Yüklü Parçacıkların Yörüngeleri, Yüklü Parçacıklara Elektrik Alanda Etki Eden Kuvvet

0
Advertisement

Yüklü parçacıkların yörüngeleri, özellikleri, formülleri, açıklaması, Yüklü parçacıklara elektrik alanda etki eden kuvvet konu anlatımı.

YÜKLÜ PARÇACIKLARIN YÖRÜNGELERİ

Yüklü bir parçacık, \displaystyle {{\vartheta }_{o}} hızıyla hareket ederken, hareket yönünü değiştirmek istersek, bunu yapmanın bir yolu Şekil: 6-16 daki gibi bir elektrik alan içine göndermektir. Şekil: 6-16 daki elektron, elektrik alan doğrultusunda elektrik kuvveti etkisinde kalır. Elektrik alan büyüklüğü değiştirilerek, elektron istenilen miktarda saptırılabilir. Yeryüzü yakınlarında yatay, t>0 hızı ile atılan cisim, hızına dik yerçekimi kuvvetinin etkisiyle yaptığı yatay atışın yörüngesi parabol olduğu gibi, yüklü tanecik de \displaystyle {{\vartheta }_{o}} hızına dik elektrik kuvvetinin etkisinde kaldığından yörüngesi parabol olur. Burada taneciğin ağırlığı, elektrik kuvveti yanında önemsiz olduğu için hesaba katılmayacaktır.

yuklu-tanecikler-sekil-6-16

x doğrultusunu levhalara paralel, y doğrultusunu da buna dik olarak seçersek, Şekil : 6-16 da, parçacığın t kadar sürede kuvvet doğrultusunda ve buna dik doğrultuda aldığı yollar sırası ile,

\displaystyle y=\frac{1}{2}a.{{t}^{2}}
\displaystyle x={{\vartheta }_{0}}.t

bağıntıları ile bulunur, y ile x arasındaki ilişki ise, t yerine \displaystyle \frac{x}{{{\vartheta }_{0}}}, a ivmesi yerine de \displaystyle \frac{qE}{m} değerleri, aşağıdaki denklemde yerlerine yazılarak bulunur.

Advertisement

Düşeyde alınan yol;

\displaystyle y=\frac{1}{2}a{{t}^{2}}
\displaystyle y=\frac{1}{2}.\frac{qE}{m}.\frac{{{x}^{2}}}{\vartheta _{0}^{2}}
olarak bulunur. Bu da parçacığın parabol olan yörüngesinin denklemidir.

yuklu-tanecikler-sekil-6-17

Şekil: 6-17 de parçacığın levhaları terkettiği andaki hızı d nin, x doğrultusundaki bileşeni, x doğrultusunda parçacığa kuvvet uygulanmadığından,

\displaystyle {{a}_{x}}=0,{{\vartheta }_{x}}=\vartheta .\cos \theta ={{\vartheta }_{0}} olur.
Parçacığın levhalan terkettiği andaki hızı \displaystyle \vartheta ‘nin, y doğrultusundaki bileşeni,
\displaystyle {{\vartheta }_{y}}=\vartheta .\sin \theta =a.t den,
\displaystyle {{\vartheta }_{y}}=\frac{qE}{m}.\frac{l}{{{\vartheta }_{0}}}
Levhalar arasındaki elektrik alanı için \displaystyle E=\frac{V}{d} değeri yerine yazılırsa,

düşey hız;

Advertisement

\displaystyle {{\vartheta }_{y}}=\frac{qV}{m.d}.\frac{l}{{{\vartheta }_{o}}} olur.
Parçacığın levhaları terkettiği andaki hızının büyüklüğü,
\displaystyle \vartheta =\sqrt{\vartheta _{0}^{2}+\vartheta _{y}^{2}}

doğrultusu ise;

\displaystyle \tan \theta =\frac{{{\vartheta }_{y}}}{{{\vartheta }_{0}}}
\displaystyle \tan \theta =\frac{q.V.l}{m.d.\vartheta _{0}^{2}}
bağıntıları ile bulunur. \displaystyle \theta , aynı zamanda parçacığın sapma açısıdır.

