Yirmi yedinci Osmanlı Padişahı Sultan I. Abdülhamit Dönemi

0

Yirmi yedinci Osmanlı Padişahı Sultan I. Abdülhamit hayatı, Sultan I. Abdülhamit’in yaptıkları, dönemi yaşananlar hakkında bilgi.

1 Abdulhamit

Advertisement

ABDÜLHAMİT 1. (1725-1789)

Osmanlı padişahlarının yirmi yedincisi ve Üçüncü Ahmet’in oğludur. 1774 te kardeşi üçüncü Mustafa ölünce onun yerine tahta geçti. Şehzadeliği sarayda kapalı geçmiş olduğundan tahta tecrübesiz bir insan olarak oturmasına rağmen zamanındaki güçlükleri yenmek için büyük bir iyi niyet göstermiştir. Bununla beraber, on beş yıl süren saltanat devrinin Osmanlı İmparatorluğunun felâket yılları olmasını da önleyememiştir. Daha önceden başlamış olan Rus harbi fena netice verdi, Osmanlı ordusu Kozluca’da bozulunca Ruslarla 21 temmuz 1774 te Küçük Kaynarca Antlaşması yapıldı.

Bu antlaşmaya göre Karadeniz kuzeyindeki birçok yerler Ruslara geçiyor, Kırım bağımsızlığını kazanarak Osmanlılardan ayrılıyor, dolayısıyla Rusların eline düşüyordu. Gene o sıralarda Mora, Suriye ve Mısır’da isyanlar çıktı. Bunları bastırmak ve bazı askeri ıslahatlar yapmak gerekince padişah Sadrazam Halil Hamdi Paşa ile Kaptan-ı Derya Cezayirli Hasan Paşadan istifade edecek kadar basiret gösterdi. Mühendishane-i Berri-i Hümayun onun zamanında açıldı. Terkedilmiş bir halde olan İbrahim Müteferrika Matbaası işletildi. İlk defa olmak üzere yerli malı kullanmak mecburiyeti kondu.

İmparatorluğun içindeki isyanların bastırılmasına rağmen dert bitmiş değildi. Bir yandan İran’ın durmadan saldırışları, öte yandan Rusların adamı olan Kırım Hanı Şahin Giray’ın şuursuz hareketleri doğu ve kuzey sınırlarımızı tehlikeye düşürüyordu. Şahin Giray yüzünden Kırım’da ihtilal çıkıp da Rusya bunu bahane ederek 1784 te Kırım’ı alınca Türk – Rus harbi yeniden başladı. Avusturyalılar da bize karşı harbe girdiler. İlkin Avusturyalılara karşı epey başarı kazanıldıysa da Rus cephesinde bozgun başlayıp Ozi Kalesi’nin düştüğü haberi İstanbul’a gelince I. Abdülhamit bu acı habere dayanamadı, vücuduna inme indi ve ertesi sabah öldü.

Advertisement

İstanbul’da Bahçekapı’da imaret, medrese ve kütüphane yaptırmıştır ki, imaretin yerinde şimdi Dördüncü Vakıf Hanı vardır. I. Abdülhamit onun karşısındaki türbede gömülüdür.


Leave A Reply