Vezir İle İlgili Atasözleri Anlamları ve Açıklamaları, İçinde Vezir Geçen

0

İçinde vezir kelimesi geçen atasözleri nelerdir? Vezir ile ilgili atasözlerinin anlamları ve açıklamaları, vezir hakkında sözler.

Vezir İle İlgili Atasözleri

Advertisement

Vezir İle Atasözleri

 • aklınla rezil olursun, aklınla vezir olursun
  aklını iyi kullanan saygı görür, kullanmayan kendini küçük düşürür.
 • iyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil eder
  babaya ün kazandıran da el içine çıkamayacak bir duruma düşüren de çocuklarının tutumlarıdır.
 • kişiyi vezir eden de karısı, rezil eden de
  bir kimsenin toplum içinde yücelmesi de alçalması da karısına bağlıdır.
Kişiyi Vezir Eden De Karısı Rezil Eden De:

ANAFİKİR ve açıklaması: Kocanın toplumda iyi bir yer edinmesi, karısına bağlıdır. Karı, koca ve çocuklardan oluşan ailede, her bireyin, ailenin devamı ve mutluluğu için yüklendiği bir görev vardır. Bu bireyler arasında annenin görevi diğerlerine oranla daha etkindir. Temelde aile içindeki mutluluk, kadının tutum ve davranışlarındaki tutarlılığa bağlıdır. Kocanın kazandıklarını harcamasını bilmeyen, olan ile yetinmeyip, kocayı gücünün üstünde çalışmaya, hangi yoldan olursa olsun daha fazla para kazanmaya yönelten kadın, kocayı toplumun benimsemediği davranışlara iter. Bunun yanında erkeğin huzurlu bir çalışma yapmasında itici güç olan kadın, ahlaksız ve akılsız davranışlara girerse, kocanın toplumdaki yerinin olumsuz olmasına yol açar.

Vezir (Vali) Olamazsın Demedim Adam Olamazsın Dedim Deyiminin Anlamı ve Hikayesi

Vezir Nedir? Sözlük Anlamı

“Vezir”
1. Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimse
2. Satrançta, her yöne gidebilen, önemce ikinci sırada gelen taş, ferz
“Çok güzel. Şimdi ben veziri iki tane ilerletiyorum. Ne yaparsınız.” – S. F. Abasıyanık

 • “veziriazam ”
  Sadrazam
 • “vezirparmağı ”
  Bir tür hamur tatlısı
 • “vezir vüzera ”
  İleri gelenler
 • “başvezir ”
  Vezirlerin başı

Vezir Arapça bir kelimedir. Çoğulu “vüzera“dır. Mutlak anlamı günümüzde ki anlayışımıza göre “başbakan“dır. Fakat Osmanlı Türkleri’nde en yüksek askeri-mülki (Tanzimat’tan sonra yalnızca mülki) rütbenin adı olmuştur. Diğer İslam devletlerinde “vezir” deyince başbakan anlaşılır. Çağdaş İslam devletlerinde ise “bakan” anlamına kullanılmaktadır: Maarif veziri, Harbiye veziri gibi.

Advertisement

XVI. yüzyılın son yıllarına kadar vezir rütbesini taşıyanların sayısı 10, nihayet 12’yi geçmezdi. Bunların 6, 7’si “kubbe veziri” ünvanını taşırlardı. Vezir-i azamın (başbakanın) yardımcısıydılar. Hepsi Divan-ı Hümayun (kabine) üyesiydi ve belirli görevleri yoktu. Vezir-i azam gibi devletin her türlü işiyle uğraşırlardı.

“İkinci, üçüncü, dördüncü…» vezir şeklinde sıralanırlar ve yer açıldıkça derece derece yükselirlerdi. Taşradaki vezirler büyük eyaletlerin başlarındaki beylerbeyiler (genel valiler) idi. Beylerbeyilerin hepsine vezir rütbesi verilmezdi. XVII. yüzyıldan başlayarak vezir sayısı çoğaldı. Beylerbeyilerin çoğuna merkezdeki yüksek görevlilere bu rütbe verildi.

Vezir rütbesini taşıyanların 50-60, belki daha fazla olduğu görüldü. Tanzimat’tan sonra bu ad mülki en yüksek rütbe sayıldı. Eşiti olan askeri rütbe sahibine “müşir = mareşal” dendi. Valilerin (genel valilerin), bakanların (nazırların), en yüksek saray görevlilerinin, büyükelçilerin bir kısmının rütbesi vezirdi. Vezirlere daima “paşa” denmiştir.


Leave A Reply