Parçacığın levhaları terk ettiği anda, levhalar arasına giriş doğrultusuna dik olan sapma uzaklığı,

\displaystyle y=\frac{1}{2}a.{{t}^{2}}
\displaystyle y=\frac{1}{2}.\frac{q.V}{d.m}.\frac{{{l}^{2}}}{\vartheta _{0}^{2}} olur.

yuklu-tanecikler-sekil-6-18

Yüklü parçacığın, levhalar arasından çıktığı andaki hızının doğrultusu ile, ilk hızı doğrultusunun kesiştiği nokta, levhaların uç noktalarından Şekil: 6.18 deki gibi x kadar uzakta ise,

\displaystyle \tan \theta =\frac{y}{x}
\displaystyle x=\frac{y}{\tan \theta }
\displaystyle x=\frac{\frac{1}{2}.\frac{q.V.{{l}^{2}}}{m.d.\vartheta _{0}^{2}}}{\frac{q.V.l}{m.d.\vartheta _{0}^{2}}}
\displaystyle x=\frac{l}{2} olur.

yuklu-tanecikler-sekil-6-19

Şekil:6-19 da paralel levhalar arasında ağırlığı ihmal edilmeyen -q yüklü bir parçacık t>0 hızıyla yatay olarak fırlatılırsa, elektriksel kuvvet yukarı yönlü, ağırlık kuvveti de aşağı yönlü olduğundan bileşke kuvvet dolayısıyla yörünge için üç ihtimal vardır.

  1. 1) Fe> mg ise, bileşke kuvvet yukarı yöndedir.
  2. 2) Fe = mg ise, bileşke kuvvet sıfırdır.
  3. 3) Fe < mg ise, bileşke kuvvet aşağı yönlüdür.

Not: Parçacıkların yörüngelerinin doğrusal ya da eğrisel olmasının nedeni nelere bağlıdır?

Advertisement

yuklu-tanecikler-sekil-6-20

1) Parçacık duruyorsa, uygulanan kuvvet yönünde doğrusal bir yörünge izler. Ya da parçacığın hareket doğrultusunda kuvvet uygulanırsa yörünge yine doğrusal olur. Parçacık ya düzgün hızlanır, ya da düzgün yavaşlar. (Şekil: 6-20 a)

2) Parçacığın hız vektörü ile uygulanan kuvvet vektörü arasında bir açı varsa, yörünge mutlaka eğrisel olacaktır. Çünkü kuvvet, hız vektörünü kendine paralalel hale getirmeye çalışacaktır. (Şekil: 6-20 b)

YÜKLÜ PARÇACIKLARA ELEKTRİK ALANDA ETKİ EDEN KUVVET

yuklu-parcacik-hareketi

Bir noktadaki elektrik alan, o noktada bulunan pozitif birim yüke etki eden kuvvet olarak tanımlanır. Elektrik alan şiddetinin E olduğu bir noktada, q yüküne etkiyen kuvvet

\displaystyle \overrightarrow{F}=q.\overrightarrow{E}

Yüklü parçacıkları harekete geçirmek için onlara kuvvet uygulamak gerekir. Bunu gerçekleştirmenin yolu, bir elektrik alan oluşturmak ve bu alan içine yüklü parçacıkları bırakmaktır.

Havası boşaltılmış kap içerisine, aralarındaki uzaklık d olan, iki dairesel metal levha, birbirine paralel olacak şekilde yerleştirilir, uçları arasındaki potansiyel farkı V olan kaynağa bağlanırsa, yüklü levhalar arasında, düzgün bir E elektrik alanı meydana gelir. E’nin yönü ise pozitif levhadan negatif levhaya doğru olup, şiddeti \displaystyle E=\frac{V}{d} dir. Bu düzgün elektrik alanda bulunan yüke etkiyen kuvvetin büyüklüğü

\displaystyle F=q.E=\frac{q.V}{d} dir.

Elektrik alan, paralel levhalar arasında Şekilde olduğu gibi düzgün ise yüklü parçacığa etkiyen kuvvet sabittir. Kuvvet vektörü daima elektrik alan vektörüne paraleldir. Yönü ise,

  1. 1) Parçacığın yükü (+) ise, kuvvet elektrik alan yönündedir.
  2. 2) Parçacığın yükü (-) ise, kuvvet, elektrik alanla zıt yönlüdür.

Advertisement


Leave A Reply