Hece Tabloları 3 Harfli (Üç Harfli), 1. Sınıflar İçin Hece Tablosu

1

Türkçedeki üç harfli hecelerin listesi. 1. sınıflar için üç harfli hece tabloları, hece tablosu, hece listeleri, 1. sınıflar için heceler.

Hece tabloları, özellikle okuma ve yazma öğrenme sürecinde ilk sınıf öğrencileri için oldukça önemli bir öğretim aracıdır. İşte hece tablolarının önemi ve ne işe yaradığına dair bazı nedenler:

  1. Okuma ve Yazma Becerilerini Geliştirir: Hece tabloları, çocukların kelime ve cümleleri doğru hecelere ayırmayı öğrenmelerine yardımcı olur. Bu, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek için temel bir adımdır. Özellikle Türkçe gibi hece tabanlı bir dilde, doğru heceleme yapmak anlamın anlaşılması için kritik öneme sahiptir.
  2. Sözcük Bilgisini Artırır: Hece tabloları, öğrencilere farklı hece yapılarına sahip sözcükleri tanımalarını ve öğrenmelerini sağlar. Bu, kelime dağarcığını genişletir ve daha fazla sözcüğü okuyup yazma yeteneğini destekler.
  3. Okuma Akıcılığını Artırır: Doğru heceleme öğrenmek, çocukların metinleri daha akıcı bir şekilde okumalarına yardımcı olur. Kelimeleri doğru bir şekilde hecelerken daha az zorluk yaşarlar ve bu da okuma hızlarını artırabilir.
  4. Yazma Becerilerini İyileştirir: Hece tabloları, çocukların kelimeleri doğru bir şekilde yazarken hangi heceleri kullanmaları gerektiğini öğrenmelerine yardımcı olur. Bu, yazma becerilerini geliştirmek için önemlidir.
  5. Dil Farkındalığını Artırır: Hece tabloları, çocukların dili daha bilinçli bir şekilde anlamalarına yardımcı olabilir. Hangi harf ve hecelerin bir araya gelerek kelimeleri oluşturduğunu anlamak, dil farkındalığını artırır.
  6. İletişim Becerilerini Geliştirir: Doğru heceleme öğrenmek, çocukların daha iyi bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olur. Dilin temel kurallarını ve yapısını öğrenmek, daha etkili iletişim kurmalarına katkı sağlar.

Sonuç olarak, hece tabloları ilk sınıf öğrencileri için temel bir öğretim aracıdır çünkü okuma ve yazma becerilerini geliştirir, dil farkındalığını artırır, kelime bilgisini zenginleştirir ve iletişim yeteneklerini iyileştirir. Bu nedenle öğrencilerin dil öğreniminde sağlam bir temel oluşturmak için önemlidir.

Hece Tabloları 3 Harfli (Üç Harfli)

B Harfi İle Biten Heceler

a e ı i o ö u ü
b bab beb bıb bib bob böb bub büb
c cab ceb cıb cib cob cöb cub cüb
ç çab çeb çıb çib çob çöb çub çüb
d dab deb dıb dib dob döb dub düb
f fab feb fıb fib fob föb fub füb
g gab geb gıb gib gob göb gub güb
h hab heb hıb hib hob höb hub hüb
j jab jeb jıb jib job jöb jub jüb
k kab keb kıb kib kob köb kub küb
l lab leb lıb lib lob löb lub lüb
m mab meb mıb mib mob möb mub müb
n nab neb nıb nib nob nöb nub nüb
p pab peb pıb pib pob pöb pub püb
r rab reb rıb rib rob röb rub rüb
s sab seb sıb sib sob söb sub süb
ş şab şeb şıb şib şob şöb şub şüb
t tab teb tıb tib tob töb tub tüb
v vab veb veb vib vob vöb vub vüb
y yab yeb yeb yib yob yöb yub yüb
z zab zeb zıb zib zob zöb zub züb

