Sosyal Gelişme Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Sosyal gelişme nedir? Sosyal gelişmenin unsurları, kültürel çözünme ve nedenleri nelerdir? Sosyal gelişme hakkında bilgi.

SOSYAL GELİŞME

A. SOSYAL GELİŞMENİN UNSURLARI

1. Ekonomik Büyüme:

Ekonomik büyüme ile toplumsal gelişme birbirine sıkıca bağlıdır. Ekonomik büyüme gerçekleşmiyorsa toplum da gelişemez. Buna karşılık, toplum gelişemiyorsa ekonomik büyüme de gerçekleşmez. Bu diyalektik bağımlılık sürecinde ilerleme, ancak her ikisinin birbirleriyle uyumlu etkileşimiyle olur. Bu uyumu sağlamak için de ekonominin planlı olması gerekir. Planlı ekonomi, toplumsal üretimi, toplumsal tüketim gereksinmesine göre düzenlemek demektir.

Ekonomik büyüme, gelir düzeyi ile ilgilidir. Ekonomik büyüme varsa, milli gelir artmış demektir. Milli gelirin artması da yaşam düzeyinin yükselmesi demektir.

Advertisement

2. Orta Sınıflaşma:

Toplumlar alt, orta ve üst olmak üzere üç tabakaya ayrılırlar. Tabakalar içinde benzer özellikleri taşıyan bireyler bulunabileceği gibi, birbirinden tamamen farklı özellikler gösteren gruplar da bulunabilir. Üretim güçlerinin belli gelişme aşamasında üretim araçlarını ellerinde bulundurup bulundurmama durumları, toplumsal işbölümü düzenindeki yerleri, zenginliklerini elde etmekte kullandıkları araçlar ve bu toplumsal zenginliklerden aldıkları payın büyüklüğü bakımından birbirinden ayrılan geniş insan kümeleri toplumsal sınıfları oluşturmuştur.

Toplumların gelişmişlik düzeyine göre, sınıf bilincinin oluşması farklı biçimlerdedir. Azgelişmiş toplumlarda sınıf bilinci yeterince gelişmemiştir. Bu toplumlardaki tabakalaşma piramidi ile gelişmiş toplumların piramidi farklı görünüm sergiler. Gelişmiş toplumlarda orta sınıf diğer sınıflara oranla daha kalabalıktır. Orta sınıfın güçlenmesi gelişme göstergesi olarak kabul edilebilir.

Orta sınıf, sosyal güvenlik haklarını kazanmış toplum kesimidir. Bu sınıfı güçlendirmenin bir yolu da adil vergi uygulamasıdır. Kazanç oranında vergi alındığı takdirde, devletin gelir düzeyi yükselecek, buna bağlı olarak en az geçim için ayrılan pay artacak, bu da orta sınıfı güçlendirecektir.

B. KÜLTÜREL ÇÖZÜLME VE NEDENLERİ

Kültürel çözülme; bireyleri birbirine bağlayan bağların zayıflaması ve dağılması demektir.

Advertisement

Değerler üzerinde birleşmenin zayıfladığı toplumlarda çözülme başlar.

Topluma dinamizm kazandıran kurumlardan biri, değişime uğrarken bundan aynı zamanda diğer kurumlar da etkilenir. Fakat bu değişim, bütün toplumsal öğelerde aynı hızda olmaz. Bu da geleneksel yapı ile çağdaş yapıya ilişkin bazı özelliklerin bir arada bulunmasına yol açar.

Geçiş dönemindeki bu tür toplumlarda geleneksel değerler bir ölçüde anlamım yitirmiş, çağdaş değerler ise henüz tümüyle özümsenememiştir. Kültürel çözülme olarak adlandırılan bu durumu, toplumlar, farklı alanlardaki değişmeyi, dengeli ve uyumlu tutmaya çalışarak daha az sarsıntıyla atlatabilirler.

Toplum kültürü arasında ortaya çıkan farklılık, kültürel çözülmeye neden olur. Hızlı toplumsal değişmeler de toplumda değerler üzerinde anlaşmayı zayıflatır ve toplumsal çözülmeye neden olabilir. Çözülmeyi ortadan kaldırabilme ya da gecik -tirebilmenin yolu, normlar üzerinde birleşme sağlamakla olanaklıdır.


Leave A Reply