7. Sınıf Yaşayan Demokrasi İle İlgili Testler

0

7. sınıf sosyal bilgiler dersi, Yaşayan Demokrasi konusu ile ilgili sorular ve cevapları. 7. sınıf sosyal bilgiler testleri.

7. Sınıf Test

7. Sınıf Yaşayan Demokrasi İle İlgili Testler

TEST 1

1. Aşağıdaki kurumlardan hangisinin varlığı Türkiye Cumhuriyetinin hukuk devleti olduğunun göstergesi olamaz?

A) Danıştay
B) Bağımsız Mahkemeler
C) Türkiye İstatistik Kurumu
D) Anayasa mahkemesi

2. Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetim yapısı ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yasama TBMM’ye aittir.
B) Yürütme Cumhurbaşkanı’na aittir.
C) Yargı bağımsız mahkemelere aittir.
D) Başbakan kanunları halk oyuna sunabilir.

3. Toprak, bütünlüğüne dayalı, siyasal bakımdan örgütlenmiş, millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu hukuksal yapıya devlet denir. Devletlerin çeşitli yönetim şekilleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yönetim şekillerinden biri değildir?

A)Liberalizm
B) Teokrasi
C) Cumhuriyet
D) Monarşi

4. Orta Asya Türk devletlerinde, devletin başında, devleti yönetme yetkisinin Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılan Hakan bulunurdu. Hakan “töre” adı verilen yazısız hukuk kurallarına bağlı kalmak zorundaydı. Devlet işleri, “Kurultay” denilen mecliste görüşülürdü. Hakanın eşi olan Hatun, Kurultay’a katılır ve yönetimde söz sahibi olurdu.
Buna göre, Orta Asya Türk Devletleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir?

A) Hakimiyetin kaynağından
B) Gök Tanrı inancının özelliklerinden
C) Kadınların yönetimdeki etkinliğinden
D) Hakanların töreler uyma zorunluluğundan

5. 19 yüzyılda Osmanlı Devleti’nde meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisi halkın seçilme hakkını kullanarak yönetimde söz sahibi olmasından daha fazla etkili olmuştur?

A) Meşrutiyetin ilanı
B) Islahat Fermanı’nın ilanı
C) Tanzimat Fermanı’nın ilanı
D) Sened-i İttifak’ın imzalanması.

6. Anayasamız’ın 2. maddesinde- Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerinden bahsedilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in temel niteliklerinden biri değildir?

A) Demokratik devlet olma
B) Ekonomik yönden güçlü olma
C) Atatürk milliyetçiliğine bağlı olma
D) İnsan haklarına saygılı olma

7. Aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisinde Türklerde ülke hanedan üyelerinin ortak malı sayılır?

A)Oligarşi_
B) Cumhuriyet
C) Monarşi
D) Demokrasi

8. Aşağıdakilerden hangisi okullarımızdaki eğitim sayesine öğrencilere kazandırılan demokratik davranışlardan birisi değildir?

A) Başkalarının haklarına saygılı olmak
B) Görüş ve düşüncelere saygılı olmak
C) Sadece kendi çıkarlarını düşünmek
D) İnsanı saygın ve onurlu bir varlık olarak kabul etmek.

9. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Hükümetin hazırladığı kanun metni — Kanun tasarısı
B) Cumhurbaşkanı’nın kanun metnini meclise tekrar göndermesi — Veto
C) Kanun yapma işi — Yasama.
D)Türk tarihinin ilk anayasası — Teşkilat-ı Esasiye

10. Eski Türk devletlerinde hükümdara yönetimde. kurultay adlı meclis yardımcı olurdu. Kurultay; hükümdarın eşi(hatun), boy beyleri ve ileri gelen devlet adamlarından oluşurdu. Kurultay toplantılarında hükümdar seçimi, savaş ve barış gibi konularda devletin önemli sorunları görüşülüp karara bağlanır, kararlar hükümdar onaylarsa yürürlüğe girerdi.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Hükümdarın yetkilerinin sınırlandırıldığına
B) Boy beylerinin yönetimde etkili olduğuna
C) Kadınların da yönetimde yer alabildiklerine
D) Kurultay’da önemli devlet meselelerinin görüşüldüğüne

11. Türklerde geçmişten günümüze farklı yönetim biçimleri kullanılmıştır.
Aşağıdaki hangisi Türklerde demokratikleşme hareketlerinden biri değildir?

