8. Sınıf Ya İstiklal Ya Ölüm Konusu İle İlgili Testler Soru ve Çözümleri

0

8. sınıf inkılap tarihi dersi, Ya İstiklal Ya Ölüm konusu ile ilgili sorular ve cevapları. 8. sınıf inkılap tarihi testleri.

8. sınıf testleri

8. Sınıf Ya İstiklal Ya Ölüm İle İlgili Testler

TEST 1

1. I. Dünya Savaşı sırasında Rusya’da Bolşevik ihtilali çıkmış ve çarlık rejimi yıkılmıştır. Sovyet Rusya ile özellikle Kurtuluş Savaşı sırasında ilişkiler gelişmiş, Sovyet Rusya Türkiye’ye silah ve para yardımında bulunmuş ve her iki taraf da uluslararası politikada birlikte hareket etmeyi kabul etmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi TBMM ile Sovyet Rusya’yı yakınlaştıran nedenler arasında gösterilemez?

A) Avrupa devletlerinin her iki yönetim rejimini tanımamaları
B) Tarafların sınırlarını karşılıklı olarak güvence altına almak istemesi
C) TBMM’nin Sovyet Rusya’ya otoritesini kabul ettirmek istemesi
D) Sovyet Rusya ve Anadolu’nun emperyalist tehdit altında olması

2. 1921 Anayasası’nda yasama, yürütme ve yargı gücü mecliste toplanmıştır.
TBMM’nin, demokratik olmamasına rağmen, böyle bir karar almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) TBMM’nin tek güç olmak istemesi
B) Milletin iradesine güvenilmesi
C) Mecliste muhalif grupların oluşması
D) Kararların kısa sürede alınıp uygulanmak istenmesi

3. Anadolu’nun işgali sırasında ingilizler, azınlık ayaklanmalarını ve TBMM’ye karşı çıkarılan isyanları desteklemişlerdir. Bunun yanında Türklerin kurduğu milli varlığa düşman cemiyetleri de TBMM’ye karşı kışkırtmışlardır.

İngilizlerin böyle bir tutum sergilemelerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ermenilerin devlet kurmasını sağlamak
B) Padişahı TBMM’ye karşı korumak
C) Anadolu’daki azınlık haklarını genişletmek
D) Çıkarlarına uygun davranarak işgalleri kolaylaştırmak

inkılap tarihi sorusu

4.Yukarıdaki diyagramda Kuvayı Milliye’nin bazı özellikleri verilmiştir.
Buna göre “?” ile gösterilen yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Düzenli ordunun kurulmasını zorunlu kılmıştır.
B) Cumhuriyetin ilanını kolaylaştırmıştır.
C) Saltanatın kaldırılmasını gerektirmiştir.
D) Azınlık isyanlarının çıkmasına neden olmuştur.

5. Mustafa Kemal, I. inönü Zaferi’nden sonra toplanan Londra Konferansı’ndan bir sonuç çıkmayacağını biliyordu. Buna rağmen konferansa temsilci gönderilmesini uygun buldu.
Mustafa Kemal’in bu tutumunun amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) TBMM’nin barış yanlısı olduğunu göstermek
B) TBMM’nin hukuken tanınmasını sağlamak
C) Türk halkının haklılığını dünyaya duyurmak
D) Batı cephesindeki savaşları devam ettirmek

6. Ermenistan, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra ordunun terhis edilmesinden faydalanarak Kars ve Ardahan’ı işgal etmiştir. Birliklerini terhis etmeyen Kâzım Karabekir Paşa Ermenilere karşı önemli başarılar kazanınca Ermeniler barış istemek zorunda kalmışlardır.
Buna göre, TBMM ve Ermenistan arasında yapılan, aynı zamanda Doğu Cephesi’nin kapanmasına neden olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kars Antlaşması
B) Gümrü Antlaşması
C) Ankara Antlaşması
D) Moskova Antlaşması

7. Güney Cephesi’nin kurulmasının nedeni, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın İtilaf Devletleri tarafından haksız ve yanlış bir şekilde uygulanmasıdır. Bu cephedeki işgallere karşı Kuvayı Milliye birlikleri mücadele etmiştir.

Buna göre;
I. Türk halkı, Mondros Antlaşması sonrası yapılan işgallere tepki göstermiştir.
II. Güney Cephesi’nde düzenli ordu savaşmamıştır.
III. Güney Cephesi’nin kapanmasıyla Kurtuluş Savaşı sona ermiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

8. Büyük Taarruz’un başarıya ulaşmasıyla;
• Kurtuluş Savaşı’nda büyük bir zafer kazanıldı.
• İtilaf Devletleri ateşkes isteğinde bulundu.
• Türk birlikleri boğazlar yönünde harekete geçti.
Yukarıdaki bilgilere dayanarak, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) itilaf Devletleri barış istemek zorunda kalmıştır.
B) Düşman birlikleri Türk ordusunun gücünü anlamıştır.
C) Askeri başarılar diplomatik başarılara ortam hazırlamıştır.
D) istanbul ve boğazların yönetimi TBMM’ye geçmiştir.

