Hece Tabloları 3 Harfli (Üç Harfli), 1. Sınıflar İçin Hece Tablosu

1
Advertisement

Türkçedeki üç harfli hecelerin listesi. 1. sınıflar için üç harfli hece tabloları, hece tablosu, hece listeleri, 1. sınıflar için heceler.

Hece Tabloları 3 Harfli (Üç Harfli)

B Harfi İle Biten Heceler

aeıioöuü
bbabbebbıbbibbobböbbubbüb
ccabcebcıbcibcobcöbcubcüb
ççabçebçıbçibçobçöbçubçüb
ddabdebdıbdibdobdöbdubdüb
ffabfebfıbfibfobföbfubfüb
ggabgebgıbgibgobgöbgubgüb
hhabhebhıbhibhobhöbhubhüb
jjabjebjıbjibjobjöbjubjüb
kkabkebkıbkibkobköbkubküb
llableblıblibloblöblublüb
mmabmebmıbmibmobmöbmubmüb
nnabnebnıbnibnobnöbnubnüb
ppabpebpıbpibpobpöbpubpüb
rrabrebrıbribrobröbrubrüb
ssabsebsıbsibsobsöbsubsüb
şşabşebşıbşibşobşöbşubşüb
ttabtebtıbtibtobtöbtubtüb
vvabvebvebvibvobvöbvubvüb
yyabyebyebyibyobyöbyubyüb
zzabzebzıbzibzobzöbzubzüb

C Harfi İle Biten Heceler

aeıioöuü
bbacbecbıcbicbocböcbucbüc
ccacceccıcciccoccöccuccüc
ççacçecçıcçicçocçöcçucçüc
ddacdecdıcdicdocdöcducdüc
ffacfecfıcficfocföcfucfüc
ggacgecgıcgicgocgöcgucgüc
hhachechıchichochöchuchüc
jjacjecjıcjicjocjöcjucjüc
kkackeckıckickocköckucküc
llacleclıclicloclöcluclüc
mmacmecmıcmicmocmöcmucmüc
nnacnecnıcnicnocnöcnucnüc
ppacpecpıcpicpocpöcpucpüc
rracrecrıcricrocröcrucrüc
ssacsecsıcsicsocsöcsucsüc
şşacşecşıcşicşocşöcşucşüc
ttactectıctictoctöctuctüc
vvacvecvecvicvocvöcvucvüc
yyacyecyecyicyocyöcyucyüc
zzaczeczıcziczoczöczuczüc

 

Ç Harfi İle Biten Heceler

aeıioöuü
bbaçbeçbıçbiçboçböçbuçbüç
ccaçceçcıçciçcoçcöçcuçcüç
ççaççeççıççiççoççöççuççüç
ddaçdeçdıçdiçdoçdöçduçdüç
ffaçfeçfıçfiçfoçföçfuçfüç
ggaçgeçgıçgiçgoçgöçguçgüç
hhaçheçhıçhiçhoçhöçhuçhüç
jjaçjeçjıçjiçjoçjöçjuçjüç
kkaçkeçkıçkiçkoçköçkuçküç
llaçleçlıçliçloçlöçluçlüç
mmaçmeçmıçmiçmoçmöçmuçmüç
nnaçneçnıçniçnoçnöçnuçnüç
ppaçpeçpıçpiçpoçpöçpuçpüç
rraçreçrıçriçroçröçruçrüç
ssaçseçsıçsiçsoçsöçsuçsüç
şşaçşeçşıçşiçşoçşöçşuçşüç
ttaçteçtıçtiçtoçtöçtuçtüç
vvaçveçveçviçvoçvöçvuçvüç
yyaçyeçyeçyiçyoçyöçyuçyüç
zzaçzeçzıçziçzoçzöçzuçzüç

 