C Harfi İle Biten Heceler

a e ı i o ö u ü
b bac bec bıc bic boc böc buc büc
c cac cec cıc cic coc cöc cuc cüc
ç çac çec çıc çic çoc çöc çuc çüc
d dac dec dıc dic doc döc duc düc
f fac fec fıc fic foc föc fuc füc
g gac gec gıc gic goc göc guc güc
h hac hec hıc hic hoc höc huc hüc
j jac jec jıc jic joc jöc juc jüc
k kac kec kıc kic koc köc kuc küc
l lac lec lıc lic loc löc luc lüc
m mac mec mıc mic moc möc muc müc
n nac nec nıc nic noc nöc nuc nüc
p pac pec pıc pic poc pöc puc püc
r rac rec rıc ric roc röc ruc rüc
s sac sec sıc sic soc söc suc süc
ş şac şec şıc şic şoc şöc şuc şüc
t tac tec tıc tic toc töc tuc tüc
v vac vec vec vic voc vöc vuc vüc
y yac yec yec yic yoc yöc yuc yüc
z zac zec zıc zic zoc zöc zuc züc

Ç Harfi İle Biten Heceler

a e ı i o ö u ü
b baç beç bıç biç boç böç buç büç
c caç ceç cıç ciç coç cöç cuç cüç
ç çaç çeç çıç çiç çoç çöç çuç çüç
d daç deç dıç diç doç döç duç düç
f faç feç fıç fiç foç föç fuç füç
g gaç geç gıç giç goç göç guç güç
h haç heç hıç hiç hoç höç huç hüç
j jaç jeç jıç jiç joç jöç juç jüç
k kaç keç kıç kiç koç köç kuç küç
l laç leç lıç liç loç löç luç lüç
m maç meç mıç miç moç möç muç müç
n naç neç nıç niç noç nöç nuç nüç
p paç peç pıç piç poç pöç puç püç
r raç reç rıç riç roç röç ruç rüç
s saç seç sıç siç soç söç suç süç
ş şaç şeç şıç şiç şoç şöç şuç şüç
t taç teç tıç tiç toç töç tuç tüç
v vaç veç veç viç voç vöç vuç vüç
y yaç yeç yeç yiç yoç yöç yuç yüç
z zaç zeç zıç ziç zoç zöç zuç züç

D Harfi İle Biten Heceler

  a e ı i o ö u ü
b bad bed bıd bid bod böd bud büd
c cad ced cıd cid cod cöd cud cüd
ç çad çed çıd çid çod çöd çud çüd
d dad ded dıd did dod död dud düd
f fad fed fıd fid fod föd fud füd
g gad ged gıd gid god göd gud güd
h had hed hıd hid hod höd hud hüd
j jad jed jıd jid jod jöd jud jüd
k kad ked kıd kid kod köd kud küd
l lad led lıd lid lod löd lud lüd
m mad med mıd mid mod möd mud müd
n nad ned nıd nid nod nöd nud nüd
p pad ped pıd pid pod pöd pud püd
r rad red rıd rid rod röd rud rüd
s sad sed sıd sid sod söd sud süd
ş şad şed şıd şid şod şöd şud şüd
t tad ted tıd tid tod töd tud tüd
v vad ved ved vid vod vöd vud vüd
y yad yed yed yid yod yöd yud yüd
z zad zed zıd zid zod zöd zud züd

F Harfi İle Biten Heceler

a e ı i o ö u ü
b baf bef bıf bif bof böf buf büf
c caf cef cıf cif cof cöf cuf cüf
ç çaf çef çıf çif çof çöf çuf çüf
d daf def dıf dif dof döf duf düf
f faf fef fıf fif fof föf fuf füf
g gaf gef gıf gif gof göf guf güf
h haf hef hıf hif hof höf huf hüf
j jaf jef jıf jif jof jöf juf jüf
k kaf kef kıf kif kof köf kuf küf
l laf lef lıf lif lof löf luf lüf
m maf mef mıf mif mof möf muf müf
n naf nef nıf nif nof nöf nuf nüf
p paf pef pıf pif pof pöf puf püf
r raf ref rıf rif rof röf ruf rüf
s saf sef sıf sif sof söf suf süf
ş şaf şef şıf şif şof şöf şuf şüf
t taf tef tıf tif tof töf tuf tüf
v vaf vef vef vif vof vöf vuf vüf
y yaf yef yef yif yof yöf yuf yüf
z zaf zef zıf zif zof zöf zuf züf