A) Kanun-i Esasi
B) Tanzimat Fermanı
C) Teşkilat-ı Esasiye
D) Magna Carta

12. Atatürk, “Milletin oy ve isteğine dayanan her işin_sonucunda millet için iyilik ve mutluluk olacağı kesindir.” sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamak istemiştir?

A) Ekonomik kalkınmanın
B) Kültürel gelişmenin.
C) Halk egemenliğinin
D) Temel eğitimin

ÇÖZÜMLER

1 – C
2 – D
3 – A
4 – B
5 – A
6 – B
7 – C
8 – C
9 – D
10 – A
11 – D
12 – C

TEST 2

1. 2006 yılının Nisan ayında duyarlı bir vatandaş, özel bir televizyon kanalını arayarak 2 yıl önce zehirli varillerin gizlice toprağa gömüldüğünü söyledi. Televizyon kanalı yaptığı çalışmalarla bu varillerin gömüldüğü yeri belirleyerek görüntüledi. Daha sonra Çevre ve Orman Bakanlığı yetkilileri bildirdi. Bu olayın bütün haber kanallarında yer alması üzerine çevre sağlığına önem Çevre Yasasının yeniden düzenlenmesini isteyen imzalar topladılar. Kamuoyunun baskısı sonucunda 11 yıldır bekleyen Çevre Yasası’ndaki değişiklik 27 Nisan 2006’da yürürlüğe girdi.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Bir vatandaşın çevre konusundaki duyarlılığı önemli bir konuda yasal bir düzenlemenin olmasına neden olmuştur.
B) Kamuoyunun oluşması yıllardır bekleyendir sorunun çözülmesinde etkili olmuştur.
C) Kamuoyunun bizi yönetenler üzerinde oldukça önemli bir etkisi vardır.
D) Yasal düzenlemeler sadece sivil toplum örgütlerinin isteği üzerine yapılır.

2. Bugünkü Bakanlar Kurulu’nun Osmanlı Devleti’ndeki benzeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toy
B) Kurultay
C) Meşrutiyet
D) Divanıhümayun

3. I. Egemenlik hakkı, belli bir sınıfa veya zümreye ait olan yönetimdir.
II. Egemenlik hakkı, din adamlarına ait olan yönetimdir.
III. Egemenlik hakkı, bir kişiye ait olan yönetimdir.
IV. Egemenlik hakkı, halka ait olan yönetimdir.
Yukarıda tanımları verilen yönetim şekillerinin isimleri hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?

I II III IV
A) Demokrasi Monarşi Oligarşi Teokrasi
B) Oligarşi Teokrasi Monarşi Demokrasi
C) Teokrasi Oligarşi Demokrasi Monarşi
D) Oligarşi Monarşi Teokrasi Demokrasi

4. I. Yasa yapma
II. Yasaları uygulama
III. Hukuka aykırılıkları denetleme ve cezalandırma
Devleti yönetme organlara aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Yasama Yürütme Yargı
A) I II III
B) III II I
C) II I III
D) I III II

5. Hasret Öğretmen öğrencilerinden;
• Demokratik ülke,
• Demokratik aile,
• Demokratik toplum
kavramlarıyla ilgili bazı örnekler vermelerini istemiştir.
Öğrencilerden gelen aşağıdaki cevaplardan hangisi yukarıdaki kavramlara örnek gösterilemez?

A) Herkes seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
B) Sorunlar birlikte tartışılarak karara bağlanır.
C) İnsanlar arası ilişkilerde çıkarlar ön plandadır.
D) İnsanlar görüş ve inançlarından dolayı eleştirilemez.

6. “Türk milleti, halk yönetimi olan cumhuriyetle yönetilen bir devlettir. Türk devleti laiktir. Herkes dinini seçmekte serbesttir.”

Atatürk’ün yukarıdaki sözüne bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Türkiye Cumhuriyetinde inanç özgürlüğü vardır.
B) Türkiye Cumhuriyetinde demokratik yönetim şekli vardır.
C) Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomi politikası devletçilik ilkesine dayanmaktadır.
D) Cumhuriyette yönetim milli egemenliğe dayanır.

