8. Sınıf Vatandaşlık Dersi Hak ve Özgürlüklerimiz İle İlgili Testler

0

8. sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi dersi, Hak ve Özgürlüklerimiz konusu ile ilgili sorular ve cevapları. 8. sınıf vatandaşlık testleri.

Hak Özgürlük Sorumluluk

8. Sınıf Hak ve Özgürlüklerimiz İle İlgili Testler

TEST 1

1. Hak, bir özgürlüğün sağlanması ve kullanılabilmesi için kişiye uluslararası belge, anayasa ve kanunlar ile tanınmış yetkileri ifade eder. Her hak bir hukuk kuralına dayanır. Bu nedenle, bir hukuk kuralı tarafından tanınmayan bir hakkın varlığı ileri sürülemez. Bu durumda, eğer bir kimsenin hakkı varsa devletten, yönetimden ya da diğer kişilerden onun yerine getirilmesini, uygulamaya konmasını “isteme yetkisi” var demektir.
Metinden hangi sonuç çıkarılamaz?

A) Belgeler tarafından,verilen ve korunan çıkarlar hak olarak nitelenir.
B) Hakların dayanağı yasalardır.
C) Dayanağı hukuk olan hakların tanınması ve uygulanması zorunludur.
D) Hakların hukuk kurallarınca tanınması, sınırlarını daraltır.

2. Öğretmeni Can’a, “Hastanede çürük dişin yerine sağlam dişinin çekildiğini öğrendin, ne yaparsın?” diye sormuştur. Can’ın hangi cevabı demokratik ve barışçıl bir yolu tercih ettiğini gösterir?

A) Olmuş bir kere der sessiz kalırım.
B) Yetkili makamlara şikayet ederim.
C) Diş hekiminin aletlerini kırarım.
D) Dişçi ile kavga ederim.

3. “Sabah okul kıyafetlerimi giyip kahvaltı masasına oturdum. Tabağımdan bir iki parça atıştırıp kalktım. Dışarıda duraktaki sıranın çok kalabalık olduğunu gördüm. Hemen araya girerek otobüse bindim. Bir sonraki durakta boşalan yeri o tarafa yönelen yaşlı amcadan hızlı davranarak ben kaptım. Okula en yakın durakta indim. Elimi cebime attığımda dünden kalan bir şeker elime geçti. Şekeri ağzıma, kağıdını kaldırıma atarak okulun bahçesine girdim. Sıraya geçtim.” Tekin

Tekin’in söyledikleri hangi sorumluluklarını çiğnediğini göstermez?

A) Sırasını bekleme
B) Okul eşyasını koruma
C) Yaşlılara yer verme
D) Çevreyi temiz tutma

4. Bir ailenin 4 üyesi, yayımlanan bir televizyon programı sırasında, kendilerinin de arasında bulunduğu topluluğa karşı hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle programın sunucusu ile programın yayınlandığı televizyon kanalı aleyhine 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Aile üyelerinin bu davranışı;
I. Adli yargıda,
II. İdari yargıda,
III. Kolluk kuvvetleri ile
hak arama yollarından hangilerini örneklendirir?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I. ve II.
D) II. ve III.

5. Bir lise öğrencisi, avukatı aracılığı ile Yükseköğretime Geçiş Sınavı ile ilgili “yürütmenin durdurulması ve sınavın iptal edilmesi” istemiyle Danıştay’a dava açtı. Başvuru yazısında, sınavdaki şifreli kopya iddiaları hatırlatıldı; yürütmenin durdurulması ve sınavın iptal edilmesi istendi.
Bu öğrencinin davranışı hangi hak ve özgürlüğün kullanılmasına örnek olamaz?

A) İdari dava açma
B) Hak arama
C) Haberleşme özgürlüğü
D) Dilekçe yazma

6. Etkili bir kamuoyu oluşturmak için aşağıdakilerin hangilerinden yararlanılması beklenmez?

A) Yalnız İnternet
B) Yalnız Mektup
C) Mektup – broşür
D) Televizyon – Broşür

7. Gazetelerin art arda aldığı tekzip, ihtar, düzeltme ve yalanlamalar bini aştı.
Bu ifade gazetelerin hangi sorumluluklarını yerine getirmediklerini gösterir?

