Y Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0
Advertisement

Y harfi, Türkçede bulunan Y harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. Y Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Y Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

yaban: vahşi. 2. yabancı. 3.ıssız kır.

yabancı: 1. bilinmeyen, tanınmayan. 2. ecnebi,

yabani: 1. vahşi. 2. ürkek,

çekingen, sıkılgan,

Advertisement

yabansı: garip, acayip,

yabansımak: tuhaf bulmak,

yad: yabancı,

yâd: anma.

Advertisement

ya da: yahut, veya.

yad el: gurbet,

yadsımak: inkâr etmek,

yağı: düşman,

Advertisement

yağız: esmer.

yağlık: çevre, büyük mendil,

yağma: talan,

yağmur: rahmet,

Advertisement

yağmurkuşağı: gökkuşağı,

yahşi: iyi, güzel.

Yahudi: Musevi,

yahut: ya da, veya.

Advertisement

yaka: 1. giysilerin boyun kısmı. 2. kıyı, sahil.

yakarış: dua, niyaz,

yakarmak: 1. yalvarmak. 2.niyaz. 3. tazarru,

yakın: 1. beri. 2. yakın taraf. 3. aralarında az mesafe olan.

Advertisement

yakınma: şikâyet,

yakışık: uygunluk, yaraşma,

yakışıklı: güzel,

yakışıksız: münasebetsiz,

Advertisement

yakinen: 1. iyice. 2. sağlam olarak.

yaklaşık: takribi, aşağı yukarı.

yalabık: 1. parlak. 2. parıltı, yalan uydurma: palavra,

yalancıdolma: zeytinyağlı dolma.

Advertisement

yalandan: düzmece, üstünkörü.

yalanlamak: tekzip etmek,

yalap yalap: parıl parıl,

yalaz: alev.

Advertisement

yalçın: düz, çıplak, sarp.

yaldızlı: aldatıcı.

yalın: sade, çıplak, gösterişsiz.

yallah: haydi, yürü, git.

Advertisement

yalnız: ancak, sadece.

Yalvaç: Resul, Peygamber,

yamaç: 1. yan. 2. bayır,

yamukluk: eğiklik,

Advertisement

yan: yön, taraf,

yanardağ: volkan,

yandan: profilden,

yandaş: taraftar,

Advertisement

yandaşlık: taraftarlık,

yanık: dokunaklı,

yanılgı: hata.

yanılmak: hata etmek, kusur etmek,

Advertisement

yanıt: cevap,

yanıt olarak: cevaben,

yankı: akis, aksiseda,

yanlış: hata.

Advertisement

yansımak: aksetmek,

yansız: tarafsız, bitaraf,

yapayalnız: tekbaşına.

yapı: 1. bina, inşaat. 2. bünye,

Advertisement

yapım: 1. inşaat. 2. imal.

yapımcı: prodüktör, yapıt: eser.

yapmacık: sahte, düzme,

yar: uçurum.

Advertisement

yâr: sevgili, dost.

Yaradan: Tanrı,

yaradılış: mizaç, fıtrat,

yaradılıştan: doğuştan,

Advertisement

yarar: çıkar, fayda, menfaat,

yaraşmak: yakışmak,

yaratık: mahluk, canlı,

yardımcı: asistan, muavin,

Advertisement

yardımsever: hayırsever,

yâren: arkadaş,

yargı: hüküm, karar,

yargıç: hakim,

Advertisement

yarımyamalak: gelişigüzel,

yarış: 1. müsabaka. 2. rekabet.

yas: matem, üzüntü,

yasa: kanun, kural,

Advertisement

yasal: kanuni,

yasallaşmak: kanunlaşmak,

yaslamak: dayamak,

yaslanmak: dayanmak,

Advertisement

yaş: rutubetli, ıslak,

yaşam: hayat, ömür.

yaşam boyu: müebbet,

yaşıt: akran,

Advertisement

yaşlı: ihtiyar, kart.

yaşlık: ıslaklık,

yatır: evliya.

yatırım: mevduat, plasman.

Advertisement

yatışmak: dinmek,

yatıştırmak: bastırmak, teskin etmek,

yavan: 1. katıksız. 2. yağsız,

yavaşça: usulca,

Advertisement

yavuklu: sözlü, nişanlı,

yavuz: sert, yaman,

yayan: yürüyerek,

yayın: neşriyat,

Advertisement

yaylak: otlak.

yaymak: 1. sermek. 2. duyurmak. 3. otlatmak,

yazar: muharrir,

yazgı: kader,

Advertisement

yazık: günah,

yazılma: kayıt,

yazılmak: kaydolmak,

yazım: imlâ.

