Araplar Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Araplar hakkında kısa ve genel bir bilgi.

Fas'ta yaşayan Araplar

Fas’ta yaşayan Araplar

Araplar, Arabistan’da ve Afrika’nın bir kısmında yaşayan ve Arapça konuşan çeşitli kavimlerden meydana gelme bir topluluktur. Sami ırkındandır, menşeileri Arabistan’dır.

Araplar dünyaya geniş ölçüde yayılmış bir kitledir. Özellikle İslamlıktan sonra Kuzey Afrika’ya göçen Araplar, oradaki Kıpti ve Berberilere de İslamlığı kabul ettirmişlerdir. Bu Arapların yerlilerle kaynaşması tiplerinin değişmesine yol açmıştır. Bugün, Habeşistan hariç, Afrika’nın birçok yerlerinde Araplara rastlanmaktadır.

Öte yandan, Arap nesepçileri “Tevrat” a dayanarak bütün Arapların İbrahim neslinden geldiğini ileri sürerler. Bunlara göre Kuzey Arabistan ahalisi İsmail’den, Güney Arabistan ahalisi de Kehtan’dan gelmiştir. Bir başka görüşle de gerçek Arapların Ad, Semud gibi ortadan kalkmış kabilelerle Kehtan kabilesinden geldiği iddia edilir. Buna göre İsmaililer sonradan Araplaşmalardır.

Araplar’ın Yaşayışı

Asya ve Afrika’da yaşayan bütün Araplar göçebe (bedevi) ve şehirli olmak üzere ikiye ayrılır. İki çeşit hayat yaşayan bu Araplar birbirlerine karşı daima nefret beslemişlerdir. Bedevilerin dili en temiz ve saf Arapça’dır.

Advertisement

Araplar, Arabistan’ın kuzey ve güneyinde oturmalarına göre de Kuzey ve Güney Arapları diye ikiye ayrılırlar. Ancak, bunlar da birbirleriyle karışmıştır.

Arabistan’ın kurak olması ve mevsimlere göre yer yer otlakların belirmesi ahalinin büyük bir kısmının göçebelik etmesine sebep olmuştur. Orta Arabistan çöllerinin çevresi yağmur mevsimlerinden sonra büyük bir otlak haline gelir. Bedeviler üç ay süren bu mevsim içinde buralara gelerek hayvanlarını otlatır, doğanın zenginliklerinden faydalanırlar. Ancak, kaynaklar yetmeyince verimli bir toprak bulabilmek için sırasında zor kui-isnır, birbirleriyle vuruşurlar.

Arabistan’da en büyük bir alana yayılmış, bugüne kadar da varlıklarını devam ettirebilmiş olanlar Kehtan kabilesi halkıdır. .

Bedeviler

Bedeviler asıl Arap tipinin en güzel örneğini teşkil eder. Bütün seyyahlar bu hususta aynı fikirdedir. Bir defa, hemen hemen hepsi cömert oldukları gibi, aynı zamanda terbiyeli ve kibardırlar. Misafirseverlikleriyle tanınmışlardır. Ancak karşılarındakinin de kendilerine saygı göstermesini isterler.

Bedevi kabilelerinin temeli ailedir. Her aile başkanı mümkün olduğu kadar çok erkek evlat sahibi olmak ister. Böyle aileler itibar görür, ötekilere karşı üstünlük kazanırlar. Daha zayıf aileler bu kalabalık ailenin etrafında toplanır. Bu ailenin başına “şeyh” denir, böylece yeni bir kabile doğmuş olur.

Advertisement

Bedeviler el işlerini beğenmezler. Onların en büyük meşgalesi avdır. Tazı ve atmaca ile avlanmayı severler. En çok sevdikleri av hayvanı da yaban eşeğidir. Ayrıca, bir çeşit dağ keçisi, ceylan, keklik, dağ faresi ve “zabb” adını verdikleri bir çeşit iri kertenkele, tavşan vs. de avlarlar.

Öte yandan, komşu kabilelere akın edip yağmada bulunmak da bedevilerin başlıca özelliklerindendir. Bu arada, kadınlarla çocuklar da kaçırılır. Ele geçirilen ganimetler sonradan, paylaşılır. Kabile yağmaya uğrayınca zarar gene ortaklaşa çekilir.

Bir bedevi kabilesi tam bir birlik içinde yaşar. Bir kimse kabileye karşı suç işlerse kabileden kovulur ki bu onun mahvı demektir.

Bedevilerden çoğunun yalnız bir karısı vardır. Kadın kısır olur, kocası da boşamak istemezse o zaman ikinci defa evlenir.

Bedevilerin giyinişi çok sadedir. Çoğu sadece bir entari giyip beline kuşak sarar, üstüne de bir aba alır. Zenginler kaftan giyer. Bedeviler ayakkabı kullanmazlar. Yaşadıkları bölge kurak olduğundan yıkanmak ve çamaşır yıkamak onlar için çok zordur. Bu yüzden çoğu zaman başlarını, çocuklarını yıkamak için deve idrarı kullanırlar. Bir su birikintisine rastlarlarsa o zaman hemen yıkanırlar. Abdest almaları da teyemmüm sureti ile olur.

Sudan Arapları’nın yaşayışı Arabistan’dakilerden biraz farklıdır. Göçebelik ortadoğudaki kadar yaygın olmadığı gibi, göç hareketlerinin de toplu halde yapılmasına da dikkat edilir. Bunlar İslamlığa daha çok bağlıdır. Oruç tutar, alkol kullanmaktan kaçınırlar.


Leave A Reply