G Harfi İle Biten Heceler

a e ı i o ö u ü
b bag beg bıg big bog bög bug büg
c cag ceg cıg cig cog cög cug cüg
ç çag çeg çıg çig çog çög çug çüg
d dag deg dıg dig dog dög dug düg
f fag feg fıg fig fog fög fug füg
g gag geg gıg gig gog gög gug güg
h hag heg hıg hig hog hög hug hüg
j jag jeg jıg jig jog jög jug jüg
k kag keg kıg kig kog kög kug küg
l lag leg lıg lig log lög lug lüg
m mag meg mıg mig mog mög mug müg
n nag neg nıg nig nog nög nug nüg
p pag peg pıg pig pog pög pug püg
r rag reg rıg rig rog rög rug rüg
s sag seg sıg sig sog sög sug süg
ş şag şeg şıg şig şog şög şug şüg
t tag teg tıg tig tog tög tug tüg
v vag veg veg vig vog vög vug vüg
y yag yeg yeg yig yog yög yug yüg
z zag zeg zıg zig zog zög zug züg

H Harfi İle Biten Heceler

a e ı i o ö u ü
b bah beh bıh bih boh böh buh büh
c cah ceh cıh cih coh cöh cuh cüh
ç çah çeh çıh çih çoh çöh çuh çüh
d dah deh dıh dih doh döh duh düh
f fah feh fıh fih foh föh fuh füh
g gah geh gıh gih goh göh guh güh
h hah heh hıh hih hoh höh huh hüh
j jah jeh jıh jih joh jöh juh jüh
k kah keh kıh kih koh köh kuh küh
l lah leh lıh lih loh löh luh lüh
m mah meh mıh mih moh möh muh müh
n nah neh nıh nih noh nöh nuh nüh
p pah peh pıh pih poh pöh puh püh
r rah reh rıh rih roh röh ruh rüh
s sah seh sıh sih soh söh suh süh
ş şah şeh şıh şih şoh şöh şuh şüh
t tah teh tıh tih toh töh tuh tüh
v vah veh veh vih voh vöh vuh vüh
y yah yeh yeh yih yoh yöh yuh yüh
z zah zeh zıh zih zoh zöh zuh züh

J Harfi İle Biten Heceler

a e ı i o ö u ü
b baj bej bıj bij boj böj buj büj
c caj cej cıj cij coj cöj cuj cüj
ç çaj çej çıj çij çoj çöj çuj çüj
d daj dej dıj dij doj döj duj düj
f faj fej fıj fij foj föj fuj füj
g gaj gej gıj gij goj göj guj güj
h haj hej hıj hij hoj höj huj hüj
j jaj jej jıj jij joj jöj juj jüj
k kaj kej kıj kij koj köj kuj küj
l laj lej lıj lij loj löj luj lüj
m maj mej mıj mij moj möj muj müj
n naj nej nıj nij noj nöj nuj nüj
p paj pej pıj pij poj pöj puj püj
r raj rej rıj rij roj röj ruj rüj
s saj sej sıj sij soj söj suj süj
ş şaj şej şıj şij şoj şöj şuj şüj
t taj tej tıj tij toj töj tuj tüj
v vaj vej vej vij voj vöj vuj vüj
y yaj yej yej yij yoj yöj yuj yüj
z zaj zej zıj zij zoj zöj zuj züj

