Devlet Nedir?

0
Advertisement

Devlet ne demektir ne anlama gelir? Devletin özellikleri ile sosyal ve hukuk devleti ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

devlet

DEVLET, toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal örgütlü bir ulusal ya da uluslar topluluğunun oluşturduğu, tüzel varlık. İlk insan topluluklarının rastgele bir araya gelmiş bir kalabalık olmaktan çıkıp toplum haline gelmeleri, temel insan kurumlarının ortaya çıkmasıyla başlar. Avcılık ve yiyecek toplayıcılığının başlıca üretim biçimi olduğu dönemlerde en çok rastlanan toplum türü, akrabalık ve evlilik bağlarına dayanan ya da öteki kabile üyelerinden ayırt edilmeyen bir önder tarafından birleştirilmiş, küçük çaplı, eşitlikçi toplumdur. Bu tür toplumlar devlet öncesi ilk örgütlenmelere örnek oluşturur. Devlet öncesi örgütlenenlerin ikinci aşaması, önderlik ya da aşama sırasına göre örgütlenmiş kurumların görüldüğü toplumlardır. Bu toplumlarda bazı aile ve kurumlar şefler, yöneticiler düzeyinde, ötekilerse halk olarak kabul edilir.Toplumsal evrimin bu aşamasmda merkezi otoriteyi belirleyen başkanlar yasal olarak zor kullanma hakkım tekellerinde tutamazlarken babadan oğula geçen başkanlık kurumunun, sınıf ayrımının ve merkezde ekonomi yaşamını yönetmenin varlığı, zor kullanımının yasal hakkını elinde tutan bir grubu oluşturur, böylece siyasal yönetici gruplarının ortaya çıktığı bir örgütlenme biçimi gelişir. Bu tür örgütlenme tarih içindeki evrimiyle devlet örgütünün ilk biçimini oluşturur.

Toplumbilimsel çalışmalar, devlet kavramının ilkel topluluklardaki önderlik biçimlerinden eski Yunan polisine, kent devletine, kabile federasyonlarına, Batı derebeyliğine, tarihsel imparatorluklara, mutlakiyetçi devlete ve en son olarak çağdaş devlete ulaşıldığını ortaya koydu. Günümüzdeki devletin ilk biçimini oluşturan ve çağdaş devlet olarak anılan devlet türü Batı toplumlarında oluştu. Bu olgu ekonomiye, politik ve kültürel nedenlere dayanır. Çağdaş devlet, belirli ekonomi, sosyo-kültürel ve dinsel bir çerçeve içinde, derebeyliğin yıkılmaya başlamasıyla ortaya çıkan, Rönesans-tan ve 17-18. yüzyıllarda tam biçimini

alan mutlakiyetçi devletten geçen bir sürecin sonunda doğdu. Günümüz devletlerinin ortaya çıkması, bazı hukuk koşullarının yerine getirilmesiyle oluşur.

Hukuk Devleti
Hukuk açısından devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde yerleşen ve bir üstün otoriteye bağlanan insan topluluğudur. Bu tanım, ulusun hukuki ve siyasal kişilik kazanması olarak da adlandırılır. Buna göre devletin üç ana öğesi vardır. Topluluk (insan öğesi), toprak ya da maddi öğe ve egemenlik denilen hukuki öğe. İnsan ve toprak öğeleri devletin var olabilmesi açısından birinci birinci derecede önem taşıyan öğelerdir. Egemenlik ise devletin öteki insan topluluklarından ve benzerlerinden ayırır. Devletler herşeyden önce birer insan topluluğudur. Devletle bu insan topluluğu halk ya da ulus olarak adlandırılır. Halk sözüne aynı kökenden olmayan yabancılar da katılır. Ancak, devlet yabancılar eliyle kurulmadığından yabancılar devletin kurucusu ya da yapıcı bir öğesi olarak düşünülmez. Bir devletin var oluşunun temeli sayılan insan öğesinin sayısı konusunda devletler hukukunca getirilmiş bir sınırlama, bir üst ya da alt sayı yoktur. Nüfusu milyarı aşan devletler olduğu gibi (Çin, Hindistan), on bin nüfuslu hatta daha da küçük devletler de dünya üzerinde yer almaktadır.

Advertisement

Devletler varlıklarını belli bir ülke üzerinde yerleşerek sürdürebilirler. Belli ve değişmez bir ülkesi olmayan devlet, kendine özgü yetkileri kullanamadığından varlığını öteki devletler karşısında kanıtlayamaz. Devletin ülkesi devlet egemenliğinin geçerli olduğu alanlardır. Bu alan sınırları belli olan bir kara parçasını, kara sularını, bunların üzerindeki hava sahasını da içine alır.


Leave A Reply