D Harfi İle Biten Heceler

 aeıioöuü
bbadbedbıdbidbodbödbudbüd
ccadcedcıdcidcodcödcudcüd
ççadçedçıdçidçodçödçudçüd
ddaddeddıddiddoddödduddüd
ffadfedfıdfidfodfödfudfüd
ggadgedgıdgidgodgödgudgüd
hhadhedhıdhidhodhödhudhüd
jjadjedjıdjidjodjödjudjüd
kkadkedkıdkidkodködkudküd
lladledlıdlidlodlödludlüd
mmadmedmıdmidmodmödmudmüd
nnadnednıdnidnodnödnudnüd
ppadpedpıdpidpodpödpudpüd
rradredrıdridrodrödrudrüd
ssadsedsıdsidsodsödsudsüd
şşadşedşıdşidşodşödşudşüd
ttadtedtıdtidtodtödtudtüd
vvadvedvedvidvodvödvudvüd
yyadyedyedyidyodyödyudyüd
zzadzedzıdzidzodzödzudzüd

 

F Harfi İle Biten Heceler

aeıioöuü
bbafbefbıfbifbofböfbufbüf
ccafcefcıfcifcofcöfcufcüf
ççafçefçıfçifçofçöfçufçüf
ddafdefdıfdifdofdöfdufdüf
ffaffeffıffiffofföffuffüf
ggafgefgıfgifgofgöfgufgüf
hhafhefhıfhifhofhöfhufhüf
jjafjefjıfjifjofjöfjufjüf
kkafkefkıfkifkofköfkufküf
llafleflıflifloflöfluflüf
mmafmefmıfmifmofmöfmufmüf
nnafnefnıfnifnofnöfnufnüf
ppafpefpıfpifpofpöfpufpüf
rrafrefrıfrifrofröfrufrüf
ssafsefsıfsifsofsöfsufsüf
şşafşefşıfşifşofşöfşufşüf
ttafteftıftiftoftöftuftüf
vvafvefvefvifvofvöfvufvüf
yyafyefyefyifyofyöfyufyüf
zzafzefzıfzifzofzöfzufzüf

 

G Harfi İle Biten Heceler

aeıioöuü
bbagbegbıgbigbogbögbugbüg
ccagcegcıgcigcogcögcugcüg
ççagçegçıgçigçogçögçugçüg
ddagdegdıgdigdogdögdugdüg
ffagfegfıgfigfogfögfugfüg
ggaggeggıggiggoggögguggüg
hhagheghıghighoghöghughüg
jjagjegjıgjigjogjögjugjüg
kkagkegkıgkigkogkögkugküg
llagleglıgligloglögluglüg
mmagmegmıgmigmogmögmugmüg
nnagnegnıgnignognögnugnüg
ppagpegpıgpigpogpögpugpüg
rragregrıgrigrogrögrugrüg
ssagsegsıgsigsogsögsugsüg
şşagşegşıgşigşogşögşugşüg
ttagtegtıgtigtogtögtugtüg
vvagvegvegvigvogvögvugvüg
yyagyegyegyigyogyögyugyüg
zzagzegzıgzigzogzögzugzüg

 

Advertisement

H Harfi İle Biten Heceler

aeıioöuü
bbahbehbıhbihbohböhbuhbüh
ccahcehcıhcihcohcöhcuhcüh
ççahçehçıhçihçohçöhçuhçüh
ddahdehdıhdihdohdöhduhdüh
ffahfehfıhfihfohföhfuhfüh
ggahgehgıhgihgohgöhguhgüh
hhahhehhıhhihhohhöhhuhhüh
jjahjehjıhjihjohjöhjuhjüh
kkahkehkıhkihkohköhkuhküh
llahlehlıhlihlohlöhluhlüh
mmahmehmıhmihmohmöhmuhmüh
nnahnehnıhnihnohnöhnuhnüh
ppahpehpıhpihpohpöhpuhpüh
rrahrehrıhrihrohröhruhrüh
ssahsehsıhsihsohsöhsuhsüh
şşahşehşıhşihşohşöhşuhşüh
ttahtehtıhtihtohtöhtuhtüh
vvahvehvehvihvohvöhvuhvüh
yyahyehyehyihyohyöhyuhyüh
zzahzehzıhzihzohzöhzuhzüh

 