K Harfi İle Biten Heceler

a e ı i o ö u ü
b bak bek bık bik bok bök buk bük
c cak cek cık cik cok cök cuk cük
ç çak çek çık çik çok çök çuk çük
d dak dek dık dik dok dök duk dük
f fak fek fık fik fok fök fuk fük
g gak gek gık gik gok gök guk gük
h hak hek hık hik hok hök huk hük
j jak jek jık jik jok jök juk jük
k kak kek kık kik kok kök kuk kük
l lak lek lık lik lok lök luk lük
m mak mek mık mik mok mök muk mük
n nak nek nık nik nok nök nuk nük
p pak pek pık pik pok pök puk pük
r rak rek rık rik rok rök ruk rük
s sak sek sık sik sok sök suk sük
ş şak şek şık şik şok şök şuk şük
t tak tek tık tik tok tök tuk tük
v vak vek vek vik vok vök vuk vük
y yak yek yek yik yok yök yuk yük
z zak zek zık zik zok zök zuk zük

L Harfi İle Biten Heceler

  a e ı i o ö u ü
b bal bel bıl bil bol böl bul bül
c cal cel cıl cil col cöl cul cül
ç çal çel çıl çil çol çöl çul çül
d dal del dıl dil dol döl dul dül
f fal fel fıl fil fol föl ful fül
g gal gel gıl gil gol göl gul gül
h hal hel hıl hil hol höl hul hül
j jal jel jıl jil jol jöl jul jül
k kal kel kıl kil kol köl kul kül
l lal lel lıl lil lol löl lul lül
m mal mel mıl mil mol möl mul mül
n nal nel nıl nil nol nöl nul nül
p pal pel pıl pil pol pöl pul pül
r ral rel rıl ril rol röl rul rül
s sal sel sıl sil sol söl sul sül
ş şal şel şıl şil şol şöl şul şül
t tal tel tıl til tol töl tul tül
v val vel vel vil vol völ vul vül
y yal yel yel yil yol yöl yul yül
z zal zel zıl zil zol zöl zul zül

M Harfi İle Biten Heceler

a e ı i o ö u ü
b bam bem bım bim bom böm bum büm
c cam cem cım cim com cöm cum cüm
ç çam çem çım çim çom çöm çum çüm
d dam dem dım dim dom döm dum düm
f fam fem fım fim fom föm fum füm
g gam gem gım gim gom göm gum güm
h ham hem hım him hom höm hum hüm
j jam jem jım jim jom jöm jum jüm
k kam kem kım kim kom köm kum küm
l lam lem lım lim lom löm lum lüm
m mam mem mım mim mom möm mum müm
n nam nem nım nim nom nöm num nüm
p pam pem pım pim pom pöm pum püm
r ram rem rım rim rom röm rum rüm
s sam sem sım sim som söm sum süm
ş şam şem şım şim şom şöm şum şüm
t tam tem tım tim tom töm tum tüm
v vam vem vem vim vom vöm vum vüm
y yam yem yem yim yom yöm yum yüm
z zam zem zım zim zom zöm zum züm

N Harfi İle Biten Heceler

  a e ı i o ö u ü
b ban ben bın bin bon bön bun bün
c can cen cın cin con cön cun cün
ç çan çen çın çin çon çön çun çün
d dan den dın din don dön dun dün
f fan fen fın fin fon fön fun fün
g gan gen gın gin gon gön gun gün
h han hen hın hin hon hön hun hün
j jan jen jın jin jon jön jun jün
k kan ken kın kin kon kön kun kün
l lan len lın lin lon lön lun lün
m man men mın min mon mön mun mün
n nan nen nın nin non nön nun nün
p pan pen pın pin pon pön pun pün
r ran ren rın rin ron rön run rün
s san sen sın sin son sön sun sün
ş şan şen şın şin şon şön şun şün
t tan ten tın tin ton tön tun tün
v van ven ven vin von vön vun vün
y yan yen yen yin yon yön yun yün
z zan zen zın zin zon zön zun zün

