Vakıflar Haftası İle İlgili Yazı, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Görevleri

0
Advertisement

Vakıflar Haftasının amacı yüzyıllardır yüce milletimize sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda çeşitli hizmetler sunan temelinde hayır duygusu ve insanlık sevgisi yatan vakıfları tanıtmak.

Vakıflar Haftası İle İlgili Yazı

Vakıflar Haftası İle İlgili Yazı

Vakıf, abide ve eski eserlerle vakıf gayrimenkullerini (taşınmaz mallarını) dikkatli bir şekilde koruyup gelecek kuşaklara kalmasını sağlamanın milli ve insani bir görev olduğunu telkin etmekle yükümlüdür.

Kamu hizmetlerine katkıda bulunacak, yeni vakıfların kurulmasını teşvik için vakıfların faydalarını anlatmak amacıyla her yıl Mayıs ayının ikinci haftasını “VAKIFLAR HAFTASI” olarak kutlarız.

Tüm medya kuruluşlarında hafta ile ilgili yayınlar yapılır. Okullarımızda ilgili eğitici çalışma kolları (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma, Tanıtma ve Okul Müzesi Kolu, Turizm ve tanıtma Kolu, Vakıf Kolu gibi.) ile öğrenci ve öğretmenler hep birlikte bir program hazırlarlar. Bu programı hafta boyunca uygulamak için hazırlık çalışmaları yaparlar. Haftanın ve vakıf eserlerinin tanıtımı, önemi, faydası ile ilgili konuşmalar, geziler, şiirler, şarkı ve türküler hazırlanır. Programa göre hafta boyunca uygulanan Vakıf kuruluşları ile işbirliği yapılır.

VAKIF NEDİR?

Kişinin şahsi mülkünü yardım ve hayır amacıyla ve sonsuza kadar insanlara faydalı hizmetlere ayırmasıyla vakıf meydana gelir. Vakıflar hakkındaki kanun ve tüzükte vakıf şöyle tarif ediliyor: “Vakıf, başlı başına mevcudiyeti haiz olmak üzere bir malın belli bir gayeye tahsisidir.”

Advertisement

Vakıflar tüzel kişiliğe sahiptir. (Dernek, kooperatif gibi)

Gelir getiren bir malın veya malların bütünü, gerçekleşmiş veya gerçekleşecek her türlü geliri veya ekonomik değeri olan haklar vakıf yapılabilir.

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, vakıf yapılacak malın herşeyden önce vakıf yapanın yani vakfedenin malı olması gereklidir. Bu mal gayrimenkul (taşınmaz mal) olacaktır. Vakıf yapılacak mal, belli süre için vakıf olamaz. Sonsuza kadar vakıf olarak kalmalıdır.

Vakıf gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulabilir. Ancak vakıf kanuna, ahlâka, Adaba veya millİ menfaatlere aykırı olamaz veya siyasi düşünce veya belli bir ırk veya cemaat mensuplarını desteklemek amacı ile kurulamaz.

Kurulan vakfın adı, amacı malları, hakları yeni düzenlenen tüzüğünde açık olarak belirtilir. Böylece kurulan vakfın kimlere ve nasıl faydalı olacağı açıklanmış olur. Vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğünün teftiş makamı tarafından denetlenir.

Bazı vakıflar, tüzel kişilerce kurulur. Örneğin Türk Eğitim Derneği’nin kurduğu Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji Vakfı gibi.

Advertisement

Bazı vakıflarda gerçek kişiler, yani sağlıklı vakıf kurma yaşına gelmiş, varlıklı kişiler tarafından kurulur. Örneğin Sosyal ve Kültür alanlarında yardımcı olmak amacı ile zengin bir kişi tarafından kurulan vakıflar gibi.

Bütün vakıfların dayandığı ana ilke, yardımlaşma ve dayanışmadır. Sayısız ölmez eserlerin meydana gelmesine sebep olan yüce düşünce ve insancıl bir duygudur.

Geçmişten geleceğe uzanan sağlam bir köprü olan vakıfların korunması, yaşatılması Vakıflar Genel Müdürlüğü ile hepimizin görevidir.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

Bir taraftan vakıf kuruluşları ile sosyal ve kültürel görevleri yapar. Diğer taraftan vakıf yolu ile bırakılan ve Türk medeniyetine, dünya medeniyet tarihinde haşmetli yerini kazanmış vakıf sanat eserlerinin ve şaheserlerinin asıllarını bozmadan bakım, onarım ve restorasyonlarını yapmaktadır. Onları en iyi şekilde koruyarak gelecek nesillere ulaştırmada büyük ve önemli görevi başarı ile yapmaktadır.

Ayrıca vakıf yolu ile meydana gelmiş olan abide ve eski eserlerimizin tarihi ve sanat değerlerini belirten yayınlar yapmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden her zaman ucuz bir şekilde temin edeceğimiz bu yayınlanmış eserlerden vakıfları, vakıf eserlerini, bu eserlerin yerlerini ve amaçlarını resimleri ile öğrenip bilgiler kazanabiliriz.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, yeni vakıf kuracaklara yol gösterip yardımcı olmaktadır.

Vakıflarımıza ait mallar ile abide ve eski eserleri dikkatli bir şekilde korumak, gelecek kuşağa bütün güzelliği ve azameti ile teslim etmek, hepimizin milli ve insani görevidir.


Leave A Reply