9. Kütahya-Eskişehir Savaşları’ndan sonra çıkarılan Başkomutanlık Yasası ile Mustafa Kemal hem ordunun hem de meclisin yetkilerine sahip olmuş, yayımladığı Tekâlif-i Milliye Emirleri ile halktan; elindeki yiyecek ve giyecek maddelerinin bir kısmını, silah ve cephaneyi derhal orduya teslim etmesini istemiştir. Ayrıca demirci, marangoz gibi teknik elemanların ordu hizmetine girmesi emredilmiştir.

Buna göre, Mustafa Kemal Tekâlif-i Milliye Emirleri ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A) TBMM’nin otoritesini artırmayı
B) Hazine gelirlerini artırmayı
C)Ordunun eksiklerini gidermeyi
D) Orduya katılımı artırmayı

10. I. inönü Zaferi’nden sonra İtilaf Devletleri, Anadolu’daki direnişin basit bir hareket olmadığını anladılar. Bu aşamadan sonra daha fazla kayba uğramadan barış yapılmasını gerekli görüyorlardı. Bu nedenle Londra Konferansı’nı topladılar.
İtilaf Devletleri’nin Londra Konferansı’nı toplamalarında;
I. Sevr Antlaşması’na işlerlik kazandırmak,
II. Ortaya çıkan yeni durumu görüşmek,
III. Türklere tam bağımsızlık tanımak amaçlarından hangileri etkili olmamıştır?

A) Yalnız III
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

11. “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez.” Atatürk
Mustafa Kemal, yukarıda verilen sözü ile,
I. Vatanın bütün topraklarının kurtarılması gerektiği,
II. Türk askerinin vatanı kurtarmak için ölümü göze aldığı,
III. Sakarya Meydan Muharebesi’nin Türk ordusunun lehine sonuçlandığı

durumlarından hangilerine vurgu yapmıştır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) l, II ve III

12. Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra Fransa ile TBMM arasında Ankara Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmanın imzalanması ile Fransa, İngiltere ile görüş ayrılığına düşmüştür. Antlaşmadan bir süre sonra Fransa işgal ettiği yerleri boşaltmaya başlamıştır.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Fransa, TBMM’yi tanımıştır.
B) Güney Cephesi kapanmıştır.
C) İtilaf Devletleri ile barış sağlanmıştır.
D) ingiltere ile Fransa arasındaki birlik bozulmuştur.

ÇÖZÜMLER

1 – C
2 – D
3 – D
4 – A
5 – D
6 – B
7 – A
8 – D
9 – C
10 – A
11 – B
12 – C

TEST 2

1. TBMM’nin uluslararası alanda kazandığı ilk askeri ve siyasi zafer olan antlaşmanın adı ve antlaşmanın imzalandığı devlet hangisidir?

A) Gümrü Antlaşması – Ermenistan
B) Ankara Antlaşması – Fransa
C) Moskova Antlaşması – Sovyet Rusya
D) Kars Antlaşması – Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan

2. 1921 Anayasası’nda “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türkiye Devleti TBMM tarafından yönetilir.” denilmektedir.
Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Ulusal egemenlik anlayışı benimsenmiştir.
B) TBMM’nin gücü ve etkinliği artırılmıştır.
C) Hukukun üstünlüğü kabul edilmiştir.
D) Yönetim şeklinin değişeceği vurgulanmıştır.

3. Kurtuluş Savaşı sırasında güneyde Ermeni ve Fransız birlikleriyle savaşılmıştır. II. İnönü Zaferi ile Fransızlar, TBMM Hükümeti’yle görüşmelere başlamışlar, ancak Sakarya Savaşı’ndan sonra yapılan Ankara Antlaşması ile bölgeden çekilmişlerdir.
Buna göre, Fransızların bölgeden çekilmek için Sakarya Savaşı’nın sonucunu beklemelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İngiltere’den gelecek askeri desteğe güvenmesi
B) Diplomatik yalnızlığa düşmek istememesi
C) Ermenilere destek olmak için beklemesi
D) Düzenli ordunun Kütahya-Eskişehir Muharebeleri’nde yenilmesi

4. Yargı: Sevr Barış Antlaşması’nda Doğu Anadolu Bölgesi’nde bağımsız bir Ermenistan kurulması öngörülmüştür.
Durum: Ermeniler, Doğu Cephesi’nde Türklere karşı aldıkları yenilgi sonucunda imzaladıkları Gümrü Antlaşması ile Sevr’in geçersizliğini kabul etmişlerdir.
Verilen durum, Ermenilerle ilgili aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

A) Rusların desteğini kaybettiklerine
B)Türk topraklarındaki amaçlarından vazgeçtiklerine
C) İngiliz sömürgesi haline geldiklerine
D) Wilson Prensipleri’ne aykırı davrandıklarına

5. TBMM, Doğu Cephesi’nde Ermenilere karşı başarılı oldu ve TBMM ile Ermenistan arasında Gümrü Antlaşması imzalandı.
Antlaşmaya göre;
• Ermeniler işgal ettikleri yerleri terk edecekler,
• Ermenistan, Sevr Antlaşması’nın hükümlerini tanımayacak,
• Kars, Sarıkamış, İğdır ve Kağızman Türkiye’ye geri verilecekti.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?

