Urartu Uygarlığı Hakkında Bilgi

0

Urartu uygarlığında din, dil, yazı, sanat ve eserler neklerdir? Urartu Uygarlığı hakkında bilgi.

urartu-uygarligiUrartu Uygarlığı;
Din. Baş Tanrı Haldi idi, aslan üstünde ayakta durur biçimde betimlenmiştir. Haldi bir savaş tanrısıydı; Urartu krallarının savaştaki başlıca koruyucusu ve zaferlerin kazanılmasını sağlayan tanrıydı. Tarımsal ürünün iyi olması için de yılın belirli dönemlerinde Haldi’ye kurbanlar verilirdi. Eşi Tanrıça Arubani tanrılar arasında önemli bir işleve sahip değildi. Urartu tanrıların arasında ikinci sırayı fırtına ve gökgürültüsü tanrısı olan Teişeba alırdı; boğa sütünde ayakta duran insan biçiminde betimleniyordu. Tanrılar arasında üçüncü sırayı Güneş Tanrısı Şivini alıyordu, simgesi güneş kursuydu.

Advertisement

Dil ve Yazı. Urartulann dili Hurriceye çok yakındır ve her iki dilin gramer yapısı aynı ilkelere dayanır. Tüm fiiller ya geçişsizdir ya da edilgendir. Her iki dilde de kullanılan sözcüklerin büyük bir bölümün birbiriyle aynıdır. Urartular iki tür yazı kullanıyorlardı: Asurlulardan benimsedikleri, biraz da değişikliğe uğrattıkları çiviyazısı ve daha az gelişmiş bir tür olan resmin yazıları. Urartular çiviyazısmı taş ve kayalar üzerine, büyük küpler, tunç eserler ve az sayıda da kil tabletler üzerine yazmışlardır. Taş ve kayalar üzerine yazılan uzun metinlerin sayısı bugüne kadar 300’e ulaştı.

Sanat. Başlangıç dönemlerinde saray sanatı büyük ölçüde Asur sanatının etkisi altındadır. Duvar resimleri, hayvan ve bitki motifleri bu etkinin başlıca örnekleridir: Aslan, boğa, hayat ağacı, kanatlı güneş motifleri, Urartular kendi sanat ürünlerini oluştururken, Asurların yanı sıra, Hurri, Geç Hitit, Kuzey Suriye, Kimmer, İskit ve Yeni Babil öğelerinden de yararlandılar. Süsleyici bir niteliğe sahip olan Urartu sanatında bezeme öğesi olarak en çok hayat ağacı motifi kullanılmıştır. Maden sanatı gelişmiş olmakla birlikte, plastik taş yontuculuğu yok denecek kadar azdır. Urartu saray sanatında bir anıtsallık gözlenir. Boyalı duvar resimlerinde, kaya kabartmalarında, tunçtan yapılmış madeni eşyalar üzerinde süslemeciliğe önem verilmiştir. Kalkan, kemer, miğfer, sadak, at koşum takımları üzerinde işlenmiş olan mitoloji konulan ve günlük yaşamdan sahneler birer belge niteliğindedir. Örneğin kemerler üzerinde av sahneleri, savaş arabaları, atlı veya yaya askerler en çok işlenen konulardı.


Leave A Reply