Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

0
Advertisement

Günümüzde yaşayan dinler nelerdir? Yaşayan dinlerin özellikleri, benzerlikleri, inançları ve ibadet şekilleri hakkında bilgi.

Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

Vahye Dayalı Dinler

Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet’tir. Allah’ın peygamberleri aracılığıyla insanlara gönderdiği dinlere vahye dayalı dinler denir.

yahudilik

Yahudilik

Advertisement

Hz. Musa’ya Allah tarafından gönderilen dinin adıdır. Bu dine Hz. Musa’ya bağlı olanların dini anlamında Musevilik de denir.

► Yahudiliğin kutsal kitabı Tevrat, peygamberi Hz. Musa’ dır.

Bazı inançları şöyledir:

► Yahudilikte tek Allah inancı vardır. Yehova adını verdikleri tanrı sadece Yahudilerin tanrısıdır, diyerek Allah inancını millileştirmişlerdir.

Advertisement

► Tanrının en sevgili kullarının kendileri olduğuna inanırlar.

► Hz. Musa’dan sonra gelen peygamberlere ve gönderilen kutsal kitaplara inanmazlar.

İbadetleri:

Günlük, haftalık ve yıllık ibadetleri vardır, ibadetler genellikle dua ve Tevrat’tan bölümler okuma şeklinde gerçekleşir.

Advertisement

İbadethaneleri havra veya sinagogdur.

Yahudilikte On Emir Önemli Yer Tutar

Karşımda başka ilahların olmayacak.
Kendin için oyma put yapmayacaksın ve ona tapmayacaksın.
Tanrının adını boş yere ağzına almayacaksın.
Sebt (cumartesi) gününü kutsallaştırmak için hatırında tutacak ve o gün hiçbir iş yapmayacaksın.
Anne ve babana saygı göstereceksin.
Öldürmeyeceksin.
Zina etmeyeceksin.
Çalmayacaksın.
Komşuna karşı yalan yere tanıklık yapmayacaksın.
Komşunun evine göz dikmeyeceksin.

hristiyanlik

Advertisement

Hristiyanlık

Allah tarafından Hz. İsa’ya gönderilen dinin adıdır. İsrailoğullarına gönderilen Hz. İsa’ya ilk başta havariler denilen on iki kişi inanmıştı. Hristiyanlık inancına göre Hz. İsa, Romalı askerler tarafından çarmıha gerilmiştir.

Bazı inançları:

► Hristiyanlığın temelini teslis (üçleme) inancı oluşturur. Bu inanca göre Tanrı kavramı Baba, Oğul ve Kutsal Ruh şeklinde ifade edilir. Her biri tanrı hükmünde olduğu gibi hepsine birden de tanrı denilebilir, ibadetler ve dualar genellikle Hz. İsa adıyla yapılır.
► Kutsal kitabı İncil’dir. Matta, Markos, Luka ve Yu-hanna ayrı ayrı incil’i kaleme almışlardır.
► Son peygamber Hz. Muhammed’e ve Kur’an’a inanmazlar.
► Vaftiz, günah çkarma, aforoz, asli günah gibi inançlar önemlidir.
► Din adamları papaz, rahip ve rahibe gibi isimlerle çağrılır.
► Din adamları, Tanrı ile insanlar arasında özel bir konuma sahiptir. Bu özel statüye “Ruhbanlık” denir.

Advertisement

İbadetleri:

Günlük, haftalık ve yıllık ibadetlerdir. İbadethaneleri kilisedir.

islam

İslamiyet

Advertisement

Hz. Muhammed aracılığıyla gönderilen dinin adıdır.
Son ve değişmeyen ilahî dindir.
Evrenseldir, bütün insanlığa gönderilmiştir.
Temelini tevhit esası oluşturur.
Önceki dinlerin tümünü kapsayan özellikler taşır.
Dünya ve ahiret dengesini kurar.
Üstünlüğü sadece Allah’a yakınlıkta görür.
Akla ve mantığa ters düşecek ilkeler içermez.

Hint Dinleri

hinduizm

Hinduizm

Advertisement

Hindistan’da doğan dinin adıdır. Diğer adı ise Sanatana Drahma’dır (Başlangıcı ve sonu olmayan dindir).

