YKS Tarih Konuları 2019

0

YKS – TYT Tarih konuları. 2019 yılında yapılacak olan TYT ve AYT sınavlarına esas olan Tarih dersine ait YKS konuları ve bu konuların açıklamaları.

2019 yılında yapılacak olan YKS sınavında yani TYT ve AYT sınavında Tarih konu başlıkları altında sorulacak olan soruların hangi kazanımlardan çıkacağı aşağıda belirtilmiştir. Kazanımlar Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı listeden alınmıştır.

Advertisement

YKS Tarih Konuları

2019 YKS (TYT – AYT) Tarih Konuları

TARİH BİLİMİ

1.Tarih biliminin konusunu, tarihçinin kullandığı kaynakları ve yöntemleri kavrar.
2.Tarihi olayların incelenmesinde yararlanılan “zaman kavramları” nı doğru ve yerinde kullanır.
3.Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar.
4.Tarihi bir olayı değerlendirirken olayın yaşandığı dönemin koşullarını göz önünde bulundurmanın önemini kavrar.
5.Tarihi bir olay, olgu veya nesne hakkındaki farklı bakış açılarını, sunulan kanıtlar ve verileri kullanarak sorgular.
6.Yeni bulgular ve bilimsel gelişmeler ışığında tarihi bilginin ve yorumların değişebilirliğini kavrar.
7.Tarih biliminin diğer bilimlerden nasıl yararlandığını açıklar.
8. Bir tarihçinin hayatından yola çıkarak, tarihçi olmanın gerektirdiği eğitim, ilgi, yetenek ve kişili : özelliklerini kavrar.

UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

Advertisement

1. Tarih öncesi çağlar ve tarih çağları ile bu döne mlerde meydana gelen gelişmeleri değerlendirir.
2. İlk Çağ uygarlıklarının oluşumuna ve yayılışına etki eden faktörleri açıklar.
3. Mezopotamya, Mısır, Iran, Hint, Çin ve Doğu Akdeniz’de kurulan ilk uygarlıkların siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapıları ile bu uygarlıkların birbirleriyle etkileşimini kavrar.
4. Anadolu’da yaşamış ilk uygarlıkların siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik yapılarını ve çevre uygarlıklarla etkileşimini açıklar.
5. Ege ve Eski Yunan uygarlığının siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapılarını kavrar.
6. Roma uygarlığının siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapılarını kavrar.

İLK TÜRK DEVLETLERİ

1. Türk adının anlamını ve kökenini kavrar.
2. Orta Asya’nın coğrafi özelliklerini tanır.
3. Asya Hun Devleti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını değerlendirir.
4. Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan değerlendirir.
5. Avrupa Hun Devleti’nin siyasi faaliyetlerini ve Avrupa’ya etkilerini değerlendirir.
6. Kök Türk Devleti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını açıklar.
7. Uygur Devleti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını açıklar.
8. Orta Asya ve Avrupa’da kurulan diğer Türk devlet ve topluluklarını tanır.

İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (13. YÜZYILA KADAR)

1. İslamiyetin doğuşu sırasında dünyanın ve Arap Yarımadasının genel durumunu açıklar.
2. Hz. Muhammed’in hayatı ve faaliyetleri çerçevesinde İslamiyetin doğuşu ve yayılışını değerlendirir.
3. Dört Halife Dönemindeki siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirir.
4. Emevi Devleti dönemindeki siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirir.
5. Endülüs Emevi Devleti’nin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik gelişmelerini ve diğer Avrupa devletleri ile olan etkileşimini kavrar.
6. Abbasi Devleti dönemindeki siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri açıklar.
7. Türk ve İslam bilginlerinin bilim dünyasına katkılarını değerlendirir.

TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR)

Advertisement

1. Türklerin İslamiyet’i kabul sürecini ve bu süreçte meydana gelen sosyal ve kültürel değişimi açıklar.
2. Karahanlı Devleti dönemindeki siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirir.
3. Gazneli Devleti dönemindeki siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirir.
4. Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşunda ve teşkilatlanmasında etkili olan faktörleri değerlendirir.
5. Malazgirt Savaşı’nı sebep ve sonuçlarıyla birlikte açıklar.
6. Malazgirt Savaşı sonrası Büyük Selçuklu Devleti’nde meydana gelen siyasi olayları değerlendirir.
7. Büyük Selçuklu Devleti Dönemi eserlerinden yararlanarak bilim, sanat ve kültüre verilen önemi değerlendirir.

TÜRKİYE TARİHİ (11- 13.YÜZYIL)

1. Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu’da kurulan Türk devlet ve beyliklerinin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerini değerlendirir.
2. Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluşuna ve siyasi bir güç olarak ortaya çıkışına etki eden faktörleri açıklar.
3. Haçlı Seferlerinin sebep ve sonuçlarını Türk ve dünya tarihi açısından değerlendirir.
4. Türkiye Selçuklularının siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetlerini; Anadolu’nun Türk yurdu olması açısından değerlendirir.
5. İlhanlı Devleti’nin siyasi faaliyetlerinin Anadolu ve Orta Doğu’ya etkilerini tartışır.
6. Kösedağ Savaşı’nın siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik sonuçlarını değerlendirir.

BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453)

1. XIV. yüzyıl başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın Doğu’nun siyasi durumunu kavrar.
2. Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörleri değerlendirir.
3. Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetihleriyle iskân siyaseti arasındaki ilişkiyi açıklar.
4. Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki faaliyetlerini Türk siyasi birliğinin sağlanması açısından değerlendirir.
5. Ankara Savaşı’nın Türk dünyasına etkilerini kavrar.
6. Balkanlarda Türk hâkimiyetinin güçlenmesinde etkili olan siyasi olayları değerlendirir.
7. Osmanlı devlet anlayışı ve yönetiminin temel özelliklerini kavrar.
8. XIV-XV. yüzyıllarda Osmanlı askerî teşkilat yapısının temel özelliklerini kavrar.
9. XIV-XV. yüzyıllarda Osmanlı ekonomisinin temel özelliklerini kavrar.

DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600)

1. İstanbul’un fethinin sebeplerini, fetih sürecin, ve fethin sonuçlarını kavrar.
2. II. Mehmet (Fatih) Döneminin siyasi ve askerî faaliyetlerini açıklar.
3. Osmanlı Devleti’nin yönetim yapısındaki değişimi değerlendirir.
4. Osmanlı Devleti’nin askerî teşkilatının gelişimini kavrar.
5. Osmanlı eğitim sisteminin temel özelliklerini ve işleyişini kavrar.
6. Coğrafî keşiflerin Avrupa’nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısına etkisini açıklar.
7. Rönesans’ın ortaya çıkış nedenlerini ve etkilerini kavrar.
8. I. Selim (Yavuz) döneminde Osmanlı Devleti, Safevi ve Memluk devletleri arasındaki askerî ve siyasi ilişkileri açıklar.
9. Osmanlı ekonomisinin gelişimini değerlendirir.
10. XV-XVI. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin toplum yapısını analiz eder.
11. Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin toplumsal yaşama etkisini açıklar.
12. I. Süleyman (Kanuni) Dönemi siyasi ve askerî faaliyetlerinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü olmasına etkisini değerlendirir.
13. Osmanlı hukuk sisteminin özellikleri ve işleyişini kavrar.
14. Osmanlı Devleti’nde bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri, çağdaşı Avrupa devletlerinin bu alandaki gelişmeleriyle karşılaştırır.
15. XV-XVI. yüzyıl Osmanlı kültür, sanat ve mimari anlayışı ve bu alanlardaki gelişmeleri değerlendirir.
16. Reform hareketinin sebeplerini ve etkilerini kavrar.

ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL)

1. XVII. yüzyıl başlarında Asya ve Avrupa devletlerinin siyasi durumunu açıklar.
2. Osmanlı-Avusturya ve Osmanlı-Iran savaşlarının Osmanlı Devleti’ne etkilerini değerlendirir.
3. Merkezî otoritenin zayıflaması ile ayaklanmaların ortaya çıkması arasındaki ilişkiyi açıklar.
4. Avrupa devletleri arasında yaşanan rekabetin Osmanlı Devleti’ne etkilerini açıklar.
5. II. Osman’ın ıslahat arayışlarını açıklar.
6. IV. Murat’ın siyasi ve askerî faaliyetlerini açıklar.
7. Tımar sistemindeki değişimin sebep ve sonuçlarını değerlendirir.
8. XVII. yüzyılda Avrupa’da meydana gelen bilimsel gelişmeleri ve siyasi olayları kavrar.
9. IV. Mehmet Dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri açıklar.
10. II. Viyana Kuşatması’nın sebeplerini, kuşatma sürecini ve sonuçlarını değerlendirir.
11. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki kültür, sanat, mimari ve bilim alanlarındaki çalışmaları değerlendirir.

AVRUPA VE OSMANLI DEVLETİ (XVIII. YÜZYIL)

1. Avrupa devletleri ve Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyıl dış politikalarındaki öncelikleri fark eder.
2. III. Ahmet Dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri ve ıslahat çalışmalarını değerlendirir.
3. Aydınlanma Çağı’nda meydana gelen gelişmeleri ve bu gelişmelerin etkilerini kavrar.
4. Sanayi Inkılabı’nın nedenlerini ve ortaya çıkan değişimleri kavrar.
5. Osmanlı-Rus ilişkilerini, Rusya’nın genişleme siyaseti açısından değerlendirir.
6. Amerika Birleşik Devletleri’nin kurulması ile ilgili olayları açıklar.
7. Fransız Ihtilali’nin sebeplerini ve ihtilâl sonrasında ortaya çıkan fikir hareketlerini değerlendirir.
8. III. Selim Dönemi siyasi gelişmeleri ve ıslahat hareketlerini kavrar.
9. III. Selim Dönemi Osmanlı- Fransız siyasi ilişkilerini açıklar.
10. XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin yönetim ve bürokrasi anlayışında meydana gelen değişimleri örneklerle açıklar.
11. XVIII. yüzyıl ıslahat hareketlerinin genel özellikleri ile bu ıslahatların toplum, kültür, eğitim ve sanat alanlarındaki etkilerini değerlendirir.

Advertisement

EN UZUN YÜZYIL (1800 – 1922)

1. XIX. yüzyıl başlarında Asya ve Avrupa devletlerinin siyasi durumunu açıklar.
2. II. Mahmut’un yaptığı ıslahatları ve bu ıslahatların meydana getirdiği değişimleri değerlendirir.
3. Balkanlarda milliyetçilik fikirlerinin yayılması ile Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan ayaklanmalar arasındaki ilişkiyi kavrar.
4. Şark Meselesi’nin Avrupa’nın siyasi gündemine girmesini kavrar..
5. Mısır ve Boğazlar Sorunu ile Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ne yönelik politikalarını kavrar.
6. Sanayi Inkılabı’nın Osmanlı Devleti’ne etkisini analiz eder.
7. Tanzimat Fermanı’nın Osmanlı siyasi, sosyal ve kültürel hayatına etkisini değerlendirir.
8. Kırım Savaşı’nın Osmanlı Devleti ve Avrupa devletleri açısından önemini açıklar.
9. Islahat Fermanı’nın Osmanlı siyasi, sosyal ve kültürel hayatına etkisini kavrar.
10. I. Meşrutiyet Dönemini Osmanlı Devleti’nin demokratikleşme süreci açısından değerlendirir.
11. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi)’nın sonuçlarını açıklar.
12. II. Meşrutiyet Dönemi siyasi sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirir.
13. Osmanlı toplumunda meydana gelen değişimleri analiz eder.
14. Osmanlı Devleti’nde eğitim alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
15. Osmanlı kültür, sanat ve mimari anlayışını kavrar.
16. Trablusgarp ve Balkan savaşlarının sebep ve sonuçlarını açıklar.
17. I. Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçlarını kavrar.


Leave A Reply