7. Sınıf Ülkeler Arası Köprüler İle İlgili Testler

0

7. sınıf sosyal bilgiler dersi, Ülkeler Arası Köprüler konusu ile ilgili sorular ve cevapları. 7. sınıf sosyal bilgiler testleri.

7. Sınıf Test

7. Sınıf Ülkeler Arası Köprüler İle İlgili Testler

TEST 1

1. Ülkemizde birçok müze vardır. Müzelerde tarihin en eski dönemlerinden beri ülkemizde yaşamış toplumlardan kalan bilim ve sanat alanındaki eserler bulunmakta ve bu eserler özenle korunmaktadır.
Bu durum ülkemiz için aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtı olamaz?

A) Tarihe ve insanlığa saygı duyulduğunun
B) Milli değerlerin ihmal edildiğinin
C) Kültürel mirasın korunduğunun
D) İnsanlığa ait ortak mirasın korunduğunun

2. Bilim, sanat, kültür ve edebiyat gibi alanlarda ortaya konan eserler yalnızca bir topluma mal edilmemeli tüm insanlığa ait ortak miras olarak kabul edilip korunmalıdır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi insanlığa ait ortak miras değildir?

A) Tarihi saraylar ve ibadethaneler
B) Tarihi öneme sahip el yazmaları
C) Yer altı ve yer üstü zenginlik kaynakları
D) Antik Yunan dönemine ait şehir kalıntıları

3. Ortak miras, sadece belirli bir kuşağın kendinden sonrakilere bıraktığı şeyler değil, geçmişteki bütün insanlık tarihini ve geleceğini de içine alan maddi ve manevi değerlerin tümüdür.
Buna göre, ortak mirasla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Gelişmiş uygarlıkların temelini oluşturur.
B) Tek bir ulus tarafından oluşturulmamıştır.
C) İnsanların yüzyıllarca süren çabası ve birikimi sonucu oluşmuştur.
D) Ortak mirasa demokrasi ile yönetilen toplumlar katkı sağlamışlardır.

4. İlk Çağ’da Sümerler, Babiller ve Mısırlılar; matematik, tıp, eczacılık ve astronomi gibi alanlarda ilk çalışmaları ve buluşları yapmışlardır. Daha sonraları bu bilimsel çalışmalar Yunanlılara, onlardan da Müslümanlara sonra da Avrupalılara geçmiştir.

Yukarıdaki bilgilerle ilgili olarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Özgür düşüncenin olması bilimin gelişmesini hızlandırmıştır.
B) Bilimsel gelişmeler tek bir ulus tarafından oluşturulmamıştır.
C) Her toplum elde ettiği bilgilere yenisini ekleyerek bilimin gelişmesini sağlamıştır.
D) Binlerce yıl süren bu çabalar insanlığın bilim alanında gelişmesini sağlamıştır.

5. Aristo, Sokrates, Mevlana, Yunus Emre gibi insanların ortaya koydukları düşünceler bugün bile geçerliliğini korumakta tüm insanlar bu düşüncelerden yararlanmaktadır.
Bu kişilerin hangi özelliği bu durumun oluşmasında etkili olmamıştır?

A) Ortak mirasa katkıda bulunmaları
B) Devlet adamı olmaları
C) Düşüncelerinin hem dün hem de bugün geçerliliğinin devam etmesi
D) İnsanlığın düşünce alanında ilerlemesine katkıda bulunmaları

6. Ortak mirastan yararlanma ihtiyacı; bilim, sanat ve edebiyat gibi alanlardaki eserleri korumayı gerekli hale getirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu amaca yönelik çalışmalardan sayılamaz?

A)Ormanların ve doğal güzelliklerin koruma altına alınması
B) Müzeler, sit alanları ve kütüphanelerin oluşturulması
C) Resmi ya da sivil dernek ve vakıfların kurulması
D) Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı’nın (UNESCO) kurulması

7. Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında I. Dünya Savaşı’na katılmasının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?

A) Savaşın uzamasına
B) Cephe sayısının artmasına
C) Savaşın geniş bir alana yayılmasına
D) İtalya’nın İtilaf Devletleri ile birlikte savaşa katılmasına

8. • İngiltere ve Almanya’nın ham madde ve pazar yarışına girmesi
• Rusya’nın Boğazlardan geçerek sıcak denizlere ulaşmak istenmesi
• Balkanlar’da Avusturya ve Rusya’nın başını çektiği Slav – Germen çatışması

Yukarıdaki bilgilere göre, I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A) Rusya’nın Akdeniz’e açılmak istemesi
B) Milliyetçilik düşüncesi
C) Devletler arası sömürgecilik yarışı
D) Güçlü devletlerin kendi rejimlerini yayma isteği

9. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nın başlarında tarafsız kaldığının bir göstergesidir?