J Harfi İle Biten Heceler

aeıioöuü
bbajbejbıjbijbojböjbujbüj
ccajcejcıjcijcojcöjcujcüj
ççajçejçıjçijçojçöjçujçüj
ddajdejdıjdijdojdöjdujdüj
ffajfejfıjfijfojföjfujfüj
ggajgejgıjgijgojgöjgujgüj
hhajhejhıjhijhojhöjhujhüj
jjajjejjıjjijjojjöjjujjüj
kkajkejkıjkijkojköjkujküj
llajlejlıjlijlojlöjlujlüj
mmajmejmıjmijmojmöjmujmüj
nnajnejnıjnijnojnöjnujnüj
ppajpejpıjpijpojpöjpujpüj
rrajrejrıjrijrojröjrujrüj
ssajsejsıjsijsojsöjsujsüj
şşajşejşıjşijşojşöjşujşüj
ttajtejtıjtijtojtöjtujtüj
vvajvejvejvijvojvöjvujvüj
yyajyejyejyijyojyöjyujyüj
zzajzejzıjzijzojzöjzujzüj

 

K Harfi İle Biten Heceler

aeıioöuü
bbakbekbıkbikbokbökbukbük
ccakcekcıkcikcokcökcukcük
ççakçekçıkçikçokçökçukçük
ddakdekdıkdikdokdökdukdük
ffakfekfıkfikfokfökfukfük
ggakgekgıkgikgokgökgukgük
hhakhekhıkhikhokhökhukhük
jjakjekjıkjikjokjökjukjük
kkakkekkıkkikkokkökkukkük
llakleklıklikloklökluklük
mmakmekmıkmikmokmökmukmük
nnakneknıkniknoknöknuknük
ppakpekpıkpikpokpökpukpük
rrakrekrıkrikrokrökrukrük
ssakseksıksiksoksöksuksük
şşakşekşıkşikşokşökşukşük
ttaktektıktiktoktöktuktük
vvakvekvekvikvokvökvukvük
yyakyekyekyikyokyökyukyük
zzakzekzıkzikzokzökzukzük

 

L Harfi İle Biten Heceler

 aeıioöuü
bbalbelbılbilbolbölbulbül
ccalcelcılcilcolcölculcül
ççalçelçılçilçolçölçulçül
ddaldeldıldildoldölduldül
ffalfelfılfilfolfölfulfül
ggalgelgılgilgolgölgulgül
hhalhelhılhilholhölhulhül
jjaljeljıljiljoljöljuljül
kkalkelkılkilkolkölkulkül
llallellıllillollöllullül
mmalmelmılmilmolmölmulmül
nnalnelnılnilnolnölnulnül
ppalpelpılpilpolpölpulpül
rralrelrılrilrolrölrulrül
ssalselsılsilsolsölsulsül
şşalşelşılşilşolşölşulşül
ttalteltıltiltoltöltultül
vvalvelvelvilvolvölvulvül
yyalyelyelyilyolyölyulyül
zzalzelzılzilzolzölzulzül

M Harfi İle Biten Heceler

aeıioöuü
bbambembımbimbombömbumbüm
ccamcemcımcimcomcömcumcüm
ççamçemçımçimçomçömçumçüm
ddamdemdımdimdomdömdumdüm
ffamfemfımfimfomfömfumfüm
ggamgemgımgimgomgömgumgüm
hhamhemhımhimhomhömhumhüm
jjamjemjımjimjomjömjumjüm
kkamkemkımkimkomkömkumküm
llamlemlımlimlomlömlumlüm
mmammemmımmimmommömmummüm
nnamnemnımnimnomnömnumnüm
ppampempımpimpompömpumpüm
rramremrımrimromrömrumrüm
ssamsemsımsimsomsömsumsüm
şşamşemşımşimşomşömşumşüm
ttamtemtımtimtomtömtumtüm
vvamvemvemvimvomvömvumvüm
yyamyemyemyimyomyömyumyüm
zzamzemzımzimzomzömzumzüm

N Harfi İle Biten Heceler

 aeıioöuü
bbanbenbınbinbonbönbunbün
ccancencıncinconcöncuncün
ççançençınçinçonçönçunçün
ddandendındindondöndundün
ffanfenfınfinfonfönfunfün
ggangengıngingongöngungün
hhanhenhınhinhonhönhunhün
jjanjenjınjinjonjönjunjün
kkankenkınkinkonkönkunkün
llanlenlınlinlonlönlunlün
mmanmenmınminmonmönmunmün
nnannennınninnonnönnunnün
ppanpenpınpinponpönpunpün
rranrenrınrinronrönrunrün
ssansensınsinsonsönsunsün
şşanşenşınşinşonşönşunşün
ttantentıntintontöntuntün
vvanvenvenvinvonvönvunvün
yyanyenyenyinyonyönyunyün
zzanzenzınzinzonzönzunzün