A) Kurtuluş Savaşı’nın sona erdiğinin
B) TBMM’nin önemli bir başarıya imza attığının
C) Ermenilerin TBMM’yi tanıdığının
D) Türklerin toprak kazandığının

6. Kütahya-Eskişehir Savaşları’ndan sonra Mustafa Kemal’e üç ay süreyle Başkomutanlık yetkisi verilmiş ve Sakarya Savaşı’nda büyük bir zafer kazanılmasınında etkisiyle 20 Temmuz 1922’de bu yetki süresiz olarak uzatılmıştır.

Buna göre, Başkomutanlık yetkisinin süresiz olarak uzatılmasında;

I. Halkın Mustafa Kemal’e olan güveninin artması,
II. Büyük bir askeri zafer kazanılması,
III. Mustafa Kemal’in bu konuda baskıcı davranması durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III

7. Mustafa Kemal: “Siz orada sadece düşmanı değil, milletin makûs talihini de yendiniz.”
İsmet Paşa: “Paşam, Yunanlılar I. inönü Savaşı’nın intikamını almayı ve Sevr Antlaşmasını zorla kabul ettirmeyi amaçlamışlardı. Ama biz onları yendik.”
Mustafa Kemal ile Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa’nın konuşmasına göre; ı
I. Yunan saldırılarına karşı başarılı olunduğu,
II. Mustafa Kemal’in İsmet Paşa’ya önemli mesajlar verdiği,
III. II. İnönü Savaşı’nın Yunanlıların aleyhine sonuçlandığı
yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

8. İtalya, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’nun güney kısımlarında işgallere başlamıştır. Fakat Kurtuluş Savaşı sürecinde güneyde İtalyanlarla ciddi çatışmalar olmamış, hatta Yun^ı ilerleyişine karşı italya, düzenli orduyu silah ve cephane yönünden desteklemiştir.
İtalyanların bu tutumunun sebebi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) İtilaf bloğundan ayrılmak istemesiyle
B) Anadolu hareketine sempati duymasıyla
C) Diplomasi alanında İngiltere’ye güvenmemesiyle
D) İzmir ve çevresinin başta İtalyanlara bırakılırken daha sonra Yunanlılara bırakılmasıyla

9. Yargı: TBMM’nin Ankara’da açılması ile bu şehir Kurtuluş Savaşı’nın merkezi haline geldi.
Durum: II. İnönü Savaşı’nda Yunanlılar doğrudan Ankara’yı ele geçirmek üzere harekete geçmişlerdir.
Buna göre, Yunanlıların öncelikle ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cumhuriyet rejimine geçişi önlemek
B) Batı Anadolu’yu ele geçirmek
C) Milli mücadeleyi sona erdirmek
D) Büyük bir Yunanistan kurmak

10. Londra Konferansı’nın sonuçlarından bazıları şunlardır:
• TBMM Hükümeti’ni Londra Konferansı’na çağıran İtilaf Devletleri, TBMM’nin hukuki varlığını tanımıştır.
• TBMM, Misakı Milli’yi dünya kamuoyuna anlatma fırsatı yakalamıştır.

Konferans sonrasındaki bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A) itilaf Devletleri’nin kazançlı çıktığının
B) İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlıklar yaşandığının
C) TBMM’ye olan güvenin azaldığının
D)TBMM’nin dünya kamuoyunda etkin olmaya başladığının

11. Kütahya-Eskişehir yenilgisinin ardından mecliste sert tartışmalar yaşanmış, bazı vekiller son çare olarak ordunun başına Mustafa Kemal’in geçmesi gerektiğini ifade etmişler ve Başkomutanlık yasasını çıkartarak Mustafa Kemal’i Başkomutanlığa getirmişlerdir. Mustafa Kemal bu önergeyi üç aylık süreliğine kabul etmiştir.
Mustafa Kemal’in, Başkomutanlık yetkilerine üç ay gibi bir sınırlama koymasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) TBMM’nin tepkisinden çekinmesi
B) Millet iradesine saygı duyması
C) Uzun süreli sorumluluk almak istememesi
D) Bu sürenin orduyu toparlamak için yeterli olacağını düşünmesi

12. TBMM, Batı Cephesi’ndeki savaşları Yunanlılara karşı yapmasına rağmen Büyük Taarruz’dan sonra imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması’nı itilaf Devletleri ile yapmıştır. Yunanistan ise Mudanya Ateşkes Antlaşması kararlarını kabul etmiştir.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A) Yunanlıların yenilgiyi kabullenemediğinin
B) Yunanistan’ın aslında İtilaf Devletleri adına savaştığının
C) İtilaf Devletleri’nin kendi aralarında anlaşamadığının
D) Yunanlıların Batı Anadolu’daki çıkarlarından vazgeçmediğinin

ÇÖZÜMLER

1 – A
2 – C
3 – D
4 – B
5 – A
6 – C
7 – D
8 – A
9 – C
10 – D
11 – B
12 – B

Leave A Reply