Kızılay Nedir? Görevleri Nelerdir? Ne Zaman ve Hangi Amaçla Kuruldu?

1
Advertisement

Kızılay nedir? Kızılay ne zaman ve ne amaçla kurulmuştur? Kızılay’ın görevleri nelerdir? Kızılay’ın özellikleri ve tarihçesi hakkında bilgi.

Kızılay Resimleri

Kızılay Nedir?

Kızılay; tüzel kişilikli, bağımsız özel hukuk hükümlerine tabi, kamu yararına çalışan yardım örgütüdür. Örgüt, Dernekler Yasası’nın 59. maddesine göre, uluslararası antlaşmalarla saptanan nitelik ve duruma göre düzenlenen, TC Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış olan tüzük uyarınca yönetilir. TC Anayasası’nın 79. ve 119. maddeleri uyarınca TBMM üyeleri, Kızılay Yönetim Kurulları’nda ya da başka etkinlik alanlarında görev alamadıkları gibi, Kızılay Derneği Merkez Kurulu’da görev alanlar da siyasal partilere üye olamazlar.

İnsancılık, eşitlik, yansızlık, bağımsızlık, birlik, evrensellik, yardım kuruluşu yapısı ilkelerine bağlı etkinlik gösteren Türkiye Kızılay Derneği’nin amaçları şunlardır: Cenevre Sözleşmeleri ile uluslararası antlaşmalardan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin taraf bulunduğu antlaşmaların örgüte yükümlü kıldığı hizmetleri görmek, bunların yerine getirilmesine yardımcı olmak; barış sırasında yurtiçi, yurtdışında meydana gelen her türlü doğal afet ve felaketlere karşı örgüte düşen görev ve yardımları yerine getirmek; insancı hukuk ilkelerine bağlı kalmak; sağlık sosyal dayanışmayı desteklemek; Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Kızılay, Kızılhaç, Kızılarslan, Güneş Dernekleri Birliği ile bu birliğe üye ulusal derneklerle amaç ve işbirliği yapmak. Kızılay Derneği’ nin üç türlü görevi vardır: Savaşta ya da hükümetin duyurduğu olağanüstü durumlarda, barışta, uluslararası yardımlaşmalarda.

Savaşta ya da hükümetin duyurduğu olağanüstü durumlarda:

Cephe ve cephe gerisinde Türk Ulusu ve Silahlı Kuvvetleri’ne yardımlarda bulunmak; araç ve gereçlerle ilaçları sürekli denetim altında bulundurmak, bozulma ve eksilmeye yol açmadan stok düzeyini korumak; Silahlı Kuvvetler’de görülecek bulaşıcı hastalıklara karşı mücadeleye katılmak; Türk, dost ve düşman savaş tutsaklarıyla gözaltına alınanlar ve mültecilerin değiştirilmesine, aileleriyle haberleşmelerine, para ya da eşya ulaştırılmasına aracılık etmek; tehlikeli bölgelerde bulunan çocukların ve korunmaları gerekenlerin hükümetin göstereceği yerlerde taşınmalarına ve yerleştirilmesine yardım etmek; hükümetin isteği üzerine göstereceği yerlere hastaneler açmak.

Barışta:

Hemşireler ve hastabakıcılar yetiştirmek, dispanserler, sağlık merkezleri, hastaneler öğretici merkezler ve rehabilitasyon müesseseleri açmak ve yönetmek; kan yardımıyla kan türevleri sağlayacak örgütü kurmak, yurt düzeyine yaymak; salgın hastalıklara, toplum sağlığını ilgilendiren benzer afetlere ve çocuk ölümlerine karşı savaşımlara katılmak; yoksullara yardım yapmak; yardıma muhtaç hasta, malûl ve sakatlara noksan ya da arızalı organlarının, işlevlerini tamamlayıcı, hastalıklarını giderici aygıt ve araçları hazırlamak; yangın, deprem, su baskını, kıtlık, topluca ya da savaş nedeniyle göçler gibi afetlerde gerekli yardımlarda bulunmak; Kızılay Gönüllü Örgütü’nü kurmak; Sivil Savunma planlamasına ve eğitimen yardım etmek; derneğin tekel ve ayrıcalığında bulunan maddeleri, genel çıkarlar, uygun bir anlayışla ticari bir kurum olarak düzenlemek ve işletmek.

Advertisement
Uluslararası yardımlaşmada:

Dernek, Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Kızılay, Kızılhaç, Kızılarslan ve Güneş Oernekleri Birliği ile bu birliğe üye ulusal derneklerin afet ve felaket yardımları çalışmalarına katılmak, ekipler göndermek, aym ve nakdi yardımlarda bulunmak; dernek, savaşta ve barışta Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile Kızılay, Kızılarslan ve Güneş Dernekleri Birliği ile bu birliğe bağlı ulusal derneklerin gönderecekleri kurullara yardımlarda bulunmak, bunların sivil ve askeri örgütlerle ilişkilerini sağlamayı kolaylaştırmak; Türkiye Cumhuriyeti cumhuraşkanının korumasındaki derneğin asli üye, sürekli üye, onursal üye ve dost üye olmak üzere dört tür üyesi vardır. Derneğin organları, Genel Merkez Kuruluş ve Kızılay Şubeleri olarak iki bölümdür. Genel Merkez Kuruluşu, Genel Kongre, Genel Merkez Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Merkez Denetçiler Kurulu’ndan oluşur. Ayrıca 1972’de kurulan ve kadın üyelerden Türkiye Şefkat Gönüllüleri Örgütü bulunur


1 Yorum

Leave A Reply