P Harfi İle Biten Heceler

aeıioöuü
bbapbepbıpbipbopböpbupbüp
ccapcepcıpcipcopcöpcupcüp
ççapçepçıpçipçopçöpçupçüp
ddapdepdıpdipdopdöpdupdüp
ffapfepfıpfipfopföpfupfüp
ggapgepgıpgipgopgöpgupgüp
hhaphephıphiphophöphuphüp
jjapjepjıpjipjopjöpjupjüp
kkapkepkıpkipkopköpkupküp
llapleplıpliploplöpluplüp
mmapmepmıpmipmopmöpmupmüp
nnapnepnıpnipnopnöpnupnüp
ppappeppıppippoppöppuppüp
rrapreprıpripropröpruprüp
ssapsepsıpsipsopsöpsupsüp
şşapşepşıpşipşopşöpşupşüp
ttapteptıptiptoptöptuptüp
vvapvepvepvipvopvöpvupvüp
yyapyepyepyipyopyöpyupyüp
zzapzepzıpzipzopzöpzupzüp

R Harfi İle Biten Heceler

aeıioöuü
bbarberbırbirborbörburbür
ccarcercırcircorcörcurcür
ççarçerçırçirçorçörçurçür
ddarderdırdirdordördurdür
ffarferfırfirforförfurfür
ggargergırgirgorgörgurgür
hharherhırhirhorhörhurhür
jjarjerjırjirjorjörjurjür
kkarkerkırkirkorkörkurkür
llarlerlırlirlorlörlurlür
mmarmermırmirmormörmurmür
nnarnernırnirnornörnurnür
pparperpırpirporpörpurpür
rrarrerrırrirrorrörrurrür
ssarsersırsirsorsörsursür
şşarşerşırşirşorşörşurşür
ttartertırtirtortörturtür
vvarververvirvorvörvurvür
yyaryeryeryiryoryöryuryür
zzarzerzırzirzorzörzurzür

S Harfi İle Biten Heceler

aeıioöuü
bbasbesbısbisbosbösbusbüs
ccascescısciscoscöscuscüs
ççasçesçısçisçosçösçusçüs
ddasdesdısdisdosdösdusdüs
ffasfesfısfisfosfösfusfüs
ggasgesgısgisgosgösgusgüs
hhasheshıshishoshöshushüs
jjasjesjısjisjosjösjusjüs
kkaskeskıskiskosköskusküs
llasleslıslisloslösluslüs
mmasmesmısmismosmösmusmüs
nnasnesnısnisnosnösnusnüs
ppaspespıspispospöspuspüs
rrasresrısrisrosrösrusrüs
ssassessıssissossössussüs
şşasşesşısşisşosşösşusşüs
ttastestıstistostöstustüs
vvasvesvesvisvosvösvusvüs
yyasyesyesyisyosyösyusyüs
zzaszeszısziszoszöszuszüs

Ş Harfi İle Biten Heceler

aeıioöuü
bbaşbeşbışbişboşböşbuşbüş
ccaşceşcışcişcoşcöşcuşcüş
ççaşçeşçışçişçoşçöşçuşçüş
ddaşdeşdışdişdoşdöşduşdüş
ffaşfeşfışfişfoşföşfuşfüş
ggaşgeşgışgişgoşgöşguşgüş
hhaşheşhışhişhoşhöşhuşhüş
jjaşjeşjışjişjoşjöşjuşjüş
kkaşkeşkışkişkoşköşkuşküş
llaşleşlışlişloşlöşluşlüş
mmaşmeşmışmişmoşmöşmuşmüş
nnaşneşnışnişnoşnöşnuşnüş
ppaşpeşpışpişpoşpöşpuşpüş
rraşreşrışrişroşröşruşrüş
ssaşseşsışsişsoşsöşsuşsüş
şşaşşeşşışşişşoşşöşşuşşüş
ttaşteştıştiştoştöştuştüş
vvaşveşveşvişvoşvöşvuşvüş
yyaşyeşyeşyişyoşyöşyuşyüş
zzaşzeşzışzişzoşzöşzuşzüş

