Cemşid ü Hurşid Nedir? Konusu

0
Advertisement

Cemşid ü Hurşid nedir, kimin eseridir? Cemşid ü Hurşid mesnevisinin özellikleri nelerdir?  Cemşid ü Hurşid konusu nedir, hakkında kısaca bilgi.

CEMŞÎD Ü HURŞİD

“Cemşîd ü Hurşîd”i Germiyanlı Ahmedî yazmıştır. 1334-1412 tarihleri arasında yaşayan Ahmedî, özellikle İskendernâme ve Cemşîd ü Hurşîd isimli mesnevileriyle meşhur bir divan edebiyatı şairidir. Yaşadığı zaman diliminin dinsel hayatını, tasavvuf anlayışını, fetih ve gaza ruhunu çok iyi bilmesine karşın daha çok din dışı temalarda şiirler yazan Ahmedi, mesnevi nazım biçimini Anadolu’daki kurucu şahsiyetidir. Gazel ve kasideleri kadar başarılı üslup özelliği taşımayan mesnevileri; daha çok, yansıttıkları sosyal yaşam gerçekleri ve içerdikleri tarihsel bilgiler açısından önemlidir.

Cemşîd ü Hurşîd Doğu toplumlarının en eski aşk öykülerinden biri olan Cemşîd ü Hurşîd, Ahmedî’den önce İranlı şair Selmân-ı Sâvecî tarafından yazıya aktarılmış, Ahmedî de bu eserden yola çıkarak yaklaşık 2700 beyitlik bir mesnevi kaleme almıştır.

Ahmedî’nin diğer eserleri şunlardır:

1. Divan: Yaklaşık 8000 beyit tutarındaki şiirlerinin toplandığı eserdir.

2. Tervîhü’l Ervâh:Tıp alanında bilgi veren, mesnevi nazım biçimi yazılmış bir eserdir.

Advertisement

3. Mirkatü’l Edeb: Arapça-Farsça manzum bir sözlüktür.

4. Mîzânü’l Edeb: Arapçanın dil bilgisini, yapı bilgisini öğretmek amacıyla yazılmış Farsça bir manzumedir.

5. Mîyârü’l Edeb: Arapçanın cümle bilgisini öğretmek amacıyla yazılmış Farsça bir manzumedir.

6. İskendernâme: Büyük İskender’in yaşam öyküsüne, ideallerine, aşklarına, savaşlarına dair çeşitli bilgilerin verildiği manzum eserdir. Daha önce Firdevsî ve Genceli Nizâmî tarafından Farsça olarak ele alınan bu tema, Ahmedî tarafından daha da zenginleştirilmiş, esere “Dâstân-ı Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osman” isimli bir Osmanlı tarihi de ilave edilmiştir. Eserde yar alan 334 beyitlik bu bölüm, Türkçe yazılmış ilk Osmanlı tarihi kabul edilmektedir. Yazıldığı zaman dilimindeki konuşma dilinin özelliklerini yansıtan, rediflere ve cinaslı uyaklara sıkça yer verilen bir eser olan İskendernâme, aruz ölçüsüyle kaleme alınmıştır.

KONUSU:

Çin’de bilgili ve güçlü bir hükümdar, bu hükümdarın da Cemşîd isimli bir oğlu vardır. Cemşîd, bir gün rüyasında güzel bir kız görür ve ona âşık olur. Bu olayı birçok yer gezmiş usta bir ressam olan bir tüccara anlatınca, ressam, Cemşîd’in aşık olduğu kızın Rum “kayserinin kızı olduğunu tahmin eder ve bir resim yaparak yaptığı resimdeki kızın, onun rüyasında gördüğü kız olup olmadığını sorar. Cemşid, resimdeki kızın, rüyasında gördüğü kız olduğunu anlar. Bu kızın derdiyle hasta düşen Cemşîd’e Çin’de hiçbir kızı beğendiremezler. Cemşîd, babasının izin vermemesine karşın, âşık olduğu kızı almak için Rum Kayseri’nin ülkesine doğru yola çıkar. Bu yolculukta Cemşîd’in yanında ressam ve tüccar olan arkadaşı Mihrâb da vardır.

Yolda büyük zorluklarla karşılaşan; periler, cadılar ve devlerle çarpışan, aşılmaz denizleri aşan, geçilmez kayalıkları geçen Cemşîd, sonunda Rum ülkesine varır. Burada rüyasında gördüğü Hurşîd isimli kızla tanışır, onunla hoşça vakit geçirir. Hurşid’in annesi kızının Cemşîd’le birlikte olduğunu öğrenince Cemşîd’i bir yere hapsettirir çünkü Cemşîd kendisini bir hükümdarın oğlu olarak değil bir tüccar olarak tanıtmıştır. Bu arada Çin hükümdarı Cemşîd’i korumak için onun ardından bir ordu göndermiştir.

Advertisement

Ordu Rum ülkesine (Anadolu’ya) ulaşınca Cemşîd de saraya giderek gerçek kimliğini açıklar. Fakat o sırada Şam hükümdarının oğlu Şâdî de Hurşîd’i babasından istemek için saraya gelmiştir. Bunun üzerine Cemşîd’le Şam hükümdarının oğlunun yarışacakları çeşitli spor yarışmaları düzenlenir. Bunların tümünü Cemşîd kazanır. Cemşîd, oğlunun Hurşîd’i alması için bir ordu gönderen Şam hükümdarının ordusunu da yenince Hurşîd’le evlenmeye hak kazanır. Ama Cemşîd bu kez de vatan hasreti yüzünden mutsuzdur. Bir gün Cemşîd ile Hurşîd ava çıkmak bahanesiyle Kayser’den izin ister ve Çin’e giderler. Kayser ve karısı (Ester) onları merak ederler. Bir gün onlardan mektup alınca çok sevinirler. Çünkü Cemşîd Çin’de hükümdar olmuştur ve kızları da onun yanında çok mutludur.


Leave A Reply