7. Sınıf Ülkemizde Nüfus İle İlgili Testler

0

7. sınıf sosyal bilgiler dersi, Ülkemizde Nüfus konusu ile ilgili sorular ve cevapları. 7. sınıf sosyal bilgiler testleri.

7. Sınıf Test

7. Sınıf Ülkemizde Nüfus İle İlgili Testler

TEST 1

1. Aşağıda bazı kentlerimiz ve nüfus artışlarına neden olan başlıca faktörler eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Kent Nüfus Artış Nedeni
A) Antalya Turizm
B) Zonguldak Maden
C) Adana Tarım
D) Muğla Sanayi

2. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinden itibaren Anadolu’ya doğru başlayan göçler Cumhuriyet Döneminde de yoğun bir şekilde yaşanmıştır. 1980’li yıllara kadar yurt dışından binlerce vatandaşımız Türkiye’ye göç etmiştir.
Yukarıdaki paragrafta anlatılan durumun ülkemiz açısından olumsuz sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Kişi başına düşen milli gelir azalır.
B) Sağlık, eğitim gibi alanlarda aksama olur.
C) Konut sıkıntısı yaşanır.
D) İş gücü ihtiyacı artar.

3. Türkiye’de özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerin kentleşme hızı sanayileşme hızını aşmıştır. Bunun sonucu olarak plansız ve çarpık kentleşme ortaya çıkmıştır.
Sözü edilen kentlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi plansız kentleşmenin bir kanıtı Olamaz?

A) Konut yapımının hızlanması
B) Gecekondu semtlerinin oluşması
C) Altyapı sorunlarının ortaya çıkması
D) Sanayi kuruluşlarının kent içinde kalması

4. Gelişmiş ülkelerde; iş olanakları, tarımda makineleşmenin olması, şehirlerin kendine özgü cazibesi vs. gibi nedenlerden dolayı nüfusun büyük bir kısmı kentlerde toplanmıştır.

Buna göre, grafikte kent ve toplam nüfusları numaralarla gösterilen ülkelerden hangisinin daha çok geliştiği söylenebilir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

5. Ülkemizde yoğun nüfuslu yerler;
• Antalya, Marmaris, Çeşme
• Bursa, Kayseri, İstanbul
• Çukurova, Konya ovası, Gediz ovası
Buna göre, bu illerin nüfusunun yoğun olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Tarım, turizm, sanayi
B) Turizm, sanayi, tarım
C) Sanayi, tarım, turizm
D) Tarım, sanayi, turizm

6. Gecekondulaşmanın önlenmesi, okullara düşen öğrenci sayısının azalması, toplumda huzur ve güven ortamının sağlanması

Yukarıda kentlerde karşılaşılan hangi sorundan bahsedilmiştir?

A) Sağlık
B) Güvenlik
C) Eğitim
D) Konut

7. Türkiye’deki nüfusun dağılışı üzerinde ulaşım, sanayileşme, madencilik ve turizm gibi beşeri faktörler de etkilidir.
Aşağıdakilerden hangisi beşeri faktörlerden değildir?

A) Yerşekilleri
B) Ulaşım
C) Sanayileşme
D) Turizm

8. Aşağıdaki illerden hangisi mevsimlik göç almaz?

A) Adana
B) Ordu
C) Ankara
D) Antalya

9. Aşağıdaki grafikte Türkiye’de yıllara göre okuryazar oranlarını göstermektedir.

Grafiğe göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Okuryazar oranı sürekli artmıştır.
B) 2000’de erkeklerde okuryazar olmayanların oranı %50’den fazladır.
C) Erkeklerde okuryazar oranı kadınlardan fazladır.
D) Okuryazar olmayanların oranının en fazla olduğu yıl 1950’dir.

10. 2009 yılı nüfus sayımına göre Türkiye’de km2 ye düşen insan sayısı 89’dir. Fakat bu oran bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir.
Buna göre;
I. İklim
II. Tarım
III. Yerşekilleri
IV. Bitki örtüsü
gibi faktörlerden hangileri yerleşmeyi etkileyen faktörler arasında gösterilebilir?

A) I, II ve IV
B) I, III ve IV
C) II, III ve IV
D) I, II ve III

11.

Sadece tablodaki bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Varımda çalışan kadın nüfus oranı sanayide çalışan erkek nüfus oranından fazladır.
B) Hizmet sektöründe çalışan erkek nüfusun oranı tarımda çalışan kadın nüfus oranından daha azdır.
C) Sanayi sektöründe çalışan erkek nüfus sayısı, inşaat sektöründe çalışan nüfus sayısından daha fazladır.
D) İnşaat sektöründe çalışan kadın nüfus oranı, tarım sektöründe çalışan erkek nüfus oranından daha azdır.

12.
Yukarıdaki grafiğe göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Köy nüfusunda sürekli bir azalma görülmektedir.
B) Köylerdeki ölüm oranı kentlerdeki ölüm oranından daha fazladır.
C) 1980’li yıllardaki köy nüfusunun azalma sebebi eğitim problemidir.
D) 1975 yılında köy nüfusu kent nüfusundan fazladır.

13. Nüfus, belirli bir zamanda sınırları belli bir bölgede yaşayan insan sayısını ifade eder. Nüfus sayımlar yoluyla belirlenir. Nüfus sayımları seçmen sayısını belirlemenin yanısıra birçok başka amaçlar için de yapılmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçları arasında gösterilemez?

