A Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler ve Anlamları

0

A harfi, Türkçede bulunan A harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. Türkçe’de yer alan A ile başlayan tüm zıt kelimeler.

A Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

A Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler ve Anlamları

1. Ab İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler
 • abartmak: küçültmek,
 • abes: anlamlı, mantıklı,
 • abuk subuk: anlamlı, manalı,
 • abullabut: zarif, ince, nazik,
 • abus: güleç.
2. Ac İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler
 • acar: güçsüz, sakin, durgun,
 • acayip: normal, alışılan, doğal.
 • acele: yavaş, ağır, sakin,
 • aceleci: uyuşuk, yavaş, sabırlı.
 • acemi: usta, becerikli, bilgili, tecrübeli,
 • acı: 1. sevinç, neşe. 2. tatlı, lezzetli,
 • acıklı: neşeli, gülünç,
 • acıkmak: doymak,
 • acımasız: merhametli,
 • acil: ağır, yavaş,
 • âciz: güçlü, becerekli.
3. Aç İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler
 • aç: tok, zengin,
 • aç gözlü: tok gözlü,
 • aç gözlülük: tok gözlülük,
 • açık: 1. belirsiz. 2. gizli, saklı,
 • açıkça: gizlice.
 • açıkgöz: saf, ahmak, aptal,
 • açık saçık: kapalı,
 • açıktan açığa: gizlice,
 • açılış: kapanış,
 • açlık: tokluk, açma: kapama,
 • açmak: 1. kapatmak. 2. gizlemek,
4. Ad İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler
 • adalet: zulüm.
 • adamakıllı: gelişigüzel, kötü.
 • adamcıl: vahşi, yabani,
 • adavet: kardeşlik, dostluk,
 • adi: değerli, kaliteli,
 • adil: zalim, gaddar, insafsız,
 • adilâne: adaletsizce, haksızca.
5. Af İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler
 • af: cezalandırma,
 • afacan: uslu.
 • aferin: kızmak, azar.
 • affetmek: cezalandırmak,
 • afiyet: hastalık,
6. Ağ İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler
 • ağaçlık: çorak,
 • ağarmak: kararmak,
 • ağdalı: yalın,
 • ağır: 1. hafif. 2. kolay.
 • ağırbaşlı: hoppa, şımarık,
 • ağırlaşmak: 1. iyileşmek, düzelmek, 2. şımarmak,
 • ağızsız: konuşkan,
 • ağlamak: gülmek,
 • ağyar: dostlar,
7. Ah İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler
 • ahbap: düşman,
 • ahenk: uyumsuzluk,
 • aheste: çabuk, hızlı, tez.
 • ahir: ilk, önce, evvel,
 • ahşap: kâgir.
8. Ak İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler
 • ak: kara.
 • akabinde: ilkin, önce, baştan,
 • akıbet: ilk.
 • akıcı: 1. tutuk. 2. katı.
 • akıllı: aptal, sersem,
 • akılsız: zeki, açıkgöz,
 • akıntı: 1. durgunluk. 2. düzlük.
 • aklamak: 1. suçlamak. 2. kararmak,
 • aklanmak: cezalandırılmak,
 • akraba: yabancı, el.
 • aksak: sağlam, düzgün, elverişli,
 • aksi: uysal, mülayim,
 • akşam: sabah, seher,
 • aktif: pasif, eylemsiz, edilgen.
9. Al İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler
 • âlâ: kötü, çok kötü, pek kötü.
 • alabildiğine: asgari, en az.
 • alacaklı: verecekli, borçlu,
 • alâkalanmak: 1. lâkayıt kalmak. 2. nefret etmek,
 • alâkasız: ilgili,
 • alâyiş: alçak gönüllülük, tevazu.
 • albeni: 1. iticilik. 2. hantallık. 3. donukluk,
 • alçak: yüksek.
 • alçak gönüllü: kibirli, çalımlı, kendini beğenmiş,
 • alçalmak: yükselmek,
 • aldanmak: aldatmak,
 • aldatmak: aldanmak
 • aldırışsız: ilgili, alâkalı,
 • alelâcayip: normal, tabii,
 • alelacele: ağır ağır, aheste,
 • alelade: 1. görülmemiş, nadir,ender. 2. seçkin,
 • alenen: gizlice,
 • aleni: gizli.
 • alevlenmek: 1. sönmek. 2.sakin olmak, sakinleşmek,
 • aleyhtar: taraftar,
 • alıcı: verici.
 • alıkoymak: serbest bırakma,
 • alımlı: sevimsiz, cazibesiz,antipatik,
 • alıngan: duygusuz, hissiz,
 • alışmamak: benimsemek,
 • alışmak: yabancılaşmak, soğumak.
 • âlicenap: bencil, kötü, gaddar.