7. Muhtaç durumdaki vatandaşlara sahip çıkılması sosyal devlet olma niteliğinin gereğidir.
I. Çocuk Esirgeme Kurumu
II. Türkiye Büyük Millet Meclisi
III. Huzur Evi
IV. Yeşilay
0-18 yaşındaki çocuklar ve 65 yaş üstü, bireyleri koruyup himaye eden kuruluşlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I ve III
B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve IV

8. Devlet yönetiminin daha etkin ve sağlam olmasının yolu demokrasinin iyileşmesi ile mümkündür. Bunda da önemli kişiler vatandaşlardır.
Vatandaşlar devlet yönetimine karşı denetim mekanizmasını aşağıda verilen haklardan hangisi ile gerçekleştirir?

A) Eğitim – öğretim hakkı
B) Seçme – seçilme hakkı
C) Dilekçe hakkı
D) Parti kurma hakkı

9. Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir ülkede görülmez?

A) Herkes eşit miktarda vergi öder.
B) Sivil toplum örgütü sayısı fazladır.
C) Bireyler düşündüklerini söyleyebilirler.
D) Seçme hakkıyla kendi yöneticilerini seçerler.

ÇÖZÜMLER

1 – D
2 – D
3 – B
4 – A
5 – C
6 – C
7 – A
8 – B
9 – A

TEST 3

1. İslamiyet’ten önce Türk devletlerinde “Tanrı yarlıg (emir) verdiği için kutum var olduğu için ben tahta oturup yoksul milleti hep toplattım.”
İslamiyet’in kabulünden sonra Türk devletlerinde “Tanrı her zaman halk arasından padişahlık vasıfları ve övülmeye değer özellikleri ile benzediği birini seçer.”
İslamiyetten önce ve İslamiyet’in kabulünden sonraki Türk devletlerine ait yukarıdaki bilgilere bakarak ulaşılacak yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devletin lideri ordunun da lideridir.
B) Devleti yönetme yetkisinin tanrı tarafından verildiğine inanılır.
C) Devleti yöneten kişi halkın ihtiyaçlarını karşılamakla sorumludur.
D) Devlet işlerinde son sözü devleti yöneten kişi söyler.

2. Türk tarihinde ilk demokratikleşme hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Divan’ın kaldırılarak bakanlıkların kurulması
B) Tanzimat Fermanı’nın ilanı
C) Cumhuriyetin ilanı
D) TBMM’nin açılması

3. Devletin;
I. Kanunlara uygun olarak ülkeyi yönetmesi
II. Gerektiğinde yeni kanunlar çıkarması
III. Kanunlara uyulmaması halinde ortaya çıkan sorunları çözüme kavuşturması
gibi görevlerinin yasama, yürütme ve yargı kavramları ile ilişkisi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

I II III
A) Yasama Yürütme Yargı
B) Yürütme Yargı Yasama
C) Yürütme Yasama Yargı
D) Yargı Yürütme Yasama

4. Demokratik devletler milliyet hakimiyetine dayanır. Millet..kendisini temsil eden milletvekilleri aracılığıyla kendilerinin ve devletin işlerini yürütür. Demokrasilerde seçimler, siyasi partiler, dernek ve kuruluşlar vardır. İşler hukuki kurallar içinde yapılır. Kişiler; vazgeçilmez, devredilmez nitelikte temel hak ve hürriyetlere sahiptirler.

Yukarıdaki parçada demokrasi yönetiminin hangi özelliğine değinilmemiştir?

A) Demokraside hakimiyetin kaynağına
B) Milletin, yönetime nasıl katıldığına
C) Demokrasinin temel kavram ve kurumlarına
D) Demokratik yönetim şeklinin tarihsel gelişimine

5. 1789 yılında ortaya çıkan Fransız İhtilali, günümüz demokrasisi ve insan hakları konusunda dönüm noktası olmuştur. Osmanlı Devleti’nde de bazı dönemlerde demokrasi hareketleri yaşanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde görülen demokrasi hareketleri arasında gösterilemez?

