Ahmet Fakih Kimdir? 13. Yüzyıl Divan Şairimizin Hayatı ve Eserleri

0
Advertisement

Ahmet Fakih Kimdir? Divan şairimiz olan Ahmet Fakih’in hayatı, biyografisi, eserleri, hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Ahmet Fakih

Ahmet Fakih

Ahmet Fakih; divan şairidir (13. yüzyıl). Anadolu Türkçesinin ilk eserlerini verenlerden biridir. Horasan’dan Konya’ya geldiği, Mevlâna’nın babası Bahaettin Veled’in öğrencisi olduğu, medrese öğrenimiyle birlikte tasavvuf yolunda da ilerlediği, Hacca gidip döndüğü, İslâm hukuku (fıkıh) ile ilgilendiği için Fakih diye adlandırıldığı, Mevlevi-Bektaşi geleneğini sürdüren Menakıpnâmelerdeki söylentiler arasındadır.Onun olduğuna inanılan Konya’daki türbede ölüm tarihi 1221 (Hicri 618) diye gösterildiği halde Bahaettin Veled’in ölümünden (1230) sonra da yaşadığına inanan eğilimler vardır. Elde bulunan iki eserinden biri 1926’da Fuat Köprülü’nün bulduğu, Mecdut Mansuroğlu’nun inceleyerek yayımladığı (1956) Çarhnâme adlı 88 bey itlik kasidesidir. Ölümlü bir dünya için gerekli ahlak kurallarının açıklandığı bu tasavvufi eserden başka Kitab-ı Evsaf-ı Mesâcid’iş-Şerife (Kutsal Mescidlerin Niteliklerini Anlatan Kitap) adlı eseri Prof. Hasibe Mazıoğlu tarafından bulunup yayımlandı (1974). Bu 400 beyitlik mesnevi, Ahmet Fakih’in gezip dolaştığı İslâm kentlerinin kutsal sayıları ünlü ziyaret yerlerini aruzla anlatır.

Çarhname (Felek Kitabı), Anadolu Türkçesinin bugünkü bilgimizle en eski ürünü sayılır. 1926’da Prof. Mehmet Fuat Köprülü tarafından varlığı ilk kez açıklandı.Aruzun mefâilün feûlün vezniyle ve kaside biçiminde (AA BC CA..) yazılmış bu 88 beyitlik eser, dinsel-eğitsel amaçlı, tasavvuf düşüncesi de taşıyan ahlakçı bir şiirdir. Geçici dünyanın basit zevklerine kapılmamayı, gönlü yüceltme gereğini, öteki dünyanın sınavlarına hazırlıklı bulunmayı öğütler. Prof. Mecdut Mansuroğlu tarafından işlenerek yayımlandı (1956).


Leave A Reply