Ernest Renan Kimdir? Fransız Düşünürün Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ernest Renan kimdir? Fransızların ünlü düşünür, filozof, dil bilgini ve tarihçisi Ernest Renan kimdir? Ernest Renan’ın hayatı ve eserleri hakkında bilgiler.

Ernest Renan

Ernest Renan

Ernest Renan (28 Şubat 1823, Tréguier, Fransa – 2 Ekim 1892, Paris, Fransa). Ünlü bir Fransız dilcisi ve tarihçisidir. Treguier’de doğdu. Babası kaptandı. Beş yaşındayken babasını kaybetti, annesiyle ablası tarafından yetiştirildi. Önceleri doğduğu kasabanın kilise kolejinde okudu. Bu arada kuvvetli bir ilahiyat öğrenimi gördü. Ayrıca Doğu dillerine büyük merak sarmış, İbranice, Arapça, Süryanice öğrenmişti. 1848′ de felsefeden mezun oldu, ertesi yıl da «Bilimin Geleceği» adlı eserini yazdı. Ancak 1890′ da basılabilen bu eserde Renan’ın düşüncelerinin bütün özelliklerini bulmak mümkündür.

Renan, Versailles Universitesi’ne felsefe profesörü olmuştu, öte yandan arkeolojiyle ilgileniyordu. 1860-1861 yılları arasında Suriye kıyılarında da arkeolojik bir geziye çıktı. 1862’de College de France’a İbranice profesörü oldu. Daha ilk dersinde İsa’dan «Mukayese edilmez bir insan» diye bahsettiği, yani İsa’ yı kutsal bir varlık saymadığı için hoş karşılanmadı, görevinden uzaklaştırıldı, Papa tarafından da aforoz edildi. 1878’de Fransız Akademisi’ne üye seçildi, 1884’te College de France müdürü oldu. 8 yıl sonra da Paris’te öldü.

Ernest Renan yalnız dilci olarak değil, edebiyat ve fikir adamı olarak da XIX. yüzyılın önemli kişilerindendir. «Sami Dillerin Genel Tarihi» Renan’ın dil konusundaki en önemli eserlerindendir. Filozof ve terbiyeci gözü ile yazdığı eserler şunlardır: «Din Tarihi Üzerine İncelemeler», «Tenkid ve Ahlâk Üzerine Denemeler», «Çağımızın Meseleleri», «Felsefe Sohbetleri.» Bunlardan başka Renan’ın «Çocukluk ve Gençlik Hâtıraları», «Kopmuş Sayfalar», «Felsefî Dramlar», «Nemi Rahibi» gibi eserleri vardır. Tarih konusunda yazdığı kitapları ise birkaç ciltlik «Hıristiyanlığın Menşei» ile «İsrail Kavminin Tarihi»dir.

Hıristiyanlık tarihi ile İsa’nın hayatını ilk olarak doğal ve insani bir görüşle inceleyen Ernest Renan, fikirlerinin serbestliği yüzünden, Hıristiyanlık alemince dinsiz sayılmıştı. Ölümünde papaz bulunmamasını, dini ayin yapılmamasını istemişti.

Ernest Renan Sözleri

Advertisement

Kaynak – 2

Ernest Renan; Fransız yazarı ve düşünürüdür (Brötanya/Treguer 1823-Paris 1892). Alman felsefesinin etkisini algılayarak ilahiyat öğrenimin 1845’te bıraktı, serbest doktorasını ancak yedi yıl sonra bitirebildi: Averroes et Averroisme (îbn Rüşd ve İbni Rüştücülük) 1852. Din yerine bilime bağlandıysa da maneviyat güçlerini hiçbir zaman yok saymadı, kuşku ve inançla dinsel konulara insanca yaklaştı toplumların ruh varlığını savundu. Öğretim üyesi oldu. Çok sayıda dergi makaleleriyle din, tarih, bilim gibi konularda canlı bir düşün yaşamı yarattı, yazılarının çoğunu kitaplaştırdı: Etudes d’histoire Religieuse (Dinsel Tarih İncelemeleri) 1857, Essais de Morale et de Critique (Ahlak ve Eleştiri Denemeleri) 1859.

1860’da bir geziyle Lübnan’dan Kudüs’e geçti, 1862’de College’de France’ın İbranice Kürsüsü başına geçince eldeki belgeleri değerlendirmeye girişti. İsa’dan “eşsiz bir insan” diye söz etmesi duygusal bazı tepkilerde neden olunca görevi ertelendiyse de eserlerini yazmayı sürdürdü: Vie de Jésus (İsa’nın Yaşamı) 1863, Histoire des origines du Christianisme (Hristiyanlığın Kökenlerinin Tarihi) 8 cilt, 1863-1883. Savaştan sonra görevine döndüğü gibi okulunun yöneticiliğini de üstlendi (1873), Fransız Akademisi’ne de üye seçildi (1878).

Öteki eserleri: La Reforme Intellectuelle et Morale (Düşünsel ve Törel Reform) 1871, Souvenirs d’Enfance et de Jeunesse (Çocukluk ve Gençlik Anıları) 1883, Discours et Conferances (Söylevler ve Konferanslar) 1887, Histoire de Peuple d’İsrael (İsrail Halkının Tarihi) 1887-1893, Drames Philosophiques (Felsefi Dramlar) 1888, L’Avenir de Science (Bilimin Geleceği) 1891.


Leave A Reply