Akadlar Kimdir? Akad İmparatorluğu Tarihçesi, Kültür ve Dini Hakkında Bilgiler

7
Advertisement

Akadlar ne zaman ve nerede kurulmuştur? Akadlar kimlerdir? Akad İmparatorluğu hakkında tarihi, kültürel ve dini açıdan detaylı bir bilgilendirme. Tarihçesi, tanımlaması ve Sümer etkisiyle birlikte inceleyin.

Akad İmparatorluğu, tarihte Mezopotamya‘da var olmuş antik bir imparatorluktur. Yaklaşık M.Ö. 2334-2154 yılları arasında Sümerler tarafından kurulmuş ve hüküm sürmüştür. Akad İmparatorluğu, Sargon tarafından kurulan Akad krallığı tarafından kurulmuştur.

Akad İmparatorluğu, tarihte bilinen ilk imparatorluklardan biri olarak kabul edilir. Sargon, çeşitli Sümer şehir-devletlerini fethederek geniş bir imparatorluk kurmuş ve bu sayede Mezopotamya‘nın birçok bölgesini kontrolü altına almıştır. Akad İmparatorluğu’nun başkenti Akad şehridir, ancak Sargon’un hükümdarlığı sırasında bu şehir önemini kaybetmiştir.

Akad İmparatorluğu döneminde Sümer kültürü ve dilinin etkisi devam etmiştir, ancak Akad dili ve kültürü de önemli bir rol oynamıştır. Akad İmparatorluğu’nun hükümdarları, kendilerini Sümer kralı olarak görmüş ve Sümer tanrılarına tapmışlardır.

Akad İmparatorluğu’nun hükümdarlık süresi kısa olmuştur. İmparatorluğun en güçlü dönemi Sargon’un hükümdarlığı sırasında yaşanmıştır. Ancak Sargon’un ölümünden sonra imparatorluk zayıflamış ve hükümdarlık sık sık el değiştirmiştir. Sonunda Guti istilasıyla imparatorluk çökmüş ve Sümerler yeniden bağımsızlık kazanmıştır.

Akad İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra Sümer uygarlığı da gerilemiş ve yerini diğer Mezopotamya imparatorlukları almıştır. Ancak Akad İmparatorluğu, Mezopotamya tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir ve Sümerlerin ardından gelen imparatorluklara bir örnek teşkil etmiştir.

Advertisement
Akad Kurucu Kralı Sargon

Akad Kurucu Kralı Sargon

Tarihçesi

Akad İmparatorluğu’nun tarihçesi, M.Ö. 2334 yılında Sargon tarafından kurulmasıyla başlar. Sargon, Kish şehrinde doğmuş bir göçebe lideriydi ve güçlü bir ordu kurarak Sümer şehir-devletlerini fethetmeye başladı. Sargon, Sümerlerin başkenti olan Nippur’u ele geçirerek Sümer kralı unvanını aldı ve Akad İmparatorluğu’nu kurdu.

Sargon’un liderliği altında, Akad İmparatorluğu hızla genişledi. Sargon, diğer Sümer şehirlerini de ele geçirerek imparatorluğunu genişletti. Bu dönemde Akad İmparatorluğu’nun sınırları, Mezopotamya’nın birçok bölgesini kapsayacak şekilde genişlemişti. Sargon’un hükümdarlığı döneminde Akad İmparatorluğu ekonomik ve kültürel açıdan da büyük bir canlılık gösterdi.

Ancak Sargon’un ölümünden sonra Akad İmparatorluğu iç çatışmalara ve istikrarsızlığa sürüklendi. Sargon’un torunu Naram-Sin, imparatorluğun zirvesine ulaşan bir hükümdar olarak bilinir. Naram-Sin döneminde Akad İmparatorluğu’nun sınırları en geniş noktasına ulaştı ve Mezopotamya’da egemenliğini güçlendirdi.

Ancak Naram-Sin’in hükümdarlığı döneminde imparatorluk çeşitli iç ve dış tehditlerle karşılaştı. Guti adı verilen bir Kuzey Mezopotamya halkı, Akad İmparatorluğu’na saldırdı ve imparatorluğun çöküşüne neden oldu. Guti istilasıyla birlikte Akad İmparatorluğu sona erdi ve Sümerler yeniden bağımsızlıklarını kazandı.

Akad İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra Sümer uygarlığı geriledi ve Mezopotamya tarihinde diğer imparatorluklar ortaya çıktı. Ancak Akad İmparatorluğu’nun mirası, Sümerlerin ardından gelen imparatorluklar üzerinde etkili oldu. Ayrıca, Sümerlerin yazı sistemi olan kil tabletlerdeki yazılı belgeler, Akad İmparatorluğu döneminde yoğunlaşmış ve bu belgeler sayesinde tarihi bilgilerimiz önemli ölçüde korunmuştur.