P Harfi İle Biten Heceler

a e ı i o ö u ü
b bap bep bıp bip bop böp bup büp
c cap cep cıp cip cop cöp cup cüp
ç çap çep çıp çip çop çöp çup çüp
d dap dep dıp dip dop döp dup düp
f fap fep fıp fip fop föp fup füp
g gap gep gıp gip gop göp gup güp
h hap hep hıp hip hop höp hup hüp
j jap jep jıp jip jop jöp jup jüp
k kap kep kıp kip kop köp kup küp
l lap lep lıp lip lop löp lup lüp
m map mep mıp mip mop möp mup müp
n nap nep nıp nip nop nöp nup nüp
p pap pep pıp pip pop pöp pup püp
r rap rep rıp rip rop röp rup rüp
s sap sep sıp sip sop söp sup süp
ş şap şep şıp şip şop şöp şup şüp
t tap tep tıp tip top töp tup tüp
v vap vep vep vip vop vöp vup vüp
y yap yep yep yip yop yöp yup yüp
z zap zep zıp zip zop zöp zup züp

R Harfi İle Biten Heceler

a e ı i o ö u ü
b bar ber bır bir bor bör bur bür
c car cer cır cir cor cör cur cür
ç çar çer çır çir çor çör çur çür
d dar der dır dir dor dör dur dür
f far fer fır fir for för fur für
g gar ger gır gir gor gör gur gür
h har her hır hir hor hör hur hür
j jar jer jır jir jor jör jur jür
k kar ker kır kir kor kör kur kür
l lar ler lır lir lor lör lur lür
m mar mer mır mir mor mör mur mür
n nar ner nır nir nor nör nur nür
p par per pır pir por pör pur pür
r rar rer rır rir ror rör rur rür
s sar ser sır sir sor sör sur sür
ş şar şer şır şir şor şör şur şür
t tar ter tır tir tor tör tur tür
v var ver ver vir vor vör vur vür
y yar yer yer yir yor yör yur yür
z zar zer zır zir zor zör zur zür

S Harfi İle Biten Heceler

a e ı i o ö u ü
b bas bes bıs bis bos bös bus büs
c cas ces cıs cis cos cös cus cüs
ç ças çes çıs çis ços çös çus çüs
d das des dıs dis dos dös dus düs
f fas fes fıs fis fos fös fus füs
g gas ges gıs gis gos gös gus güs
h has hes hıs his hos hös hus hüs
j jas jes jıs jis jos jös jus jüs
k kas kes kıs kis kos kös kus küs
l las les lıs lis los lös lus lüs
m mas mes mıs mis mos mös mus müs
n nas nes nıs nis nos nös nus nüs
p pas pes pıs pis pos pös pus püs
r ras res rıs ris ros rös rus rüs
s sas ses sıs sis sos sös sus süs
ş şas şes şıs şis şos şös şus şüs
t tas tes tıs tis tos tös tus tüs
v vas ves ves vis vos vös vus vüs
y yas yes yes yis yos yös yus yüs
z zas zes zıs zis zos zös zus züs

Ş Harfi İle Biten Heceler

a e ı i o ö u ü
b baş beş bış biş boş böş buş büş
c caş ceş cış ciş coş cöş cuş cüş
ç çaş çeş çış çiş çoş çöş çuş çüş
d daş deş dış diş doş döş duş düş
f faş feş fış fiş foş föş fuş füş
g gaş geş gış giş goş göş guş güş
h haş heş hış hiş hoş höş huş hüş
j jaş jeş jış jiş joş jöş juş jüş
k kaş keş kış kiş koş köş kuş küş
l laş leş lış liş loş löş luş lüş
m maş meş mış miş moş möş muş müş
n naş neş nış niş noş nöş nuş nüş
p paş peş pış piş poş pöş puş püş
r raş reş rış riş roş röş ruş rüş
s saş seş sış siş soş söş suş süş
ş şaş şeş şış şiş şoş şöş şuş şüş
t taş teş tış tiş toş töş tuş tüş
v vaş veş veş viş voş vöş vuş vüş
y yaş yeş yeş yiş yoş yöş yuş yüş
z zaş zeş zış ziş zoş zöş zuş züş

