Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

0
Advertisement

Osmanlı Devleti kuruluşundan kısa bir süre neden büyüyebilmiştir? Osmanlı Devletinin büyümesini kolaylaştıran nedenler, maddeler halinde.

Osmanlı Devleti Kuruluşu

Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

Osmanlı Devleti‘nde daha önceki Türk devletlerinden farklı olarak güçlü bir merkeziyetçi yönetim anlayışının görülmesi

✓ Batıdaki sınır komşusu olan Bizans İmparatorluğu’nda yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle gücünü kaybetmiş olması

✓ Anadolu’da Güçlü bir devletin olmaması, Anadolu Türk beyliklerinin birbirleriyle hakimiyet mücadelesi içinde olması

✓ Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde Anadolu Beylikleri arasındaki mücadeleye karışmayıp Bizans yönünde sınırların genişletilmesine önem verilerek diğer Türk beyliklerinin de desteğinin sağlanması

Advertisement

✓ Orta Asya’dan gelen Moğol istilasından kaçan Türkmen boylarının Osmanlı hakimiyeti, altına girmeleri ve Osmanlı Devleti’ne hem üretim hem de asker gücü bakımından kaynak oluşturmaları

✓ Türkmen boyları üzerinde büyük bir otoriteye sahip olan Ahilerin desteğinin alınması

✓ Komşu ülkelerdeki siyasi gelişmelerin yakından izlenerek uzun vadeli ve ileri görüşlü fetih politikaları izlenmesi

✓ Kabiliyetli yöneticiler tarafından yönetilmesi

✓ Teşkilatlanmaya ve yeniliklere önem verilmesi sayesinde yapılan düzenlemelerin kalıcılığının sağlanması

✓ Yeni fethedilen yerlerde uygulanan iskan politikası sayesinde fetihlerin kalıcı olması

Advertisement

✓ Fethedilen yerlerde din ayrımı gözetmeksizin halka din ve ibadet özgürlüğü sağlanması

✓ Osmanlı Devleti’nin kurulduğu bölgenin coğrafi şartlar yönüyle gelişmeyi engelleyecek bir özelliğe sahip olmaması

✓ Avrupa’nın en güçlü krallıkları olan İngiltere ve Fransa’nın Yüzyıl Savaşları‘nda birbirleriyle mücadele halinde olmaları nedeniyle Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki ilerlemesinin engellenememesi


Yorum yapılmamış

Leave A Reply