İnançları

Tanrı inancı herkese göre değişir. Genellikle yaratıcı tanrı Brahma, koruyucu tanrı Vişnu ve yok edici tanrı Şiva’ya inanılır.

Reenkamasyon, yoga, meditasyon, karma gibi inançları ve kast sistemi vardır.

Advertisement

Reenkarnasyon

insanın yaşadığı hayata göre ruhun bir bedenden başka bir bedene geçmesidir. Karma inancının bir sonucudur, insanın yaptığı iyi, güzel; kötü ve çirkin şeylerden sonra ruhu bitki, hayvan, insan veya tanrı şeklinde yeniden doğar.

Yoga

insanın zihinsel, bedensel ve manevi anlamda gücünü bir araya getiren egzersizdir.

Advertisement

Meditasyon

Zihni olumsuz düşünce ve anlayışlardan arındıran yöntemdir. Buna bağlı olarak rahatlama yöntemidir.

Karma

insanın dünyada yaptığının karşılığını göreceği inancıdır. İyilik yapan iyilik, kötülük yapan da kötülükle karşılaşacaktır.

Advertisement

Hinduizm’de Hayatın Dört Amacı

► Dürüstlük
► Helal yollardan kazanmak
► Mutlu olmak
► Kurtuluş

budizm

Budizm

Advertisement

Hindistan’da yaygın olan bu dinin kurucusu Buda’dır. Önemli ahlak ilkeleri vardır. Nefsi arındırıp aydınlanmayı ifade eden “Nirvana’ya ulaşmak önemlidir.” İlahî dinlerden esinlendiği söylenebilir.

Temel ahlak ilkeleri

► Öldürmemek ve canlılara zarar vermemek
► Hırsızlık yapmamak
► Yalan söylememek
► Sarhoşluk veren içkileri içmemek
► Organlarını yanlış yolda kullanmamaktır.

Caynizm ve Sihizm

Advertisement

Hindistan’da yaygın olan bu dinlerin ahlak temelli dinler olduğu görülür.

Temel ahlak ilkeleri

► Hiçbir canlıya zarar vermemek
► Doğruluktan ayrılmamak
► Zinadan uzak durmak
► Kanaatkâr olmak gibi ahlaki ilkeleri vardır. Caynizm’de âlemin yaratılmadığı fikri hâkimdir.

Çin ve Japon Dinleri: Taoizm, Konfüçyanizm, Şintoizm

Advertisement

Erdemlilik, sevgi, yüce gönüllülük, ruhlara saygı gibi ahlak ilkeleriyle tanınan inançlardır. Ahiret inançları yoktur.

Şintoizm’de her işle ilgilenen bir tanrı vardır. Bu nedenle milyonlarca tanrının olduğuna inanılır.

Geleneksel Dinler

Geleneksel dinlerin genel özellikleri şunlardır:

Advertisement

► Kabilelere özgü dinlerdir, evrensel değildir.
► Ahiret ve melek gibi ilahî dinlerin inançları görülmez.
► Ruhların çeşitli şekillerde yaşadıklarına inanılır.
► Kutsal kitapları ve yazılı kaynakları olmaz.
► Büyü ve büyücülük önemlidir.

DİNLERİN BENZER ÖZELLİKLERİ

ilahî dinlerin kaynağının aynı olması nedeniyle inanç ve ibadetlerde benzerlik görülür.

İnanç esaslarından bazıları az da olsa dinlerde değişikliğe uğramasına rağmen Allah, peygamber, melek ve ahiret gibi konularda inanç birliği vardır.

Advertisement

İlahî olmayan dinlerin benzer özellikleri ahlaki ilkelerdedir.

► Tüm dinlerde çeşitli şekillerde ibadetler yapılır. İbadet ortak bir eylemdir. Dua, hac, kurban, sadaka, oruç gibi ibadetler birçok dinin benzer ibadetleridir.

► Ayrıca dinlerde özel gün ve geceler ile bayramların benzer özellikler taşıdığı görülmektedir.

Advertisement

Yorum yapılmamış

Leave A Reply