A) Cumhuriyet’in ilan edilmesi
B) Kanun-i Esasi’nin hazırlanması
C) II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi
D) Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi

6. 2006 yılının Nisan ayında duyarlı bir vatandaş, özel bir televizyon kanalını arayarak 2 yıl önce zehir yüklü binlerce varilin gizlice toprağa gömüldüğünü söyledi.
Aşağıdakilerden hangisi bazı insanların sorumsuzca çevreye bu şekilde zarar vermesinin nedenlerinden biri değildir?

A) Cezaların caydıcı olmaması
B) Çevre bilincinin gelişmemesi
C) Ekolojik dengenin bozulduğunun anlaşılamaması
D) Ekonomik kazancın herşeyden önemli olması

7. Demokrasi ile yönetilen bir ülkede aşağıdakilerden hangisi vatandaşların siyasi haklarını kullandığının kanıtı olamaz?

A) Vatandaşlar belediye başkanlığına aday olabilirler.
B) Gerekli yasal koşullara sahip herkes seçmen olabilir.
C) Devlet, bütün vatandaşlara parasız olarak eğitim sağlamakla yükümlüdür.
D) Vatandaşlar bir araya gelip dernek ya da siyasi parti kurabilir.

8. Anayasamızda;
> Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.
> Herkes, kişiliğine bağlı vazgeçilemez, dokunulamaz, devredilemez haklara sahiptir.
> Herkes kanunlara uygun olarak seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
hükümlerinin yer alması devletimizin hangi özelliğini göstermektedir?

A) Milli devlet olma
B) Demokratik devlet olma
C) Laik devlet olma
D) Devletçilik ilkesini benimseme

9. Bütün toplumu ilgilendiren, herhangi bir sorun üzerinde halkın benimsediği genel düşünce ve ortak görüşe kamuoyu denir.

Aşağıdakilerden hangisi kamuoyunun oluşturulmasında diğerlerinden daha fazla etkiye sahiptir?

A) Sivil toplum örgütleri
B) Spor kulüpleri
C) Tiyatro gösterileri
D) Okul – aile birlikleri

10. Demokrasiyle yönetilen bir ülkede yöneticileri halkın belirlemesi esastır. Ancak yönetimde bir tek partinin bulunması, parti üyeleri seçimle iş başına gelmiş olsa bile demokrasi ile bağdaşmaz. Çünkü bir tek görüşün yönetime hakim olması demokrasiye aykırıdır.
Buna göre, tek parti yönetiminin demokratik sayılmama gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seçimle iş başına gelmesi
B) Seçilen temsilcilerin parti üyesi olması
C) Çoğunluğun desteğini almamış olması
D) Farklı görüş ve düşüncelerin yönetimde temsil edilmesini engellemesi

11. Eğitim, sadece okulda verilmez. Aile, okul, işyeri ve çevre de insan eğitiminde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle ailede, okulda, işyerinde ve çevresindeki davranışlar ve uygulamalar demokratik olursa, bireyin davranışları da demokratik olacaktır.

Buna göre, aşağıdaki davranışlardan hangisi demokratik uygulamalarla bağdaşmaz?

A) Kişinin diğer siyasi partililerin görüşlerine saygılı olması
B) İzci kampında izci liderlerini öğretmenin seçmesi
C) Bireylerin oy kullanmanın bir vatandaşlık görevi olduğu bilincine varması
D) Öğretmenin sınıf başkanı seçiminde öğrencilere oy kullanma hakkı vermesi

12. Eğitici kol çalışmalarında, öğrencilerin düşüncelerini topluluk içinde rahatça söyleyebilmeleri amaçlanır. Kararların alınmasında söz sahibi olmaları istenir.
Bu bilgilere göre, eğitici kol çalışmalarındaki öncelikli amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bireysel yeteneklerin ortaya çıkması
B) Dostluk ve arkadaşlık ilişkilerinin gelişmesi
C) Rehberlik çalışmalarına katkı sağlaması
D) Demokratik yaşamın gereklerinin öğretilmesi

ÇÖZÜMLER

1 – B
2 – B
3 – C
4 – D
5 – A
6 – C
7 – C
8 – B
9 – A
10 – D
11 – B
12 – D

Leave A Reply