A) Gerçeğe uygun nitelikte haber yapma
B) Haber kaynaklarını koruyucu önlemler alma
C) Her türlü baskıya karşı direnç gösterme
D) Bilgi ve haber alma özgürlüğünü savunma

8. insan, herhangi bir sınırlama, zorlama ve kısıtlama olmadan düşüncelerini ifade edebilir; olumlu veya olumsuz yönde davranabilir. İnsanı diğer varlıklardan ayıran temel özelliklerden biri de kendi tercihlerine göre davranabilmesidir.
Metindeki açıklamaya göre, insanın kendi tercihlerine göre davranış sergilemesi aşağıdakilerin hangisiyle ifade edilir?

A) Sorumluluk
B) Adalet
C) Özgürlük
D) Hoşgörü

9. Devletin veya başka kuruluşların bazı eylemlerinin toplum için ya da yaşadığımız çevre için zararlı sonuçlar doğurabileceğine inanıyorsak, halkın duyarlılığını artırarak ……………….oluşturup bu eylemlere engel olabiliriz.
Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

A) Gizli grup
B) Kolluk kuvveti
C) Yeni yönetim
D) Kamuoyu

ÇÖZÜMLER

1 – D
2 – B
3 – B
4 – A
5 – C
6 – B
7 – A
8 – C
9 – D

TEST 2

1. İnsan hakları, tüm insanların hak ve saygınlık açısından eşit ve özgür olarak doğduğu anlayışına dayanır, insan hakları, her bir bireye bağımsız seçim yapma ve yeteneklerini geliştirme özgürlüğü sağlar. Bu bakımdan günümüzde insan hakları ve demokrasi sıklıkla beraber kullanılır. İnsan hakları demokrasinin olduğu yerlerde gerektiği gibi korunup yaşatılabilir.
Metinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?

A) Demokratik çözüm önerileri hak ve özgürlükleri gerektiği gibi koruyamaz.
B) Sahip olunan hakların korunup geliştirilmesinde güç kullanılabilir.
C) İnsan hak ve özgürlükleri her insana belirli bir yaşa ulaştığında verilir.
D) Hak ve özgürlükler demokratik bir ortamda gerçekleşebilir.

2. İnsan hakları, her bir bireye bağımsız seçim yapma ve yeteneklerini geliştirme olanağı sağlar. İnsan haklarının en güzel biçimde yaşanabileceği ortam, demokratik ortamdır. İnsan hakları ve demokrasi birbirini tamamlayan kavramlardır. Uluslararası belgelerde dile getirilen insan hakları getirileri ancak demokratik bir ortamda gerektiği gibi yaşanabilir.
Yukarıdaki bilgilere göre, demokrasinin aşağıdakilerden hangisini sağlayarak insan haklarını yaşama ortamı hazırlamaya en çok katkı yaptığı söylenebilir?

A) Sosyal güvence
B) Özgürlük
C) Sağlıklı yaşam
D) Temiz çevre

3. Özgürlüğün sağlandığı ortamlarda, insanlar düşüncelerini korkusuzca, hiçbir baskı altında kalmadan açıklayabilir, açıklanmış düşünceleri tartışıp doğruluğunu veya yanlışlığını irdeleyebilir. Özgür ve bağımsız kararlar alabilen, temel haklarını gerektiği gibi kullanabilen bireyler ancak serbestinin tanındığı ortamlarda kendilerini ifade edebilir ve yaşadıkları topluma katkıda bulunabilirler.

