketle öğretici metinlerin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti; yapı, tema, dil ve anlatım özelliklerini belirler, metinleri yorumlar.
 • 18. İncelediği metinden hareketle yazarın fikri ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • 19. İnceledikleri metinlerden hareketle şiirin ve mensur şiirin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti; yapı, tema, ahenk, dil ve anlatım özelliklerini belirler, metinleri yorumlar.
 • 20. Servet-i Fünûn Dönemi Edebiyatı şiirleriyle Tanzimat Dönemi’ne ait şiirleri karşılaştırır.
 • 21. Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • 22. Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • 23. İnceledikleri metinlerden hareketle anlatmaya bağlı metinlerin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti; yapı, tema, konu, dil ve anlatım özelliklerini belirler, metinleri yorumlar.
 • 24. Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • 25. Eserle yazar arasındaki ilişkiyi belirler.
 • 26. Servet-i Fünûn Dönemini etkileyen sanat, edebiyat ve düşünce akımlarını metinlerden hareketle belirler.
 • 27. Servet-i Fünûn Edebiyatının Tanzimat Edebiyatı’ndan ayrılan yönlerini açıklar.
 • 28. Fecr-i Atî topluluğunun oluşmasını hazırlayan sosyal, siyasi ve kültürel sebepleri belirler.
 • 29. İnceledikleri metinlerden hareketle Fecr-i Atî şiirinin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti; yapı, tema, ahenk, dil ve anlatım özelliklerini belirler, metinleri yorumlar.
 • 30. Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • 31. XIX. yy. sonu ile XX. yy. başlarında siyasi, sosyal ve düşünce hayatında tartışılan Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük cereyanlarının ortaya çıkış sebeplerini, amaçlarını, temsilcilerini, kaynaklarını, temel düşüncelerini açıklar.
 • 32. Millî Edebiyat Dönemi’nin bir dönemin adı olduğunu kavrar; milliyetçi edebiyat ile millî edebiyatın farklılığını açıklar.
 • 33. İnceledikleri metinlerden hareketle öğretici metinlerin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti; yapı, tema, ahenk, dil ve anlatım özelliklerini belirler, metinleri yorumlar.
 • 34. Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • 35. Eserle yazar arasındaki ilişkiyi belirler.
 • 36. Millî Edebiyat Dönemi’nde sade dil ve hece vezniyle yazılan şiirlerin, saf şiir ve halkın yaşam tarzını ele manzumelerin özelliklerini açıklar.
 • 37. Millî Edebiyat Dönemi’nde Edebiyat-ı Cedide zevkini sürdüren sanatçıların da eser vermeye devam ettiklerini örneklerle açıklar.
 • 38. İnceledikleri şiirlerden hareketle şiirlerin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti; yapı, tema, ahenk, dil ve anlatım özelliklerini belirler, metinleri yorumlar.
 • 39. İncelediği şiiri Edebiyat-ı Cedide Dönemine ait şiirlerle karşılaştırır.
 • 40. Metinden hareketle şairin fikrî ve edebî yönüyle ilgili çıkarımlarda bulunur.
 • 41. Manzum hikâyeyi şiirden ayıran özellikleri açıklar.
 • 42. İncelediği metinden hareketle şairin fikri ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • 43. Millî Edebiyat Dönemindeki farklı şiir tarzlarını birbiriyle karşılaştırır.
 • 44. Millî Edebiyat Dönemi şiirinin Edebiyat-ı Cedide şiir zevki ve anlayışından hangi yönlerden ayrıldığını belirler.
 • 45. İnceledikleri metinlerden hareketle anlatmaya bağlı metinlerin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti; yapı, tema, konu, dil ve anlatım özelliklerini belirler, metinleri yorumlar.
 • 46. İncelediği metinlerden hareketle yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • 47. Metinden hareketle yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • 48. Millî Edebiyat Dönemi’nde incelenen anlatmaya bağlı edebî metinleri karşılaştırır.
 • 49. Millî Edebiyat Dönemi’nde incelenen anlatmaya bağlı edebî metinleri, Servet-i Fünûn ve sonrası metinleriyle karşılaştırır.
 • 50. İnceledikleri metinlerden hareketle göstermeye bağlı edebî metinlerin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti; yapı, tema, konu, dil ve anlatım özelliklerini belirler, metinleri yorumlar.
 • 51. Metinden hareketle yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • 52. Millî Edebiyat Dönemindeki edebî dilin özelliklerini belirler.
 • 53. Millî Edebiyat Dönemini etkileyen sanat, edebiyat ve düşünce akımlarını metinlerden hareketle belirler.
 • 54. Millî Edebiyat Dönemini önceki dönemlerden ayıran özellikleri açıklar.
 • 55. Metinleri sınıflandırır.
 • 56. Edebî metinler (sanat metinleri) ile öğretici metinler arasındaki farklılıkları belirler.
 • 57. Farklı metinlerden hareketle mektup, anı, günlük, biyografi, otobiyografi, gezi yazısı, sohbet, haberyazıları, fıkra, deneme, makale, eleştiri, röportaj, mülakat, söylevin özelliklerini belirler.
 • 58. Öğretici metin türlerini akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık, yazım ve noktalama bakımlarından değerlendirir.

