Yıldırım Bayezid Dönemi Olayları

0
Advertisement

Yıldırım Bayezid olayları siyasi olayları nelerdir? Ankara Savaşı ve Fetret Devri dönemi yaşananlar hakkında maddeler halinde bilgiler.

Yıldırım BayezidYILDIRIM BAYEZtD DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1389 – 1402)

a. İstanbul kuşatıldı (1391). Bu kuşatma daha çok bir abluka niteliğindeydi. Bizansa yardım için gelen Haçlı ordusunun Osmanlı topraklarına girmesi üzerine kuşatma kaldırıldı.

b. 1395’te İstanbul 2. kez kuşatıldı

Boğaz’ın denetim altına alınabilmesi amacıyla Anadolu Hisarının yapımına başlandı. Haçlıların yeniden harekete geçmesi üzerine kuşatma tekrar kaldırıldı.

Advertisement

c. Niğbolu Savaşı (1396)

• İstanbul kuşatması üzerine, Bizanslılar Avrupa’dan yardım istemişti.

• Macar Kralı, Papa’nın da desteğiyle başta Fransa, Alman ve İngiliz kuvvetleri olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinden oluşan Haçlı ordusunun başına geçti.

• Amaç, Türkleri Balkanlardan atmaktı.

Advertisement

• Osmanlı ordusu Niğbolu’da Haçlıları ağır bir yenilgiye uğrattı.

Savaşın Sonuçları

1. Bulgaristan tümüyle Osmanlı topraklarına katıldı.

2. Haçlıların, Osmanlıları Balkanlardan çıkarma hayalleri suya düştü.

Advertisement

3. Bizanslılar, Türk hâkimiyetini kabul etti.

d. Bizansla Anlaşma

Yıldırım Bayezid, daha sonra istanbul’u iki kez daha kuşattı. Ancak hem Bizans’ın yardımına Avrupa’dan gelenler hem de doğuda beliren Timur tehlikesi üzerine kuşatmayı kaldırdı ve Bizanslılarla antlaşma yaptı.

Antlaşmaya göre;

Advertisement

1. İstanbul’da bir Türk mahallesi kurulacak ve bir cami yapılmasına izin verilecekti.

2. Türkler, ticaret amacıyla istanbul’a serbestçe girip çıkacaklardı.

3. İstanbul’da Türklerin davalarına bakacak bir kadı bulunacaktı.

4. Bizanslılar; Türklere, yılda 10 bin düka (altın) vereceklerdi.

Advertisement

Bu antlaşma ile Bizans, âdeta Osmanlı Devleti’ne bağlı bir devlet durumuna düşmüştür.

ANADOLU’DA SİYASÎ BİRLİĞİN KURULMASI

Anadolu, Doğu Karadeniz’deki Pontus imparatorluğu ile birkaç şehir ve kale dışında bütünüyle Türklerin elindeydi. Ancak beyliklerin varlığı ve birbirleriyle sürekli çatışmaları nedeniyle Anadolu’da siyasî birlik yoktu.

Anadolu’da siyasî birliği sağlamaya yönelik asıl faaliyetler Yıldırım Bayezid döneminde başladı.

Advertisement

a. Saruhanoğulları, Aydınoğulları, Germiyanoğlu, Menteşeoğlu beylikleri Osmanlı topraklarına katıldı.

b. Sürekli olarak Osmanlı düşmanlığı yapan Karamanoğulları Beyliği’ne son verildi.

c. Candaroğulları Beyliği ile Kadı Burhanettin Devleti Osmanlı ülkesine katıldı.

d. Memlûklulara ait Elbistan, Malatya, Darendeve Divriği, Osmanlı topraklarına katıldı.

Advertisement

Bu beyliklerin toprakları ile Anadolu’daki diğer topraklar birleştirilerek Anadolu Beylerbeyliği kuruldu. Kütahya bu beylerbeyliğinin merkezi yapıldı.

Böylece Osmanlılar, Orta Fırat boylarına kadar uzanan topraklarda Anadolu birliğini sağlamış oldular.

ANKARA SAVAŞI (1402)

Savaşın Nedenleri

Advertisement

1. Bayezid’in Anadolu’da siyasî birliği sağlayarak doğuya doğru bir genişleme politikası gütmesi

2. Altın Orda Hanlığı’nı yıkan; İran, Irak ve Kuzey Hindistan’ı ele geçiren Timur’un Osmanlı topraklarına saldırmaya başlaması

3. Yıldırım Bayezid tarafından toprakları alman beylerin Timur’a sığınması ve O’nu Osmanlılara karşı kışkırtmaları

4. Timur’un, kendisinden kaçarak Osmanlılara sığman hükümdarların teslimini ve Osmanlılarca toprakları alman beylere topraklarının ladesini istemesi, Bayezid’in de bunu reddetmesi

Advertisement

5. Kendisine sığman beylerin kışkırtmalarıyla Timur’un, Sivası ele geçirdikten sonra büyük bir katliama girişmesi.

Savaş

Timur’un ordusu, Bayezid’inkinden daha kalabalıktı. Asker ve malzeme bakımından daha üstündü. Fillerle desteklenmişti.

Buna rağmen savaşın başlarında Osmanlılar daha iyi durumdaydı. Fakat Osmanlı ordusundaki Karatatarlarla, Anadolu beyliklerine bağlı bazı askerlerin Timur’un ordusuna geçmesiyle savaşın kaderi değişti, savaş Timur’un lehine döndü.

Advertisement

Bu sırada Bayezid’in oğullarından Süleyman ve Mehmet Çelebi ile sadrazam, kuşatmayı yararak kaçmayı başardılar. Bayezid sonuna kadar savaştı ve tutsak düştü.

Sonuçları

1. Timur, izmir’e kadar bütün Anadolu’yu yağmaladı, büyük kentleri yakıp yıktı.

2. Anadolu beylikleri yeniden kuruldu. Akkoyunlu ve Karakoyunlu devletleri daha da güçlenerek Osmanlılar için güçlü birer rakip durumuna geldiler.

Advertisement

3. Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirdi ve I. Murat dönemindeki sınırlarına çekildi.

4. Anadolu birliği bozuldu ve “Fetret Devri” denilen on bir yıllık bir iktidar boşluğu dönemi başladı.

5. İstanbul’un alınması gecikti ve Avrupa’da Türk ilerleyişi bir süre için durdu.

FETRET DEVRİ (1402-1413)

Advertisement

Timur’a tutsak düşen Bayezid, kısa bir süre sonra öldü. Timur, güçlü bir Osmanlı Devleti yerine, parçalanmış ve kendi egemenliğine girmiş küçük devletler istediğinden Osmanlı topraklarını Bayezid’in dört oğlu arasında paylaştırdı.

Böylece, Anadolu’da birliği bozan ve taht kavgalarını başlatan bir kargaşa dönemi başlamış oldu. Bu olumsuz ortamı, Bizans da sürekli olarak körüklüyordu.

Kardeşler, aralarındaki taht kavgalarında başarılı olabilmek için Anadolu beyliklerine ve Bizans, Venedik, Ceneviz, Sırp, Eflâk ve Bulgarlara toprak ve birçok ekonomik taviz verdiler.

Sonunda mücadeleyi Mehmet Çelebi kazanarak tek başına Osmanlı tahtına geçti. (1413)

Advertisement

Böylece kargaşa dönemi sona erdi.

• Sağlam devlet örgütü,

• Sağlıklı sosyal kurumlan sayesinde

Osmanlı Devleti tamamen parçalanıp yok olmadı. Kısa bir süre sonra eskisinden daha güçlü hale geldi.

Advertisement

Leave A Reply