A) Kapitülasyonların kaldırılması
B) Genel seferberliğin ilan edilmesi
C) Askeri ihtiyaçların karşılanmasına öncelik verilmesi
D) Boğazların bütün devletlerin savaş gemilerine kapatılması

10. İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı Devleti’ni tamamen güçten düşürmek ve istedikleri yerleri işgal etmek için gerekli ortamı oluşturmaya çalışmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri’nin Türklerin çoğunlukta olduğu yerleri de işgal etmelerine gerekçe olmuştur?

A) Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
B) İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edici bir durumda istedikleri yerleri işgal edebilecektir.
C) Bütün demiryolları İtilaf Devletleri’nin denetimine bırakılacaktır.
D) Boğazlar İtilaf Devletleri’nin denetimine bırakılacaktır.

11. Bilim, sanat ve edebiyat gibi alanlarda ortaya konan eserler yalnızca bir topluma mal edilmemeli, tüm insanlığa ait ortak miras olarak kabul edilip korumalıdır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi tüm insanlığa ait ortak miraslara örnek gösterilemez?

A) Sümerlere ait ilk çivi yazısı
B) Çinlilere ait bilinen ilk matbaa
C) Irak’a ait zengin petrol yatakları
D) Kopernik’in evrende güneş merkezli bir sistemin varlığını ispatlaması

12. Atatürk, “İnsan, üyesi olduğu milletin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar, tüm dünya uluslarının huzur ve refahını da düşünmelidir. Kendi ulusunun mutluluğuna ne kadar değer veriyorsa diğer ulusların mutluluğu için de elinden geldiği kadar çalışmalıdır.” demiştir.

Atatürk bu düşüncesiyle aşağıdakilerden hangisinin önemini daha çok vurgulamıştır?

A) Laiklik anlayışını
B) Devlet adamlılığını
C) İnsan sevgisini
D) Özgürlük anlayışını

13. Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan faktörlerden bazıları şunlardır:
I. Balkanlardaki Slav – Germen çatışması
II. Almanya ile İngiltere arasındaki sömürge rekabeti
III. İtalya ile Almanya’nın sanayileşmelerini tamamlamaları
IV. Avusturya – Macaristan veliahtının bir Sırplı tarafından öldürülmesi
“I. Dünya Savaşı siyasi nedenlerden dolayı çıkmıştır.” diyen bir araştırmacı yukarıdakiler-den hangilerini buna kanıt olarak gösterebilir?

A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve IV

14. Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı başladığında tarafsızlığını ilan etmiş, ancak daha sonra İttifak Devletleri yanında savaşa katılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin savaşa girme nedenlerinden biri değildir?

A) Siyasi yalnızlıktan kurtulma isteği
B) Yöneticilerin Alman hayranı olması
C) İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devleti’ne saldırması
D) Balkan Savaşları’nda kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi

15. I. Dünya Savaşı’nda maddi ve manevi kayıplar çok fazla olmasına rağmen dünyada kalıcı barış sağlanamamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonrasında dünyada kalıcı barışın sağlanamadığının en önemli kanıtıdır?

A) II. Dünya Savaşı’nın çıkması
B) Türk Kurtuluş Savaşı’nın başlaması
C) Yenilen devletlerle antlaşmaların imzalanması
D) İmparatorlukların yıkılarak, merkezi devletlerin kurulması

16. insanlığın ortak mirasını oluşturan sanat, düşünce edebiyat ve bilim eserlerinin korunması gerekir. Çünkü onlar, insanlığa önceki kuşaklar tarafından verilmiş çok önemli emanetlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu mirası korumak için oluşturan kurumlardan biri değildir?

A) Laboratuvarlar
B) Kütüphaneler
C) Müzeler
D) Kültür merkezleri

ÇÖZÜMLER

1 – B
2 – C
3 – D
4 – A
5 – B
6 – A
7 – D
8 – D
9 – D
10 – B
11 – C
12 – C
13 – B
14 – C
15 – A
16 – A

TEST 2

1. I. Dünya Savaşı sırasında İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya aralarında yaptıkları gizli antlaşmalarla Osmanlı topraklarını paylaşmışlardır.
Bu durum, I. Dünya Savaşı ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisini doğrulamaktadır?