A) Demografik yatırımları belirlemek
B) Sağlık ve eğitim kurumlarının sayısını belirlemek
C) Nüfusun öğrenim durumunu belirlemek
D) Dış politikayı belirlemek

ÇÖZÜMLER

1 – D
2 – D
3 – A
4 – B
5 – B
6 – A
7 – A
8 – C
9 – B
10 – D
11 – C
12 – D
13 – B

TEST 2

1. Türkiye’deki kent nüfus oranı 1927 – 1955 yılları arasında yaklaşık olarak %4’lük bir artış gösterirken; 1955 – 1990 yılları arasında %100’lük bir artış göstermiştir.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğitim seviyesinin yükselmesi
B) Kentlerde doğum oranının artması
C) Kırsal kesimden kentlere olan göçün artması
D) Tarımda çalışan nüfusun azalması

2. Aşağıdaki tabloda Türkiye’de bulunan üç şehrin nüfusunun artışına yol açan ana etkenler verilmiştir.

Şehir Etken
1 Sanayileşme
2 Turizm
3 Ulaşım

Buna göre, aşağıdaki verilen şehirlerden hangilerinin nüfus artışına yol açan etkenler doğru eşleştirilmiştir?

1 2 3
A) İstanbul Muğla Sinop
B) Kocaeli Antalya Eskişehir
C) Trabzon Eskişehir Konya
D) İstanbul Adana Trabzon

3. Aşağıdaki haritada Türkiye’de nüfus yoğunluğu fazla olan bazı yerler numaralarla gösterilmiştir.

Bu yerlerin hangisinde nüfus yoğunluğunun fazla olması daha çok doğum oranının yüksek olması ile ilgilidir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

4. Aşağıdaki tabloda, Türkiye’de bazı sayım yıllarındaki nüfus değerleri gösterilmiştir.

Tablodaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Nüfus miktarı sürekli artmıştır.
B) Yıllık nüfus artışı düzensiz bir şekilde azalmıştır.
C) Yıllık nüfus artışı 1970 yılında en yüksek seviyeye ulaşmıştır.
D) Nüfus yoğunluğunun sürekli artışında köyden kente göçler etkili olmuştur.

5. Tarım alanlarının dar, engebeli ve küçük arazilerden oluşması, sanayi ve ticaretin az gelişmesi halkın diğer bölgelere göç etmesine neden olmaktadır.

Bu durum yukarıdaki haritada işaretli yörelerin hangisinde daha fazla görülmektedir?

6. Geçen yıllara oranla, 2000 yılında yapılan nüfus sayımında nüfus artış hızında büyük bir azalma görülmüştür.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında gösterilemez?

A) Aile planlamasının yaygınlaşması
B) Eğitim seviyesinin yükselmesi
C) Sağlık hizmetlerinin gelişmesi
D) Kent nüfusunun artması

7. Bir ülkede nüfus miktarının artmasında yalnızca doğum oranının ölüm oranından yüksek olması etkili değildir.
Aşağıdakilerden hangisi nüfus miktarının artmasında etkili olan diğer etkenlerden biri değildir?

A) Ortalama yaşam süresinin artması
B) Bebek ölüm oranının azalması
C) Köyden kentlere göçlerin artması
D) Yurt dışından o ülkeye göçlerin olması

8. Aşağıdaki haritada Türkiye’de nüfus yoğunluğu az olan yerlerden bazıları taranarak gösterilmiştir.

Buna göre, nüfus yoğunluğunun az olduğu bu yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bitki örtüsünün cılız olması
B) Yer şekillerinin engebeli olması
C) Yıllık yağış miktarının az olması
D) Kış sıcaklığının çok düşük olması

9. Her ülkede belirli aralıklarla farklı yöntemlerle nüfus sayımı yapılmaktadır.
Ülkemizde yapılan nüfus sayımlarında aşağıdaki verilerden hangisi elde edilemez?

A) Dış göçlerin hangi ülkelere yapıldığını belirlemek
B) Nüfus artışını ve bölgelere dağılımını tespit etmek
C) Nüfusun yaş yapısını ve cinsiyet dağılımını belirlemek
D) Çalışan nüfusu ve sektörlere dağılımını tespit etmek

10. Aşağıdaki grafikte Türkiye’de 1927 – 2000 yılları arasındaki kır ve kent nüfus oranları verilmiştir.

Grafiğe göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Kent nüfusunun en az olduğu yıl 1927’dir.
B) 1985’ten sonra kent nüfus oranı daha yüksektir.
C) Kırsal ve kentsel nüfus oranının birbirine en yakın olduğu yıl 1997’dir.
D) Kırsal nüfus oranının en az olduğu yıl 2000’dir.

11. Bir yörede hızlı nüfus artışında çevreden gelen göçlerin payı çok büyük ise bu yöre için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi kesinlikle doğru olur?

A) İş olanakları fazladır.
B) Turizm yatırımları fazladır.
C) Tarımda makine kullanımı fazladır.
D) Besi (ahır) hayvancılığı gelişmiştir.

ÇÖZÜMLER

1 – C
2 – B
3 – D
4 – D
5 – A
6 – C
7 – C
8 – B
9 – A
10 – C
11 – A

Leave A Reply