6. Sınıf Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İnanç İle İlgili Çözümlü Sorular

0

6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, peygamberler ve ilahi kitaplara inanç konusu ile ilgili çözümlü sorular. 6. sınıf din soru ve çözümleri.

Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İnanç İle İlgili Çözümlü Sorular

Soru: Kur’an-ı Kerim’de tüm peygamberlerin sayısının ve adlarının belirtilmemiş olmasına delil olarak verilecek ayet aşağıdakilerden hangisidir?

Advertisement

A) “De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Âl-i İmrân suresi, 31. et)
B) Her ümmetin (toplumun bir peygamberi sulü) vardır…” (Yûnus suresi, 47. ayet)
C) “De ki: “Allah’a ve Peygamber’e itaat edin.” Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kâfirleri sevmez.” (Âl-i İmrân suresi, 32. ayet)
D) “Andolsun, senden önce gönderdiğimiz peygamberlerden sana anlattıklarımız da anlatmadıklarımız davar…” (Mü’min suresi,78. ayet)

Çözüm:“Andolsun, senden önce gönderdiğimiz peygamberlerden sana anlattıklarımız da anlatmadıklarımız da var…” (Mü’min suresi,78. ayet) ayeti Kur’an-ı Kerim’de tüm peygamberlerin sayısının ve adlarının belirtilmemiş olmasına delil olarak verilecek ayettir, (sana anlattıklarımız da anlatmadıklarımız da) ifadesi bütün peygamberlerin Kur’an’da anlatamadığının göstergesidir.
Cevap D


Soru: Aşağıda mucizeyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yüce Allah’ın izni olmadan peygamberler mucize gösteremezler.
B) Peygamberimize verilen en büyük mucize Kur’an-ı Kerim’dir.
C) Her peygamber aynı mucizeyi göstermiştir.
D) Mucizeler, inanmayanları aciz bırakan olaylardır.

Advertisement

Çözüm: “Yüce Allah’ın izni olmadan peygamberler mucize gösteremezler. Hz. Peygamberimize verilen en büyük mucize ise Kur’an-ı Kerim’dir. Mucizeler, inanmayanları aciz bırakan olaylardır.” Bunlar doğrudur. “Her peygamber aynı mucizeyi göstermiştir.” bilgisi ise yanlıştır. Çünkü peygamberlerin mucizeleri biri birinden farklıdır.
Cevap C


Soru:Aşağıdakilerden hangisi ilahî kitaplarla ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Suhuflar günümüze kadar ulaşmıştır.
B) İlahî buyrukların yazılı metnine ilahî kitap denilmektedir.
C) Sayfalar biçimindeki ilahî kitaplara suhuf denilmektedir.
D) İlahî kitaplar insanları hem dünyada hem de ahirette mutlu etmeyi amaçlamaktadır.

Çözüm: İlahî buyrukların yazılı metnine ilahî kitap denilmektedir. Sayfalar biçimindeki ilahî kitaplar suhuf olarak adlandırılır, ilahî kitaplar insanları hem dünyada hem de ahirette mutlu etmeyi amaçlamaktadır. Bu bilgiler doğrudur. Yanlış olan bilgi suhufların günümüze kadar ulaştığı bilgisidir.
Cevap A


Soru: “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık O’na yönelin ve O’ndan bağışlanma dileyin…” (Fussilet suresi, 6. ayet)
Yukarıdaki ayetin verdiği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peygamberlerin çağrısını kabul etmeyen bazı kimseler, insanlar arasından peygamber seçilmesine karşı çıkmışlardır.
B) Bütün Müslümanlar Yüce Allah’ın peygamberlerine ve onlara vâhyedilene inanmaktadır.
C) Peygamberlerin diğer insanlardan en önemli farkı, peygamber olarak seçilmiş olmaları ve Yüce Allah’tan vahiy almalarıdır.
D) Yüce Allah, ilk peygamber Hz. Âdem’den (a.s) son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v) kadar çok sayıda peygamber görevlendirmiştir.

Advertisement

Çözüm: Ayette peygamberlerin de bir insan olduğu, tek farklarının ise Yüce Allah’tan vahiy almaları olduğu vurgulanmaktadır. C seçeneğinde “Peygamberlerin diğer insanlardan en önemli farkı, peygamber olarak seçilmiş olmaları ve Yüce Allah’tan vahiy almalarıdır.” şeklinde verilen bilgi ayetin vermek istediği mesajdır.
Cevap C


Soru:Peygamberlerin ilettiği mesajlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Bilimsel veriler
B) Yüce Allah’ın yasakları
C) Yüce Allah’ın emirleri
D) Yüce Allah’ın öğütleri

Çözüm: Peygamberler Yüce Allah’ın emir, yasak ve öğütlerini insanlara iletirler. Bilimsel verileri iletmek peygamberlerin sorumluluğunda değildir.
Cevap A


Soru: “Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, ‘Şüphesiz, benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse yalnızca bana kulluk edin.’ diye vahyetmişizdir.” (Enbiyâ suresi, 25. ayet)
Peygamberlerin insanları davet ettiği ortak değerlerden hangisi yukarıdaki ayette verilmiştir?
A) Peygamberler insanların kendilerine iman etmelerinin yanı sıra diğer tüm peygamberlere de inanmalarını istemişlerdir.
B) Peygamberler dini konulardaki anlaşmazlıkları gidermişlerdir.
C) Bütün peygamberler insanları yalnızca Yüce Allah’a inanmaya (tevhide) davet etmişlerdir.
D) Bütün peygamberler; şirk, cehalet, hurafe, batıl inanç ve haksızlıklara karşı çıkmışlardır.