Akad Kralları Listesi

İşte Akad İmparatorluğu’nun bazı önemli krallarının bir listesi:

Advertisement
 1. Sargon (M.Ö. 2334-2279): Akad İmparatorluğu’nu kuran ve Sümer şehir-devletlerini fetheden ilk hükümdar.
 2. Rimush (M.Ö. 2278-2270): Sargon’un oğlu ve Akad İmparatorluğu’nun ikinci hükümdarı. Sümer şehirlerini kontrol altında tuttu.
 3. Manishtushu (M.Ö. 2269-2255): Rimush’un oğlu ve Akad İmparatorluğu’nun üçüncü hükümdarı. İmparatorluğu genişletti ve daha fazla Sümer şehrine hakim oldu.
 4. Naram-Sin (M.Ö. 2254-2218): Manishtushu’nun oğlu ve Akad İmparatorluğu’nun en güçlü hükümdarlarından biri. İmparatorluğun sınırlarını genişletti ve askeri başarılar elde etti.
 5. Sharkalisharri (M.Ö. 2217-2193): Naram-Sin’in oğlu ve Akad İmparatorluğu’nun son güçlü hükümdarı. İmparatorluğu korumak için çaba sarf etti, ancak sonunda Guti istilasıyla imparatorluk çöktü.

Guti istilasıyla birlikte Akad İmparatorluğu’nun hükümdarlık süreci karmaşıklaştı ve birçok kısa süreli hükümdar imparatorluğu yönetti. Ancak bu dönemde Akad İmparatorluğu’nun gücü azaldı ve sonunda Sümerler yeniden bağımsızlık kazandı.

Irak Marad kentinde bulunan Naram Sin yazıtı

Irak Marad kentinde bulunan Naram Sin yazıtı (Kaynak: wikipedia.org)

Akad Kültürü ve Dini

Akad İmparatorluğu, Sümer kültürünün etkisi altında olsa da kendi kültürel ve dini özelliklere sahipti. İşte Akad İmparatorluğu’nun kültür ve din hakkında bazı bilgiler:

 1. Dil: Akad İmparatorluğu’nda hükümetin ve yönetimin resmi dili Akadca idi. Akadca, Sümerce ile yakın ilişkili bir dildir ve bu dillerin birbirleri üzerinde karşılıklı etkisi vardır.
 2. Din: Akad İmparatorluğu’nda Sümer dini geleneği devam etti. Sümer tanrılarına ve tanrıçalarına tapınma, ritüeller ve dualar önemli bir yer tutuyordu. Akad hükümdarları, Sümer tanrılarına tapınarak kendi meşruiyetlerini sağlamaya çalıştılar. Özellikle Enlil, İnanna ve Nanna gibi tanrı ve tanrıçalara büyük bir önem verildi.
 3. Tapınaklar: Akad İmparatorluğu’nda tapınaklar önemli dini ve kültürel merkezlerdi. Tapınaklar, tanrı veya tanrıçalara adanmış yapılar olarak hizmet verir ve dini törenlerin düzenlendiği yerlerdi. Tapınaklar aynı zamanda ekonomik ve idari merkezler olarak da görev yapardı.
 4. Edebiyat: Akad İmparatorluğu’nda edebiyat, Sümer edebiyatının etkisi altında gelişti. Kil tabletler üzerine çeşitli epik şiirler, mitler ve hikayeler yazıldı. Bu eserlerde tanrıların efsaneleri, kahramanlık öyküleri ve mitolojik figürlerin hikayeleri anlatılırdı.
 5. Sanat: Akad İmparatorluğu döneminde Sümer sanatı etkili oldu. Heykelcilik, kabartmalar, mühürler ve seramik gibi farklı sanat formları geliştirildi. Sanat eserleri genellikle dini ve mitolojik temalara sahipti ve tanrıları, kral ve kraliçeleri, savaş sahnelerini ve doğal motifleri içeriyordu.
 6. Hukuk ve Yönetim: Akad İmparatorluğu’nda hukuk sistemi ve yönetim, Sümer geleneğine dayanıyordu. Krallar, yasaları koruma ve uygulama sorumluluğuna sahipti ve adaleti sağlamak için yargı sistemi vardı. Aynı zamanda, bürokratik yapılar ve idari görevliler de imparatorluğun yönetiminde önemli bir rol oynadı.

Akad İmparatorluğu, Sümer kültürü ile kendi özgün kültürel unsurlarını birleştirerek kendine özgü bir kültür yaratmıştır. Ancak Guti istilası ve imparatorluğun çöküşüyle birlikte Akad kültürü geriledi ve Sümerlerin ardından gelen imparatorluklar, kendi kültürel ve dini geleneklerini geliştirdi.


7 yorum

Leave A Reply