T Harfi İle Biten Heceler

aeıioöuü
bbatbetbıtbitbotbötbutbüt
ccatcetcıtcitcotcötcutcüt
ççatçetçıtçitçotçötçutçüt
ddatdetdıtditdotdötdutdüt
ffatfetfıtfitfotfötfutfüt
ggatgetgıtgitgotgötgutgüt
hhathethıthithothöthuthüt
jjatjetjıtjitjotjötjutjüt
kkatketkıtkitkotkötkutküt
llatletlıtlitlotlötlutlüt
mmatmetmıtmitmotmötmutmüt
nnatnetnıtnitnotnötnutnüt
ppatpetpıtpitpotpötputpüt
rratretrıtritrotrötrutrüt
ssatsetsıtsitsotsötsutsüt
şşatşetşıtşitşotşötşutşüt
ttattettıttittottöttuttüt
vvatvetvetvitvotvötvutvüt
yyatyetyetyityotyötyutyüt
zzatzetzıtzitzotzötzutzüt

V Harfi İle Biten Heceler

 aeıioöuü
bbavbevbıvbivbovbövbuvbüv
ccavcevcıvcivcovcövcuvcüv
ççavçevçıvçivçovçövçuvçüv
ddavdevdıvdivdovdövduvdüv
ffavfevfıvfivfovfövfuvfüv
ggavgevgıvgivgovgövguvgüv
hhavhevhıvhivhovhövhuvhüv
jjavjevjıvjivjovjövjuvjüv
kkavkevkıvkivkovkövkuvküv
llavlevlıvlivlovlövluvlüv
mmavmevmıvmivmovmövmuvmüv
nnavnevnıvnivnovnövnuvnüv
ppavpevpıvpivpovpövpuvpüv
rravrevrıvrivrovrövruvrüv
ssavsevsıvsivsovsövsuvsüv
şşavşevşıvşivşovşövşuvşüv
ttavtevtıvtivtovtövtuvtüv
vvavvevvevvivvovvövvuvvüv
yyavyevyevyivyovyövyuvyüv
zzavzevzıvzivzovzövzuvzüv

Y Harfi İle Biten Heceler

 aeıioöuü
bbaybeybıybiyboyböybuybüy
ccayceycıyciycoycöycuycüy
ççayçeyçıyçiyçoyçöyçuyçüy
ddaydeydıydiydoydöyduydüy
ffayfeyfıyfiyfoyföyfuyfüy
ggaygeygıygiygoygöyguygüy
hhayheyhıyhiyhoyhöyhuyhüy
jjayjeyjıyjiyjoyjöyjuyjüy
kkaykeykıykiykoyköykuyküy
llayleylıyliyloylöyluylüy
mmaymeymıymiymoymöymuymüy
nnayneynıyniynoynöynuynüy
ppaypeypıypiypoypöypuypüy
rrayreyrıyriyroyröyruyrüy
ssayseysıysiysoysöysuysüy
şşayşeyşıyşiyşoyşöyşuyşüy
ttayteytıytiytoytöytuytüy
vvayveyvıyviyvoyvöyvuyvüy
yyayyeyyeyyiyyoyyöyyuyyüy
zzayzeyzıyziyzoyzöyzuyzüy

Z Harfi İle Biten Heceler

aeıioöuü
bbazbezbızbizbozbözbuzbüz
ccazcezcızcizcozcözcuzcüz
ççazçezçızçizçozçözçuzçüz
ddazdezdızdizdozdözduzdüz
ffazfezfızfizfozfözfuzfüz
ggazgezgızgizgozgözguzgüz
hhazhezhızhizhozhözhuzhüz
jjazjezjızjizjozjözjuzjüz
kkazkezkızkizkozközkuzküz
llazlezlızlizlozlözluzlüz
mmazmezmızmizmozmözmuzmüz
nnazneznızniznoznöznuznüz
ppazpezpızpizpozpözpuzpüz
rrazrezrızrizrozrözruzrüz
ssazsezsızsizsozsözsuzsüz
şşazşezşızşizşozşözşuzşüz
ttazteztıztiztoztöztuztüz
vvazvezvızvizvozvözvuzvüz
yyazyezyızyizyozyözyuzyüz
zzazzezzızzizzozzözzuzzüz


1 Yorum

Leave A Reply