Çözüm: Ayette yer alan “Şüphesiz, benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse yalnızca bana kulluk edin.” bölümü Yüce Allah’ın varlığını ve birliğini vurgulamaktadır. Bu ayet peygamberlerin insanları davet ettiği ortak değerlerden tevhitle ilgilidir.
Cevap C


Soru:Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim için söylenemez?

A) 610 yılında indirilmeye başlanmıştır.
B) Yaklaşık 23 senede tamamlanmıştır.
C) Genel olarak Medine’de inen ayetler ibadetlerden bahsetmektedir.
D) Hz. Muhammed’in (s.a.v) vefatından sonra yazıya geçirilmiştir.

Çözüm: Kur’an’ı Kerim, 610 yılında indirilmeye başlanmış, yaklaşık 23 senede tamamlanmıştır. Mekke’de inen ayetler inanç konusu üzerinde dururken Medine’de inen ayetler ise ibadetlerden bahseder. Peygamber Efendimiz hayatta iken inen her ayeti vahiy katiplerine yazdırmıştır. Kur’an’ın Hz. Muhammed’in (s.a.v) vefatından sonra yazıya geçirildiği bilgisi yanlıştır.
Cevap D


Soru: “(Resulüm!) Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, çirkin ve kötü işlerden alıkoyar. Allah’ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.” (Ankebût suresi, 45. ayet)
Yukarıdaki ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Müslümanların Kur’an’ı okuma alışkanlığı kazanması gerekir.
B) İslam, namazın kesinlikle kılınması gerektiğini hatırlatır.
C) Vahyin kabul edilmesinde peygamberlerin nitelikleri etkili olmaktadır.
D) Namaz, kişileri kötü davranışlardan alıkoymaktadır.

Advertisement

Çözüm:Ayetin “Sana vahyedilen Kitab’ı oku” kısmından Müslümanların Kur’an’ı okuma alışkanlığı kazanması gerektiği çıkarılabilir, “namazı kıl.” kısmı namazın kesinlikle kılınması gerektiğini, “Muhakkak ki namaz, çirkin ve kötü işlerden alıkoyar.” ifadesi ise namazın insanları kötü davranışlardan alıkoyacağını belirtmektedir. Ayette, vahyin kabul edilmesinde peygamberlerin niteliklerinin etkili olduğu anlatılmamaktadır.
Cevap C


Soru:Peygamberler; diğer insanlar gibi yer, içer, evlenir, çocuk sahibi olur, yaşar ve ölürler. Peygamberler de insani özelliklere sahiptir.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi yukarıda verilenleri en iyi açıklar?

A) “Her ümmetin (toplumun) bir peygamberi (Resulü) vardır…” (Yûnus suresi, 47. ayet)
B) “Andolsun, senden önce gönderdiğimiz peygamberlerden sana anlattıklarımız da anlatmadıklarımız davar…” (Mü’min suresi, 78. ayet)
C) Biz onları (peygamberleri) yiyip içmeye ihtiyaç duymayan bir yapıda yaratmadık. (Onlar), ölümsüz de değillerdi.” (Enbiyâ suresi, 8. ayet)
D) “Kitapta (Kur’an’da) İbrahim’i de an. Şüphesiz ki o, özü sözü doğru bir peygamberdi.” (Meryem suresi, 41. ayet)

Çözüm:
“Her ümmetin (toplumun) bir peygamberi (Resulü) vardır…” ayeti her topluma peygamber gönderildiğini açıklamaktadır.
– “Andolsun, senden önce gönderdiğimiz peygamberlerden sana anlattıklarımız da anlatmadıklarımız da var…” ayeti bütün peygamberlerin adlarının bizlere ulaşmadığını açıklamaktadır.
– “Biz onları (peygamberleri) yiyip içmeye ihtiyaç duymayan bir yapıda yaratmadık. (Onlar), ölümsüz de değillerdi.” ayeti peygamberlerin de sıradan insanlar gibi beşeri özellikler taşıdığını belirtmektedir. Yani peygamberler; diğer insanlar gibi yer, içer, evlenir, çocuk sahibi olur, yaşar ve ölürler.
– “Kitapta (Kur’an’da) ibrahim’i de an. Şüphesiz ki o, özü sözü doğru bir peygamberdi.” ayeti ise Hz. İbrahim’in (a.s) sıdk özelliğini açıklamaktadır.
Cevap C


Soru: İnsanlardan birinin peygamber olarak seçilmesi, aşağıdaki durumlardan hangisini ortaya çıkarmaz?

A) Vahiy kolay yazılır.
B) Vahiy kolay kabul edilir.
C) Vahiy kolay anlaşılır.
D) Vahyin uygulanması kolaylaşır.

Çözüm:İnsanlardan birinin peygamber olarak seçilmesi vahyin kolay anlaşılmasını ve kolay kabul edilmesini sağlamış, uygulanmasını kolaylaştırmıştır. insanlardan birinin peygamber olarak seçilmesi vahyin kolay yazılmasını ortaya çıkarmaz.
Cevap A


Soru:. “Kur’an’ı biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette biziz!” (Hicr suresi, 9. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ayetin verdiği mesajdır?

A) Kur’an-ı Kerim, Yüce Allah’ın gönderdiği ilahi kitapların sonuncusudur.
B) Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’e (s.a.v) Arapça olarak indirilmiştir.
C) Kur’an, Yüce Allah tarafından korunmuş ve günümüze kadar değişikliğe uğramadan ulaşmıştır.
D) Kur’an-ı Kerim’de insan, evren ve ahiret hakkında bilgi verilmiştir.

Çözüm: “Kur’an’ı biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette biziz!” ayeti Kur’an’ın, Yüce Allah tarafından korunmuş ve günümüze kadar değişikliğe uğramadan ulaşmış olduğu mesajını vermektedir.
Cevap C

Advertisement


Leave A Reply