ONİKİNCİ SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KAZANIMLARI

Okuma : Edebiyat ile düşünce akımları / felsefe arasındaki ilişki
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler
İlk örneklerden günümüze Türkçenin önemli sözlükleri
Edebî eserlerin bir düşünce akımını / felsefi anlayışı yansıtabileceği, aynı şekilde felsefenin de edebiyattan yararlanabileceği üzerinde durulur.
Siyasi ve toplumsal değişim, teknoloji, çeviri, yazarların dil tercihleri gibi hususların yazı ve konuşma dilini etkilediğini belirtir.

YAZMA : Öğrencilerden toplumsal değişim, teknoloji ve sosyal medyanın dili nasıl etkilediği hakkında bir yazı yazmaları istenir.

Sözlü iletişim : Öğrencilerden hayatımıza yeni girmiş teknolojik terimler üzerine bir sunum yapmaları istenir. Bu sunumda terimlerin yazılış ve telaffuzları ile ilgili hususlara da değinilir.

Advertisement

Dil Bilgisi Konuları: Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır.

Okuma : 1960 sonrası dönemden dört hikâye örneği Küçürek (minimal) hikâye örnekleri

Yazma : Öğrencilerden inceledikleri hikâyelerde bulunan tekniklerden en az ikisini kullanarak bir hikâye yazmaları istenir. Öğrencilerden küçürek hikâye yazmaları istenir. Öğrencilerin yazdığı metinler çeşitli araç ve yöntemlerle (sınıf panosu, okul panosu, dergi, gazete, sosyal medya vb sergilenir.

Sözlü : Öğrencilerden inceledikleri ya da kendi seçtikleri bir hikâyeyi dramatize etmeleri istenir. Öğrencilerden bir hikâyecinin hayatını ve eserlerini tanıtan bir sunum hazırlamaları istenir.

Dil Bilgisi Konuları: Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır.

Okuma : Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışından üç şiir örneği

Advertisement

Cumhuriyet Dönemi’nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan iki şiir örneği Millî Edebiyat anlayışını yansıtan iki şiir örneği

Garip akımından iki şiir örneği

İkinci Yeni’den iki şiir örneği

Dinî değerleri, geleneğe duyarlığı ve metafizik anlayışı öne çıkaran modern şairlerden iki şiir örneği

1960 sonrası toplumcu eğilimleri yansıtan bir şiir örneği

1980 sonrası Türk şiirinden iki örnek Cumhuriyet sonrası halk şiirinden iki şiir örneği

Saf şiir örnekleri Necip Fazıl Kısakürek, Ziya Osman Saba, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı, Asaf Halet Çelebi, Behçet Necatigil, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Sedat Ümran gibi şairlerden seçilir.

Cumhuriyet sonrası (1923-1960) toplumcu şiir örneği Nazım Hikmet, Attilâ İlhan gibi şairlerden seçilir.

Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiirler Arif Nihat Asya, Orhan Ş^ık Gökyay, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Bek * Sıtkı Erdoğan gibi şairlerden seçilir. Dinî değerleri, geleneğe duyarlığı ve metafizik anlayışı öne çıkaran şVler Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt gibi şairlerden seçilir. 1960 sonrası toplumcu eğilimleri yansıtan şiirler İsmet Özel, Süreyya Berfe gibi şairlerden seçilir.