A) Savaşın milli değerlere dayandığını
B) Savaşın çıkmasında büyük devletlerin siyasi ve ekonomik çıkarlarının etkili olduğunu
C) İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlıklara neden olduğunu
D) Osmanlı Devleti’nin çok uluslu bir yapıya sahip olmasından dolayı savaşı kaybettiğini

2. Mustafa Kemal Paşa, Çanakkale Savaşlarında komuta ettiği Türk ordusuna “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçen zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar gelebilir.” demiştir.
Atatürk, bu sözleri Türk milletinin hangi özelliğine güvenerek söylemiştir?

A) Misafirperverliğine
B) Çalışkanlığa
C) Gerçeği arama gücüne
D) Vatan sevgisine

3. Birinci Dünya Savaşı’nın asıl nedeni Avrupa devletleri arasındaki çıkar çatışmasıdır. 19. yüzyıl boyunca üretimde büyük artışlar meydana gelmiş ve Avrupalılar bu ürünleri satmak için yeni ham madde ve pazar arayışlarına girmişlerdir. Bu durum Avrupa devletleri arasında çıkar çatışmalarına neden olmuştur. Ayrıca Rusya ve Avusturya – Macaristan arasında da Balkan hakimiyeti yüzünden bir çekişme vardı.

Yukarıdaki parçada I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan hangi nedenden bahsedilmemiştir?

A) Silahlanma yarışı
B) Sanayi İnkılabı’nın etkisi
C) Sömürge elde etme yarışı
D) Siyasi konumunu güçlendirme

4. 1918’de Brest – LitoWsk Antlaşması ile I. Dünya Savaşı’ndan çekilen Rusya, 1878’de Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nden aldığı Kars, Ardahan ve Batum’u geri vermiştir.
Osmanlı Devleti’nin elde ettiği bu sonuç savaşa giriş nedenlerinden hangisi ile daha çok ilgilidir?

A) Kaybettiği toprakları geri almak
B) Kapitülasyonları kaldırmak
C) Varlığını devam ettirmek
D) Siyasi yalnızlıktan kurtulmak

5. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesine neden olan devlet Almanya’dır. Almanya, Osmanlı Devleti’ni savaşa sokarak rakiplerinin sömürgeleriyle bağlantılarını kesmek ve savaşı geniş alana yaymak istemiştir.
Buna göre, Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni I. Dünya Savaşı’na sokmaya çalışmasında Osmanlı Devleti’nin hangi özelliğinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Askeri gücü
B) Ekonomik gücü
C) Siyasi gücü
D) Jeopolitik konumu

6. I.Dünya Savaşı ile birlikte Osmanlı Devleti ve Avusturya – Macaristan gibi çok uluslu devletler yıkılmış, yerlerine millet esasına dayalı Türkiye, Polonya, Çekoslovakya ve Macaristan gibi milli devletler kurulmuştur.

Bu bilgiler ışığında aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A) Ulusal devletler kurulmuştur.
B) Çok uluslu devletler yıkılmıştır.
C) Milliyetçilik akımı başarıya ulaşmıştır.
D) Dünya barışı bozulmamak üzere yeniden sağlanmıştır.

7. I. Dünya Savaşı sonunda;
• Rusya’da Bolşevik İhtilali ile Çarlık rejim yıkıldı.
•Avusturya – Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti parçalandı.
• Polonya, Çekoslovakya, Macaristan gibi demokratik ve milli devletler kuruldu.
Yukarıdaki bilgilere bakarak, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Avrupa’nın siyasi haritası değişmiştir.
B) Rusya, savaşın en kazançlı devleti olmuştur.
C) İmparatorlukların yerine ulusal devletler kurulmuştur.
D) Monarşik devletlerde rejim değişikliği meydana gelmiştir.

8. Doğal kaynakların aşırı ve bilinçsizce kullanılması, doğal çevrenin tahrip edilmesi, çevre sorunlarının çıkmasına ve çevre kirliliğine neden olur. Bu durum zamanla insanlığın geleceğinin tehdit eden sorunların ortaya çıkmasına neden olur.
Aşağıdakilerden hangisi, insanlığın geleceğini tehdit eden sorunların nedenlerinden biri değildir?

