6. Sınıf İslamiyet ve Türkler İle İlgili Testler

0

6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, İslamiyet ve Türkler konusu ile ilgili sorular ve cevapları. 6. sınıf din dersi testleri.

6. Sınıf Testleri

6. Sınıf İslamiyet ve Türkler İle İlgili Testler

TEST 1

1. Türklerin Müslüman oluşu uzun bir süreçte gerçekleşmiştir.
Bu süreçte Türklerle Müslüman Araplar arasındaki ilk karşılaşma hangi halife döneminde olmuştur?

A) Halife Hz. Osman (r.a) dönemde
B) Halife Hz. Ebu Bekir (r.a) zamanında
C) Halife Hz. Ömer (r.a) döneminde
D) Halife Hz. Ali (r.a) döneminde

2. Abbasiler Döneminde (750-1256), Türklerle Araplar arasındaki ilişkilerde olumlu gelişmeler oldu. Özellikle doğudaki Çin tehlikesi karşısında Türklerle Abbasiler anlaşarak güç birliği yaptılar. 751 yılında bir ırmağın yakınında büyük bir meydan savaşı oldu.

Yukarıda ifade edilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadisiye
B) Nihavend
C) Talas
D) Taşkent

3. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.
Başkalarının kusurlarını örtmede gece gibi ol.
Cömertlikte akarsu gibi ol.
Öfkelenmede ölü gibi ol.
Alçakgönüllülükte toprak gibi ol.

Aşağıdakilerden hangisi Mevlana’nın yukarıdaki şiirinde değindiği konular arasında sayılamaz?

A) Sinirlerine hakim olabilmek
B) Savurgan olmaktan kaçınmak
C) Kibir ve gösterişten uzak durmak
D) İnsanların hatalarını yüzlerine vurmamak

4. Türklerin ancak bireysel olarak farklı bölgelerde ve dağınık bir halde İslam dinini kabul etmeye başladıkları dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abbasiler dönemi
B) Halife Hz. Ömer dönemi
C) Emeviler dönemi
D) Halife Hz. Ebubekir dönemi

5. Türkler arasında İslam’dan önce yaygın olan, “Gök Tanrı inancıyla ilgili olarak” aşağıdaki ifadelerinden hangileri söylenemez?

A) Gök Tanrı yerlerin, göklerin ve bütün evrenin yaratıcısıydı.
B) Türkler, iyilerin cennete, kötülerin ise cehenneme gideceğine inanırlardı.
C) Gök Tanrı insanları cezalandırma veya mükafatlandırma özelliklerine sahip değildi.
D) Bu inançta İslam’da olduğu gibi doğruluk, dürüstlük ve cömertlik güzel davranış olarak kabul edilirdi.

6. K ⇒  Fıkhhu’l Ekber
M ⇒ Tevilatu’l- Kur’an

Yukarıdaki kitapları yazan İslam alimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
K M
A) Maturidi Ebu Hanife
B) Ali Er-Rıza Ahmet Yesevi
C) Ahmet Yesevi Ali Er- Rıza
D) Ebu Hanife Maturidi

7. Rubailer
Kitabu’l-Fevâid
Tefsir-i Fâtiha
Besmele Şerhi

Yukarıda verilen eserlerden kaç tanesi Hacı Bektaş Veli tarafından hazırlanmıştır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

8. Maturidilik mezhebiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ebu Hanife’nin görüşlerinden tamamen bağımsız olarak oluşturulmuş bir mezheptir.
B) İmam Maturidi tarafından oluşturulmuştur.
C) Ahmet Yesevî, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre gibi büyük Türk bilginlerinin yetişmesine katkıda bulunmuştur.
D) Bu mezhep İslam inançlarına yapılan eleştirileri akılcı yorumlarla savunmuştur.

9. Din ve Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni “Ebu Hanife’yi tanıtıcı bir kimlik belgesi hazırlayınız.” şeklinde bir ödev vermiştir.
Bu ödev için farklı öğrenciler tarafından hazırlanmış olan ve aşağıda verilen kimlik kartlarındaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Asıl adı ⇒ Numan bin Sabit
B) Doğum Yılı ⇒ 699
C) Doğum yeri ⇒ Medine
D) Vefat yılı ⇒ 767

10. Güçlü bir mantığa sahip olan Ebu Hanife, yaptığı ilmi çalışmalarda daha çok İslam dininin günlük hayatta nasıl yaşanabileceğini inceleyen bu ilimle uğraşmış ve bu ilmin sistemli bir hâle getirilmesine büyük katkı sağlamıştır.
Yukarıda belirtilen İslam ilmi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kelam
B) Hadis
C) Tefsir
D) Fıkıh

11. Türklerin ancak bireysel olarak farklı bölgelerde ve dağınık bir halde İslam dinini kabul etmeye başladıkları dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abbasiler dönemi
B) Halife Hz. Ömer (r.a) dönemi
C) Emeviler dönemi
D) Halife Hz. Ebu Bekir (r.a) dönemi

12. – Karşısındaki insanın iyi olmasını isteyen, önce kendisi iyi olmalıdır.
– incinsen de incitme.
– Gelin canlar bir olalım. Bir olalım, iri olalım, diri olalım.

Aşağıdakilerden hangisi Hacı Bektaş Veli’nin yukarıdaki sözlerinde bahsettiği konulardan değildir?

A) Herkesin kardeşçe yaşaması
B) Başkalarına davranırken üzmemeye dikkat edilmesi
C) Tembellikten uzak durulması
D) Toplumda birlik ve düzenin sağlanması

13. Maturidi, İslam inanç esasları ve Kur’an’ın yorumu ile ilgili eserler yazmıştır. Onun günümüze kadar ulaşan en önemli eserleri; Tevilatu’l-Kur’an ve Kitabu’t-Tevhid’dir.
Bu iki kitap için aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru olur?

Tevilatu’l Kuran Kitabu’t Tevhid
A) Akaid kitabı Tefsir kitabı
B) Tefsir kitabı Fıkıh kitabı
C) Fıkıh kitabı Tefsir kitabı
D) Tefsir kitabı Akaid kitabı

14. Onun asıl adı Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata’dır. Ahmet Yesevi’nin görüşlerinden etkilenmiştir. Nevşehir’e yerleşmiş ve 1270 yılında burada vefat etmiştir. En önemli eseri “Makalat”tır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen İslam düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A) İmam Maturidi
B) Ali er – Rıza
C) Ahmet Yesevi
D) Hacı Bektaş Veli

15. – Hacı Bektaş Veli
– Mevlana
– Yunus Emre
– Ahmet Yesevi

Aşağıdakilerden hangisi, üstte isimleri yazılmış kişilerin İslam kültürüne yaptıkları katkılar arasında gösterilemez?

A) Toplumda birlik, beraberlik ve hoşgörünün artmasına çalışmışlardır.
B) Türk tasavvuf düşüncesinin öncülüğünü yapmışlardır.
C) Tıp ve bilim alanında çalışmalar yaparak Müslümanlara yol göstermişlerdir.
D) Türkler arasında islamiyetin yayılmasında etkili olmuşlardır.

16. Aşağıdakilerden hangisi Ali er-Rıza isimli İslam aliminin eserlerinden biri değildir?

A) Müsned
B) Fıkhu’r-Rıza
C) Mesnevi
D) Sahifetü’r-Rıza

ÇÖZÜMLER

1 – C
2 – C
3 – B
4 – C
5 – C
6 – D
7 – C
8 – A
9 – C
10 – D
11 – C
12 – C
13 – D
14 – D
15 – C
16 – C

Leave A Reply