Advertisement

yazın: edebiyat,

yazışma: haberleşme, muhabere,

yazıt: kitabe,

yazlık: sayfiye,

Advertisement

yazma: kompozisyon,

yazman: kâtip, sekreter,

yegâne: biricik, tek.

yeğleme: tercih,

Advertisement

yeis: umutsuzluk,

yek: bir.

yeknesak: tekdüze,

yekten: 1. birden. 2. durup dururken,

Advertisement

yekûn: toplam,

yel: rüzgâr,

yemin: ant.

yemiş: 1. meyve. 2. incir,

Advertisement

yenen: galip,

yengi: galibiyet, zafer,

yeni: taze, körpe, turfanda, gıcır gıcır, çiçeği burnunda.

yeniden: tekrar,

Advertisement

yenik: mağlup, yenileşme: modernleşme,

yenilgi: mağlûbiyet,

yenme: galibiyet,

yer: mahal, mekân,

Advertisement

yerel: mahalli, yergi: hiciv,

yerleşim: iskân,

yerleştirme: iskân,

yerme: hiciv, kınama,

Advertisement

yersiz: gereksiz, boşuna,

yeryüzü: arz.

yetenek: kabiliyet,

yeterli: 1. kâfi. 2. ehliyetli,

Advertisement

yeterlik: ehliyet,

yeti: güç, meleke.

yetişim: formasyon,

yetiştirme: terbiye,

Advertisement

yetki: salâhiyet, hak.

yevmiye: gündelik,

yığışma: izdiham,

yığın: kütle, küme, kitle,

Advertisement

yıkık: harap,

yıkıntı: enkaz,

yıl: sene.

yıldırımlık: paratoner,

Advertisement

yılgı: korku,

yıllık: senelik.

yıpranmak: eskimek, aşınmak.

yiğit: yürekli, cesaretli, delikanlı,

Advertisement

yinelemek: tekrarlamak,

yitik: kayıp, zayi.

yiyecek: azık, gıda.

yoğun: 1. kesif. 2. sıkışık, kalabalık. 3. dolu.

Advertisement

yoklama: 1. kontrol. 2. araştırma. 3. sınav,

yokluk: fakirlik, kıtlık, açlık,

yoksul: fakir,

yoksulluk: fakirlik,

Advertisement

yoksun: mahrum, muhtaç,

yokuş: rampa.

yol: 1. uzaklık. 2. çare. 3. sistem. 4. yolculuk,

yolculuk: gezi, seyahat,

Advertisement

yoldaş: arkadaş,

yollamak: göndermek,

yolsuzluk: suiistimal, usulsüzlük, gayrimeşruluk.

yoluyla: 1. yolundan giderek. 2. vasıtasıyla. 3. aracılığıyla. 4. yöntemiyle,

Advertisement

yom: uğur.

yordam: 1. çeviklik. 2. çalım. 3. meleke,

yorgun: halsiz,

yorum: tefsir.

Advertisement

yoz: 1. işlenmemiş. 2. dejenere. 3. kaba, bayağı,

yön: cihet, istikamet, tar.

yönerge: talimat,

yönetim: idare, çekip çevirme.

Advertisement

yönetme: idare,

yöntem: metot, usul, tarz.

yöre: civar, çevre, mahal,

yöresel: mahalli,

Advertisement

yurt: vatan,

yurttaş: vatandaş.

yüce: yüksek, ulu.

yüceltilmiş: yüce, sayın, muhterem.

Advertisement

yük: bagaj, kargo, hamule, külfet, ağırlık,

yükseklik: irtifa,

yükselti: rakım,

yükümlü: mükellef.

Advertisement

yürek: 1. kalp. 2. cesaret,

yürekli: cesaretli, cesur,

yüreksiz: cesaretsiz, korkak,

yüz: çehre, sima, surat,

Advertisement

yüzey: satıh.

yüzsüz: utanmaz, sıkılmaz,

yüzünden: nedeniyle,

yüzyıl: asır.

Advertisement

EŞ ANLAMLI KELİMELER SÖZLÜĞÜ

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ – J – K – – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z


Yorum yapılmamış

 1. Türker Özpınar on

  yadırgamak, küllenmek
  yakinen, gerçekten, yakşıca
  yakşıca dövmek, tepelemek
  yalpalamak, ırgalanmak
  yanacak, yakıt
  yanlamasına, yanlama
  yapıt, eser
  yaradılıştan, tabiaten
  yardım, kömek
  yarışma, müsabaka
  yasal, kanuni
  yatay, ufki
  yayan, ayakla, piyade
  yazı tahtası, kara tahta
  yekdillik, mutabakat
  yemiş, kavun
  yerel, mahalli
  yetenek, kabiliyet
  yığın, toplu
  yıkıntı, viranelik
  yitmek, yok olmak
  yol, metot, usul
  yolsuzluk, sahtekârlık
  yönetmek, idare etmek
  yumuşak, müsamahakâr
  yük, denk
  yüngül, hafif, üstünkörü
  yüze gülmek, yılışmak

Leave A Reply