Metinde yapılan açıklama aşağıdakilerin hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) Demokratik ortam
B) Devletçi anlayış
C) Ayrıcalıklı bir grup
D) Oligarşik yönetim

4. Gençler dış görünümlerine çok önem verirler. Akranlarının tepkileri onları kolayca sevindirebilir veya kırabilir. Onların özsaygıları daha kolay zedelenir. Birbirlerine kolayca “şişko patates”, “bücür”, “sıska sırık” diye hitap edebilir. Etiketlenmelerin olumsuz etkisi, belli bir dönemle sınırlı kalmaz, yaşam boyu sürebilir. Bu bakımdan çocukların birbirlerine olumsuz şekilde ad takmalarının yanlışlığı onlara anlatılmalıdır.
Yukarıdaki bilgilere göre, gençlerin birbirlerine taktıkları olumsuz yakıştırmaların aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

A) Özgüven artışının sağlanmasına
B) Hak ve özgürlüklerin genişlemesine
C) İnsanlık onurunun incinmesine
D) Yaşam hakkının ihlâl edilmesine

5. “İnsanların can ve malına kast edenleri takip ediyoruz ve gereken işlemleri yapıyoruz. Güvenliği sağlamak, güvenli bir toplum bizim en başta gelen görevimizdir. Hak ararken başkalarının haklarını çiğneyenler çok oluyor. “Hak arayacağım.” derken başkalarının haklarını çiğneyenleri de yakalayıp adalete teslim ediyoruz. Demokrasilerde hak arama şiddet ile olmaz. Hukuk ve insan haklarını temel alan çözüm yollarını aramak gerekir.” Polis
Polisin söylediklerine göre, hak aramada dikkat edilmesi gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hak ihlâl edenlere fiziksel olarak direnmek
B) Karşılaşılan durumu kabullenmek
C) Demokratik çözüm seçeneklerini kullanmak
D) Hak ihlâl edenlerle ilişkileri kesmek

6. İnsan hakları demokratik olmayan yönetimlerin olduğu ülkelerde hep gözardı edilmiştir. Çünkü insan haklarının yaşanması ve korunması, o ülkelerin yönetimleri açısından bir tehdit olarak algılanır. Böyle olunca en temel insan haklarından olan düşünce ve düşündüğünü açıklayabilme özgürlüğü bile bu tür baskıcı yönetimlerin olduğu yerlerde kısıtlanmaya çalışılır.

Metne göre, demokratik olmayan yönetimlerle ilgili aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılabilir?

A) Hukuk sistemleri hak ve özgürlükler temel alınarak hazırlanmıştır.
B) Farklı düşünceleri olanlar düşüncelerini ifade olanağı bulamamaktadır.
C) Kamu düzeninin sağlanmasında insancıl değerler temel alınmaktadır.
D) Yönetim alanında evrensel değerler doğrultusunda hareket edilmektedir.

7. Hakkı ihlâl edilen bir birey, hakkını yasaların belirlediği sınırlar dışında bir yöntemle almaya çalışırsa, kendisinin başka bir insanın hakkını ihlâl etme olasılığı ortaya çıkabilir. Hakkının ihlâl edilmesine ses çıkarmadığı takdirde ise, sadece kendisinin değil, başka insanların da haklarının ihlâl edilmesi durumu süreklilik kazanabilir.
Buna göre, hakkı ihlâl edilen bir insan sorununu çözmek için aşağıdaki anahtarlardan hangisini kullanmalıdır?

A) İletişimi kesme
B) Gözardı etme
C) Hakkını arama
D) Güç kullanma

8. Sivil toplum kuruluşları çocuk hakları konusunda kilit görevi görecek yapıların başında gelmektedir. Planlı ve organize çalışmalarla toplumu bilgilendirerek duyarlı kılmak sivil toplum kuruluşlarının temel görevidir. Sivil toplum kuruluşları ülkemizde daha verimli olabilecek düzeye gelememiş olmasına karşın hızla yaygınlaşmakta ve önem kazanmaktadır. Bu da gelecekte önemli başarılara imza atılacağının habercisidir.

Metin, aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemez?

A) Çocuk haklarının sivil toplum kuruluşlarınca ele alınması gereksizdir.
B) Sivil toplum kuruluşları, çocuk haklarıyla ilgili kamuoyu oluşturma çalışması yapabilirler.
C) Çocuk hakları konusunda sivil toplum kuruluşlarının gelecekte önemli katkılar yapması beklenmektedir.
D) Ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının önemi ve gerekliliği yeni yeni anlaşılmaktadır.

ÇÖZÜMLER

1 – D
2 – B
3 – A
4 – C
5 – C
6 – B
7 – C
8 – A

Leave A Reply