Ulusal Edebiyat Akımı Hakkında Bilgi

0

Ulusal Edebiyat akımı ile ilgili olarak genel bilgilerin verildiği yazımız. Ulusal edebiyat akımı temsilcisi sanatçılar ve eserleri ile ilgili bilgiler.

Ulusal Edebiyat Akımı

Advertisement

Osmanlı Devleti’nin son zamanlarına doğru Osmanlıcılık, Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük gibi birtakım düşünce akımları ortaya çıkmıştı. Bunlardan Türkçülük akımı, yabancı ilim adamlarının Türk dili, edebiyatı ve tarihi üzerindeki araştırmalarıyla başlamıştır denilebilir. Eski Türklerin tarihi, soyu, dini, dili ve edebiyatı hakkındaki ilk araştırmalar Çin kaynaklarının okunmasıyla başladı. Bu çalışmalar Tanzimat Döneminde yazar, şair ve bazı devlet adamlarının dikkatini çekti. Ahmet Vefik Paşa, Şemsettin Sami, Süleyman Paşa, Ali Suavî gibi kişiler Türklük bilgisiyle ilgili çalışmalar yaparak yayımladılar ve ulusçuluk akımının ortamını oluşturdular.

Osmanlı Devleti’nin yönetimi altında olan Rum, Ermeni, Arnavut, Arap ve öteki ulusların baş kaldırmaları ve devletten ayrılmaları, Türk aydınlarını bilinçli bir biçimde ulusçuluk akımına yöneltti. Yüzyıllarca Türklerle bir arada yaşamış olan ulusların -Müslüman olsun olmasın- ayrılmaları İslamcılık ve Osmanlıcılık akımlarının zayıflamasına neden oldu. Sonunda Türkçülük akımı önem kazandı.

İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra Necip Âsim, Veled Çelebi, Yusuf Akçura, Mehmet Emin, Ahmet Hikmet, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Ali Canip, Fuad Köprülü gibi kişilerin Türkçülükle ilgili çabaları görüldü. Bu yıllarda Türk Yurdu Demeği kuruldu ve Türk Yurdu adlı bir dergi çıkarıldı. 1912 yılında açılan Türk Ocağı, Türkçülük akımının odağı hâline geldi. Ulusçuluk akımının edebiyata yansımasıyla meydana gelen ve adına ulusal edebiyat akımı denilen edebî akımın 1911 yılında Selanik’te Genç Kalemler dergisinin yayımlanma-sıyla başladığı kabul edilir. Ömer Seyfettin, Ali Canip ve Ziya Gökalp bu dergide Yeni Lisan akımını başlatırlar.

Millî Edebiyat Akımı sanatçıları daha çok Anadolu’yu, toplum sorunlarını, ulusal duygu ve heyecanları işlemişlerdir. Yazılacak eserlerde yalın Türkçenin kullanılması, şiirlerin mutlaka hece ölçüsüyle yazılması, konuların ulusal kaynaklardan alınması gibi ilkeleri benimseyen yazar ve şairler amaçlarına ulaşmışlardır.

Advertisement

Millî Edebiyat Akımının belli ba§lı sanatçıları Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem, Mehmet Emin Yurdakul, Mehmet Fuat Köprülü, Faruk Nafiz Çamlıbel, Yusuf Ziya Ortaç, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhon, Yahya Kemal Beyat-lı, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay, Falih Rıfkı Atay’dır.

Millî Edebiyat Akımının bağımsız isimleri arasında kendine özgü düşünceleri ve şiirleriyle ün kazanan Mehmet Âkif Ersoy en önemli kişi olarak karşımıza çıkmaktadır.


Leave A Reply