T Harfi İle Biten Heceler

a e ı i o ö u ü
b bat bet bıt bit bot böt but büt
c cat cet cıt cit cot cöt cut cüt
ç çat çet çıt çit çot çöt çut çüt
d dat det dıt dit dot döt dut düt
f fat fet fıt fit fot föt fut füt
g gat get gıt git got göt gut güt
h hat het hıt hit hot höt hut hüt
j jat jet jıt jit jot jöt jut jüt
k kat ket kıt kit kot köt kut küt
l lat let lıt lit lot löt lut lüt
m mat met mıt mit mot möt mut müt
n nat net nıt nit not nöt nut nüt
p pat pet pıt pit pot pöt put püt
r rat ret rıt rit rot röt rut rüt
s sat set sıt sit sot söt sut süt
ş şat şet şıt şit şot şöt şut şüt
t tat tet tıt tit tot töt tut tüt
v vat vet vet vit vot vöt vut vüt
y yat yet yet yit yot yöt yut yüt
z zat zet zıt zit zot zöt zut züt

V Harfi İle Biten Heceler

  a e ı i o ö u ü
b bav bev bıv biv bov böv buv büv
c cav cev cıv civ cov cöv cuv cüv
ç çav çev çıv çiv çov çöv çuv çüv
d dav dev dıv div dov döv duv düv
f fav fev fıv fiv fov föv fuv füv
g gav gev gıv giv gov göv guv güv
h hav hev hıv hiv hov höv huv hüv
j jav jev jıv jiv jov jöv juv jüv
k kav kev kıv kiv kov köv kuv küv
l lav lev lıv liv lov löv luv lüv
m mav mev mıv miv mov möv muv müv
n nav nev nıv niv nov növ nuv nüv
p pav pev pıv piv pov pöv puv püv
r rav rev rıv riv rov röv ruv rüv
s sav sev sıv siv sov söv suv süv
ş şav şev şıv şiv şov şöv şuv şüv
t tav tev tıv tiv tov töv tuv tüv
v vav vev vev viv vov vöv vuv vüv
y yav yev yev yiv yov yöv yuv yüv
z zav zev zıv ziv zov zöv zuv züv

Y Harfi İle Biten Heceler

  a e ı i o ö u ü
b bay bey bıy biy boy böy buy büy
c cay cey cıy ciy coy cöy cuy cüy
ç çay çey çıy çiy çoy çöy çuy çüy
d day dey dıy diy doy döy duy düy
f fay fey fıy fiy foy föy fuy füy
g gay gey gıy giy goy göy guy güy
h hay hey hıy hiy hoy höy huy hüy
j jay jey jıy jiy joy jöy juy jüy
k kay key kıy kiy koy köy kuy küy
l lay ley lıy liy loy löy luy lüy
m may mey mıy miy moy möy muy müy
n nay ney nıy niy noy nöy nuy nüy
p pay pey pıy piy poy pöy puy püy
r ray rey rıy riy roy röy ruy rüy
s say sey sıy siy soy söy suy süy
ş şay şey şıy şiy şoy şöy şuy şüy
t tay tey tıy tiy toy töy tuy tüy
v vay vey vıy viy voy vöy vuy vüy
y yay yey yey yiy yoy yöy yuy yüy
z zay zey zıy ziy zoy zöy zuy züy

Z Harfi İle Biten Heceler

a e ı i o ö u ü
b baz bez bız biz boz böz buz büz
c caz cez cız ciz coz cöz cuz cüz
ç çaz çez çız çiz çoz çöz çuz çüz
d daz dez dız diz doz döz duz düz
f faz fez fız fiz foz föz fuz füz
g gaz gez gız giz goz göz guz güz
h haz hez hız hiz hoz höz huz hüz
j jaz jez jız jiz joz jöz juz jüz
k kaz kez kız kiz koz köz kuz küz
l laz lez lız liz loz löz luz lüz
m maz mez mız miz moz möz muz müz
n naz nez nız niz noz nöz nuz nüz
p paz pez pız piz poz pöz puz püz
r raz rez rız riz roz röz ruz rüz
s saz sez sız siz soz söz suz süz
ş şaz şez şız şiz şoz şöz şuz şüz
t taz tez tız tiz toz töz tuz tüz
v vaz vez vız viz voz vöz vuz vüz
y yaz yez yız yiz yoz yöz yuz yüz
z zaz zez zız ziz zoz zöz zuz züz

1 Yorum

Leave A Reply