Halk şiiri örnekleri (Âşık Veysel, Ali İzzet Özkan, Davut Sulari, Abdurrahim Karakoç, Âşık Daimi, Sefil Selimi, Şeref Taşlıova, Murat Çobanoğlu, Feymani gibi) 20. yüzyılın önde gelen halk şairlerinden seçilir.

Şiirler incelenirken gerekirse dünya edebiyatından ilgili şiir örneklerine yer verilir.

Advertisement

Yazma : Öğrencilerden inceledikleri şiirlerden birinin tarzını örnek alarak şiir yazmaları istenir. Öğrencilerin yazdığı şiirler sınıfta değerlendirilir. Öğrencilerin yazdığı şiirler çeşitli araç ve yöntemlerle (sınıf panosu, okul panosu, dergi, gazete, sosyal medya…) sergilenir.

Sözlü İletişim : Öğrencilerden Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinden ve Türk dünyasına ait şiirlerden oluşan bir şiir dinletisi hazırlamaları ve sunmaları istenir.

Okuma : CumhuriyetDönemi Türk edebiyatından (19231950 arası) bir roman örneği CumhuriyetDönemi Türk edebiyatından (19501980 arası) iki roman örneği 1980 sonrası Türk edebiyatından bir roman örneği

Türk dünyası edebiyatından bir roman örneği Dünya edebiyatından bir roman örneği Romanlar farklı anlayış ve akımlardan seçilmelidir.

Dünya edebiyatına ait roman örneği 20. yüzyıldan seçilmelidir.

Yazma : Öğrencilerden inceledikleri romanlardan biri üzerine tanıtma- değerlendirme yazısı yazmaları istenir. Öğrencilerin yazdığı yazılar çeşitli araç ve yöntemlerle (sınıf panosu, okul panosu, dergi, gazete, sosyal medya…) sergilenir.

Sözlü : Öğrencilerin okuyup beğendikleri bir roman hakkındaki düşüncelerini sınıf ortamında hazırlıksız konuşma şeklinde sunmaları sağlanır.

Dil Bilgisi Konuları: Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır.

Okuma : 1950 sonrası Türk tiyatrosundan üç metin Seçilen metinler farklı anlayış ve akımlardan olmalıdır.

Yazma : Öğrencilerden bir tiyatro metninin bir bölümünü veya tamamını özelliklerine dikkat ederek radyo tiyatrosuna dönüştürmeleri istenir.

Sözlü İletişim : Öğrencilere bir radyo tiyatrosu dinletilir. Öğrencilerden yazdıkları radyo tiyatrosunu bilişim teknolojilerini kullanarak seslendirmeleri ve bu seslendirmeyi sınıfta sunmaları istenir.

Advertisement

Dil Bilgisi Konuları: Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır.

Okuma : Dünya edebiyatından bir deneme örneği CumhuriyetDönemi’nden (1923-1960 arası) bir deneme örneği

Cumhuriyet Dönemi’nden (1960 sonrası) iki deneme örneği

Dünya edebiyatından alınan denemenin, türün ilk örneklerinden olmasına özen gösterilir.

Yazma : Öğrencilerden istedikleri bir konuda deneme yazmaları istenir. Öğrencilerin yazdığı yazılar çeşitli araç ve yöntemlerle (sınıf panosu, okul panosu, dergi, gazete, sosyal medya…) sergilenir.

Sözlü : Öğrencilerden, yazdıkları denemeleri sınıf ortamında sunmaları istenir.

Dil Bilgisi Konuları: Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır.

Okuma : Cumhuriyet Dönemi’nden iki söylev örneği İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatından bir söylev örneği İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatından bir söylev örneği İslamiyet’in kabulünden önceki söylev örneği Kök Türk Kitabeleri’nden seçilir. Söylev türünün dünya edebiyatındaki ilk ve önemli örneklerine değinilir.

Yazma : Öğrencilerden güncel bir konudan yola çıkarak bir söylev metni yazmaları istenir.

Sözlü İletişim : Öğrencilerden yazma çalışmalarında hazırladıkları söylevi sınıfta sunmaları istenir.

Dil Bilgisi Konuları: Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

Advertisement


Leave A Reply