Yazı Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Yazı ne anlama gelir? Yazı kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Yazı Nedir? – Sözlük Anlamı

1. Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi
“Türklerde yazının kullanılması eskidir.”
2. Alfabe
“Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı”
3. Harfleri yazma biçimi
“İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı.”
4. Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü
“İstiklal Harbi’nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık.” – O. S. Orhon
5. Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale
“İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum.” – F. R. Atay
6. Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü
7. Yazgı
Düz yer, ova, kır
1. Her yer
“Yaz gelince yazı yaban yurt olur / Ak sürüye kara koyun kurt olur” – Halk türküsü
2. Dağ, taş, kır
“Gitmeyin, uzaktan davulun sesi hoş gelir, yazı yaban, sizin harcınız değil, dedik.” – O. Kemal
okuma yazması olmamak, bilgisiz olmak
yazı ile anlatılamamak
okuyabilmek
“Benim yerinden dahi kımıldatmaya gücümün yetmediği Afrika seyahatnamesini yere indirtir, kendim de yere uzanır, gözlerim ağrıyıncaya kadar yazıları sökmeye çalışırdım.” – H. Taner
herhangi bir konuyu yazı ile anlatmak
yazmak, yazılı duruma getirmek
“Dün anlattıklarımı yazıya geçirirken bir yığın yazım yanlışı yapmışlar.” – İ. Aral
El yazısından, yazanın karakter ve duygularını anlamayı amaç edinen inceleme yöntemi, grafoloji
1. Yazı ve danışma işlerinin yürütüldüğü iş yeri, büro
“Yazıhaneye girdi, kâtiple camekânlı bölmede konuşuyor.” – R. H. Karay
2. Yazı masası
“Ufak bir odaydı burası, köhne iki maroken koltuk, birkaç tahta iskemle, iki ucuz yazıhane ile döşenmişti.” – A. İlhan
Yazıyı güzel gösteren, mürekkebi dağıtmayan kaliteli bir cins kâğıt
Üzerinde yazı yazılan, genellikle çekmeceli masa
“Götürür, yazı masamın, geceleri de yatağımın baş ucuna koyardım.” – H. Taner
Baht, şans
Gazete ve dergilerde ilk sütuna veya birinci sayfaya konulan önemli yazı, başmakale
“Demokrasi ve adalet konusunda, hem nalına hem mıhına, bir başyazı düşünmüştü.” – A. İlhan
Üstten sağa doğru eğik olan basım harfi, yatık yazı, italik
Sözleri veya düşünceleri sesleri gösteren harflerle değil çeşitli işaret veya simgelerle ifade eden yazı, ideogram
“Çince, kavram yazılardan oluşan bir yazı sistemine sahiptir.”
Telgraf
Yazgı
“Belki de gerçekten kaderdi, alın yazısıydı olanlar.” – C. Uçuk
Düşünce yönü ağır basan yazı veya makale
Gazete veya dergilerde gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan ciddi veya eğlendirici yazı türü, fıkra
“Köşe yazısının yankıları aylarca sürüyordu.” – M. İzgü
1. Gazete, dergi, televizyon programı vb. yayınlarda çıkan resim ve fotoğrafları açıklayan yazı
2. Yabancı dildeki bir filmin konuşmalarını çeviri olarak görüntünün altında veren yazı
Uzaktan okunacak bir biçimde istif edilmiş, iri sülüs Arap harfli levha yazısı
“Sülüs, nesih ve celi yazılarda gösterdiği ustalığı herkes göstermez.” – S. Birsel
Yontuk düz
Belirli bir nicelikteki para için, bir bankanın yükümlülüğü altında, üçüncü bir kişi yararına bir başka bankada veya aracısında açtırılan hesap, akreditif
1. Run harflerinin kullanıldığı eski bir Germen yazısı
2. Göktürk yazıtlarında kullanılan yazı sistemi


Leave A Reply