Naili i Kadim Kısaca Hayatı

0
Advertisement

Ünlü ve büyük Türk şairlerinden olan Naili (Naili-i Kadim) hayatı ve eserleri ileilgili kısa bilgilerin yer aldığı yazımız.

Naili (Naili-i Kadim)NÂİLÎ [Nâilî-i Kadîm] (1610- 1666), en büyük klasik Türk şairlerinden biridir. İstanbul’da doğdu. Piri Halife adlı bir devlet memurunun oğludur. Mükemmel bir öğrenim gördü. Bu arada Farsça’yı emsali az görülen bir şekilde öğrendi. O da babası gibi devlet hizmetine girdi.

Nâilî, çağdaşı Fehîm ve Neşâtî gibi «Sebk-i Hindî» denen şiir ekolüne mensuptur. Bu ekole göre şiirde bir tek fazla kelime, ya da hece dengeyi bozabileceği gibi, elde edilmek istenen ahenge uymayan sesler taşıyan kelimeler de kullanılmaz. Mısralar bir kuyumcu titizliğiyle işlenir. Nef’î ile Nedîm arasındaki yüzyılda geçen şairlerin en büyüğü olan Nâilî, bu şekilde harikulade gazeller yazmıştır.

«Nâyin ki çıkar zemzeme sûrâhlarından
Bülbüller öter sanki gülün şâhlarında»

beytiyle başlayan gazelleri meşhurdur. Klasik Türk şiiri Nâilî ile zirvesine çıkmış, ondan sonra alçalmaya başlamıştır.

Nâilî, çağdaşlarını ve sonrakileri şiddetle etkilemiştir. Namık Kemal, Yenişehirli Avni, Leskofçalı Galip gibi şairlerde de bu etki görülür. Yahya Kemal Beyatlı da, şiir anlayışında olduğu gibi gazellerinin birçoğunun üslûbunda da Nâilî etkisinde kalmış, «-söyler» redifli gazelinde bu etkiyi açıkça itiraf etmiştir. Nedîm gibi, Şeyh Galip gibi şairler de Nâilî’ nin harikalı üslûbuna kapılmaktan kendilerini kurtaramamışlardır.

Advertisement

1876’da ölen Manastırlı Salih Efendi de “Nâilî” mahlâsı ile şiir yazmıştır. İkisini ayırdetmek için birincisine «Nâilî-i Kadîm» (Eski Nâilî), ikincisine de «Nâilî-i Cedîd» (Yeni Nâilî) denir.


Leave A Reply