Genç Osman Döneminde Neler Yaşandı? Nasıl Öldürüldü?

5
Advertisement

Osmanlı Padişahlarından 2. Osman (Genç Osman) Kimdir? Genç Osman hayatı, biyografisi, Genç Osman Dönemi hakkında bilgi.

Genç Osman

OSMAN II. [Genç Osman] ( 1603-1622)

Osmanlı padişahlarının 16.’sidir. I. Ahmet’in büyük oğludur. Annesi Mâhfiruz Vâlide Sultan’dır.

1. Ahmet, 1617’de, 27 yaşında ölünce, büyük oğlu Veliaht Şehzade Osman’ın tahta geçmesi lâzımken, Sultan Ahmet’in eşi, 3 Genç Osman şehzade anası Mahpeyker Kösem Haseki Sultan, birtakım devlet adamlariyle birleşip, Şehzade Osman’ın amcası I. Mustafa’yı tahta çıkardı. Çünkü genç şehzadenin kuvvetli kişiliğinden korkuluyordu. Böylece Osmanlı hanedanının o zamana kadar babadan büyük oğula geçen saltanat düzeni değişti; hanedanın en büyük şehzadesi padişah olmaya başladı

I. Mustafa tahtta çok kalamadı, deli olduğunun anlaşılması üzerine, üç ay sonra tahttan indirildi. II. Osman, 13 yaşında, padişah oldu.

Tarihte «Genç Osman» diye tanınan II Osman, Osmanlı padişahlarının en dikkat çekicilerinden biridir Babası gibi çok genç yaşında olgunlaşmıştı; klâsik İslâm bilimleriyle Doğu dillerinden başka Lâtince, Yunanca, İtalyanca öğrenmişti.

Advertisement

Lehistan Savaşı

II. Osman, tahta geçince, ilk önce Lehistan meselesini ele aldı. Lehistan, bir müddet önce Osmanlı devletinin himayesinden çıkmış, 1617’de bu konuda bir antlaşma imzalanmıştı. Yalnız, Lehistan bu antlaşma hükümlerini bozmakta gecikmedi. Bunun üzerine Osmanlı ordusu, Lehistan’a girdi. Bosna Hersek Hırvatistan Genel Valisi Vezir İskender Paşa’nın komuta ettiği ordu, Kırım Hanı Canibey Giray, Rumeli Genel Valisi Vezir Yusuf Paşa, akıncı komutanı Koca Hızır Paşa gibi büyük askerlerin gayretiyle, 20 eylül 1620’de, Stanislas Zolkiewsky’nin başkomutanlığındaki büyük Leh ordusunu, 10.000 ölü verdirerek, bozguna uğrattı. Lehler’in arkasına düşen İskender Paşa, 17 gün içinde 50.000 düşman askerini yok etti. 120 top, sonsuz ganimet alındı. Bunun üzerine, Lehistan, barış istediyse de Osmanlı Hükümeti bu teklifi kabul etmedi, barış görüşmeleri için gelen Leh heyetini İstanbul’a sokmayıp geri çevirdi.

II. Osman’ın başkomutanlık ettiği Lehistan Seferi 8 ay, 18 gün sürdü. Bu savaşta Doğu Avrupa’nın kilidi sayılan Hotin Kalesi ile Podolya eyaleti alındı. Lehistan Krallığı, III. Murat devrinde olduğu gibi gene Osmanlı devletinin himayesini kabul etti, vergiye bağlandı. II. Osman, Ortodoks âlemini olduğu gibi Protestan dünyasını da Türk egemenliğine almak, Baltık Denizi’ne çıkmak istiyordu. Ancak, Yeniçeri ocağı, bu seferde büyük liyakatsizlik, gayretsizlik gösterdi. Padişahın büyükbabası III. Mehmet devrinde Şeyhülislâm Hoca Sadettin Efendi’nin bu ocağı düzenlemek veya söndürmek fikri, II. Osman’da sabit bir düşünce oldu.

Genç Osman Nasıl Öldürüldü

Genç Osman’ın bu tasarısı, Osmanlı tarihinde «Hâile-i Osmaniye» diye anılan acıklı olaylara yol açtı. Sarayın içinde de, dışında da ihanete uğrayan II. Osman, sığındığı Yeniçeri ocağından, eski hükümdar I. Mustafa’nın eniştesi vezir-i âzam Damat Hain Davut Paşa tarafından Yedikule’ye kaldırılıp öldürüldü. Bu, Osmanlı tarihinde ilk hükümdar öldürme olayıdır.

Yeniçeriler dışında, bütün ordu, bütün millet Sultan Osman’ı şehit saydı, öcünü almak için Anadolu’da büyük ölçüde ayaklanmalar oldu, yıllarca bu ayaklanmaların ardı kesilmedi. Osmanlı tarihinde bir çeşit Kerbelâ Faciası sayılan bu olay, imparatorluğun iç bünyesini, kardeşi IV. Murat’ın kesin iktidar yıllarına kadar sarstı.

Genç Osman öldürüldükten sonra yeniden I. Mustafa tahta çıkarıldı. 4 yıl, 2 ay, 22 günlük bir saltanattan sonra öldürülen II. Osman, babası I. Ahmet’in Sultanahmet Camisi‘ndeki türbesine gömüldü. Genç Osman Şeyhülislâm Esat Efendi’nin ve Vezir Pertev Paşa’nın kızları ile evlenmişti. Çocukları yaşamamıştır. Genç Osman divan sahibi şairdi.

Advertisement


5 yorum

Leave A Reply