A) Sanayileşme
B) Hızlı kentleşme
C) Modern tarım yöntemleri
D) Orman yangınları

9. İnsanlığın geleceğini tehdit eden sorunlar karşısında herkesin üzerine düşen bazı görevler vardır.

Aşağıdakilerden hangisi üzerimize düşen görevlerden biri değildir?

A) Bu sorunlarla ilgilenen sivil toplum örgütlerine destek olmak
B) Deprem, sel, yangın vb. durumlar için ilk yardım çantası hazırlamak
C) Ailemizle şehirden uzaklaşarak kırsal alanlarda yaşamak
D) Çevresel sorunlar ile ilgili konferans ve seminerler düzenlemek

10. Aşağıdakilerden hangisi insanlığın geleceğini tehdit eden sorunlardan biri değildir?

A) Açlık ve sefalet
B) Teknolojik gelişmeler
C) Hava kirliliği
D) Küresel ısınma

11. Siyasal, sosyal ve ekonomik nedenlerle küresel sorunların çözülemediği durumlarda sivil toplum örgütlerinin devreye girdiğini görmekteyiz. Sivil toplum örgütleri devletin geleneksel politikaları dışında hareket eden, kendi değer ve çıkarlarını korumak amacıyla organize olmuş aracı gruplardır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu örgütlere örnek gösterilemez?

A) LÖSEV
B) TEMA
C) Kızılay
D) AKUT

12. Osmanlı Devleti’nin I.Dünya savaşında mücadele ettiği bazı cepheler şunlardır:
Çanakkale Cephesi: İtilaf Devletleri tarafından Rusya’ya yardım götürmek ve Osmanlı Devleti’ ni savaş dışı bırakmak için açılmıştır. Ancak İtilaf Devletleri başarısız olmuştur.
Kafkas Cephesi: Osmanlı Devleti tarafından Orta Asya Türkleriyle bağlantı kurmak ve Bakü petrollerini ele geçirmek için açılmıştır. Ancak Osmanlı Devleti başarısız olmuştur.
Kanal Cephesi: Almanların isteği ile Osmanlı Devleti tarafından İngilizlerin sömürge yollarına giden yolu kesmek için açılmış ancak Osmanlı Devleti başarısız olmuştur.
Yukarıdaki bilgilerden yararlanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Osmanlı Devleti taarruz cephelerinde başarılı olamamıştır.
B) Kanal Cephesi’nden sonra Osmanlı savaştan çekilmiştir.
C) İttifak Devletleri, Çanakkale Cephesi’ni kazanmışlardır.
D) Osmanlı Devleti farklı bölgelerde mücadele etmiştir.

13. Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan faktörlerden bazıları şunlardır:
I. İtalya’nın Akdeniz’e hakim olmak istemesi
II. Almanya ve İngiltere’nin ham madde ve pazar rekabetine girmesi
III. Balkanlarda Avusturya ve Rusya’nın başını çektiği Slav – Germen çatışması
IV. Avusturya – Macaristan veliahtının Bosna’ da bir Sırplı tarafından öldürülmesi
Yukarıda verilen nedenlerden hangileri, I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında milliyetçilik fikrinin etkili olduğunun göstergesidir?

A) I ve III
B) II ve III
C) I ve IV
D) III ve IV

14. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı sırasında;
• Kanal Harekatı’yla Mısır’ı,
• Sarıkamış Harekatı’yla Kars, Ardahan ve Batum’u geri almayı amaçlamıştır.
Osmanlı Devleti’nin bu tutumunu aşağıdakilerden hangisiyle açıklayabiliriz?

A) Kapitülasyonları kaldırmak istemesiyle
B) Kaybettiği toprakları geri almak istemesiyle
C) Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesiyle
D) Devlet bütünlüğünü korumak istemesiyle

15. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’na çok büyük umutlarla girmiş, ancak umduğunu bulamamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na giriş nedenlerinden biri olamaz?

A) Kaybettiği toprakları geri almak istemesi
B) Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi
C) Yeni topraklar kazanma düşüncesi
D) İttihat ve Terakki yönetiminin Alman hayranlığı

ÇÖZÜMLER

1 – B
2 – D
3 – A
4 – A
5 – D
6 – D
7 – B
8 – C
9 – C
10 – B
11 – C
12 – B
13 – C
14 – B
15 – C

Leave A Reply