 • âlim: bilgisiz, cahil,
 • allak bullak: düzenli,
 • almak: vermek,
 • alt: üst.
 • alt üst: derli toplu, düzenli,düzgün,
10. Am İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler
 • ameli: nazari
 • amir: 1. memur. 2. ast. 3. buyurulan. 4. alt.
11. An İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler
 • analı: öksüz,
 • analiz: sentez,
 • andıran: apayrı, bambaşka,
 • andırmak: tamamen ayrı olmak, büsbütün farklı olmak.
 • ani: yavaş yavaş, ağır ağır.
 • anlamdaş: zıt anlamlı, karşıt
 • anlamlı, anlamlı: manasız, anlamsız, boş.
 • anlamsız: manalı, anlamlı,
 • anlaşmak: anlaşmazlık, bozuşmak,
 • anlaşmazlık: anlaşma, barışma, uyuşma,
 • anlayışlı: anlayışsız, düşüncesiz.
 • anlayışsız: anlayışlı, düşünceli, zeki.
 • anormal: normal, tabii,
 • anot: katot.
 • antidemokrat: demokrat,
 • antipatik: sempatik, sevimli,alımlı, cazibeli,
12. Ap İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler
 • apaçık: gizli,
 • aptal: zeki, akıllı,
 • aptallık: zekilik, akıllılık,
13. Ar İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler
 • arabozanlık: ara buluculuk,
 • aralamak: 1. kapamak. 2. sıklaştırmak,
 • ara sıra: daima, sürekli, her zaman,
 • ardıl: öncül.
 • arı: katışık, kirli, günahkâr,
 • arınma: suçlanma, kirlenme,
 • arızalı: düz, aksamasız, sağlam.
 • arif: anlayışsız, bilgisiz,
 • arka: 1. ön. 2. hasım.
 • arkalı: koruyucusuz.
 • art: ön. artı: eksi.
 • artımlı: eksilen,
 • artırım: müsriflik, israf,
 • arz: 1. saklama. 2. talep, istem.
14. As İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler
 • asabi: sakin, uslu.
 • asalet: vekillik,
 • asaleten: vekâleten,
 • asayiş: düzensizlik,
 • asgari: 1. en çok. 2. maksimum,
 • asıl: taklit, sahte,
 • asılsız: gerçek,
 • asil: 1. soysuz. 2. vekil,
 • askeri: sivil,
 • asla: her zaman, daima,
 • asri: eski usul.
 • asrilik: muhafazakârlık,
 • ast: üst, amir.
15. Aş İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler
 • aşağılamak: yüceltmek, gururlanmak,
 • aşağılık: değerli,
 • aşırı: ölçülü,
 • aşırılık: ölçülülük,
 • aşikâr: gizli.
 • aşikâre: saklayarak, gizlice.
 • aşina: yabancı,
 • aşk: nefret,
16. At İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler
 • atak: çekingen,
 • ateşlemek: söndürmek,
 • ateşlenmek: ısısı azalmak, ateşi düşmek, hareketsizleşmek.
 • atıl: hamarat, çalışkan,
 • atılmak: çekilmek,
 • ati: mazi, geçmiş, dün.
 • atik: hantal, uyuşuk,
 • atmak: 1. alıkoymak, saklamak. 2. yakına almak, yakınlaşmak,
17. Av İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler
 • avanak: açıkgöz,
 • avutmak: üzmek,
18. Ay İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler
 • ayak takımı: soylular, asiller,
 • ayak ucu: baş ucu.
 • aydınlık: karanlık,
 • ayık: sarhoş,
 • ayıklamak: karıştırmak,
 • ayıp: kusursuzluk, suçsuzluk,kabahatsizlik,
 • aykırı: 1. uygun. 2. düz.
 • aylaklık: çalışkanlık,
 • aymaz: uyanık,
 • ayrı: 1. yakın, yakında. 2. birlikte, beraber.
 • ayrıca: toplu, birlikte,
 • ayrılık: 1. beraberlik, toplu,birlikte. 2. kavuşma,
 • ayrımlı: 1. ayrımsız, tamam.2. tüm, bütün,
 • ayrışmak: katılmak, katışmak,
19. Az İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler
 • az: çok, fazla,
 • azade: tutsak, esir.
 • azat etmek: 1. kapatmak, alıkoymak. 2. tutsak etmek, esir etmek, köle yapmak,
 • azalmak: 1. artmak. 2. çok gelmek. 3. fazla gelmek.
 • azamet: 1. küçüklük. 2. tevazu,
 • azami: en alçak, en az, minimum,
 • azap: neşe.
 • azarlamak: sevmek, okşamak.
 • azgın: sakın, durgun, uslu.
 • azıcık: çok.
 • azımsamak: çoksamak.
 • azınlık: çoğunluk,
 • azil: taltif.
 • azletmek: işe almak, tayin etmek.
 • azlık: 1. çokluk. 2. çoğunluk.

Leave A Reply