İ Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler, Anlamları, Eş Anlamlılar Sözlüğü

0
Advertisement

İ harfi, Türkçede bulunan İ harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. İ Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

İ Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Kaynak: pngegg.com

İ Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • iade: geri verme,
 • iane: yardım,
 • ibadet: tapınma,
 • iblis: 1. şeytan. 2. kötü, düzenci.
 • ibret: öğreti, örnek, ders.
 • icabet: uyma, kabul,
 • icap: gerek, gereklik,
 • icar: kira.
 • icat: yaratma, bulma,
 • icazet: izin, müsaade,
 • icraat: iş, işler,
 • iç: dahil,
 • iç açıcı: ferah,
 • içbükey: konkav,
 • içerik: muhteva,
 • içkili: sarhoş.
 • için için: gizli gizli, yavaş yavaş,
 • içli: duygulu.
 • içli dışlı: senli benli, teklifsiz.
 • içten: samimi,
 • içtima: toplanma,
 • içtimai: toplumsal, sosyal.
 • idam: öldürme,
 • idare: yönetim,
 • idareci: yönetici,
 • idareli: tutumlu,
 • iddia: sav.
 • ideal: 1. ülkü, amaç, gaye. 2.mükemmel,
 • idman: jimnastik,
 • idrak: anlayış, erişme, algı.
 • ifade: anlatım,
 • iffet: namus, ırz, şeref,
 • iflâh: kurtuluş, onma.
 • iflas: batma.
 • iftihar: övünç, övünme, kıvanç,
 • iğrenç: iğrendirici.
 • ihanet: hainlik, hıyanet,
 • ihbar: bildirme, duyurma, haber verme,
 • ihlâl: bozma.
 • ihmal: boşalma, savsaklama,
 • ihracat: dış satım,
 • ihraç etmek: çıkarmak,
 • ihsan: 1. lütuf. 2. inayet. 3. bağışlama.
 • ihtar: hatırlatma, uyarma,
 • ihtilâf: ayrılık,
 • ihtimam: özen.
 • ihtiram: saygı,
 • ihtiras: tutku, arzu.
 • ihtişam: görkem, haşmet,
 • ihtiva: kapsama,
 • ihtiyaç: gereksinim,
 • ihtiyar: yaşlı,
 • ihtiyari: serbest,
 • ihtiyarlamak: yaşlanmak,
 • ikamet: oturma, eğleşme,
 • ikametgâh: konut,
 • ikaz: uyarma,
 • ikilik: anlaşmazlık,
 • ikircim: tereddüt,
 • ikmal: bütünleme, tümleme.
 • ikna: inandırma, kandırma,
 • ikrah: iğrenme,
 • ikrar etmek: kabul etmek, söylemek,
 • iktidar: güç.
 • iktisat: tutum, ekonomi,
 • iktisatçı: ekonomist,
 • il: vilâyet.
 • ilâç: deva, çare, merhem.
 • İlâh: Tanrı.
 • İlahi: Tanrısal,
 • ilân: duyuru.
 • ilâve: ek.
 • ilçe: kaza.
 • ilelebet: ebediyen, sonsuza dek.
 • ilenme: beddua, lânet, intizar,
 • ileri gelen: eşraf,
 • ileride: gelecekte,
 • iletmek: götürmek, ulaştırmak,
 • ilgi: alâka,
 • ilginç: enteresan,
 • ilgisiz: kayıtsız, yabancı, aldırışsız, vurdum duymaz, alâkasız,
 • ilham: esin.
 • ilinti: ilgi.
 • ilişkin: ait.
 • iliştirmek: asmak,
 • ilk: birinci, evvelki, önceki, evvel,
 • ilkbahar: nevbahar.
 • ilke: prensip, kural, yöntem,
 • ilkel: gayrimedeni, iptidai,
 • ilkin: önce, başta,
 • illet: hastalık,
 • iltica: sığınma,
 • iltifat: ilgilenme,
 • iltimas: kayırma,
 • im: işaret, belirti, iz.
 • ima: üstü kapalı, anlamlı, belirsiz,
 • imal: yapım,
 • imalâthane: yapımevi,
imar: bayındırlık,
 • imge: hayal,
 • imha etmek: yok etmek,
 • imik: boğaz, gırtlak,
 • imkân: olanak,
 • imrenme: gıpta,
 • imtihan: sınav,
 • imtiyaz: ayrıcalıklı,
 • inanca: teminat,
 • inanç: itikat.
 • inanma: aklı yatma, kanma,
 • inayet: lütuf, iyilik, yardım,
 • ince: duygulu, kibar, nazik,
 • incelmek: 1. zayıflamak. 2.kibarlaşmak,
 • indirimli: ucuz, tenzilâtlı,
 • inkılâp: devrim,
 • inkisar: ilenme, beddua,
 • insaf: 1. adalet. 2. insanlık.3. merhamet,
 • insan: 1. can, fert. 2. kişi. 3.birey. 4. fert. 5. adam.
 • insancıl: cana yakın,
 • intizam: düzen.
 • intizar: 1. ilenme. 2. bekleme, gözleme,
 • ipsiz: serseri,
 • iptilâ: düşkünlük,
 • ipucu: belirti, delil,
 • irade: isteme, buyruk,
 • irdelemek: tetkik,
 • irfan: bilgi,
 • iri: büyük,
 • irin: cerahat,
 • irtibat: ilgi, bağlantı,
 • irtifa: yükseklik,
 • isabet: yerindelik, yanılmazlık.
 • isabetli: uygun, yerinde,
 • ishal: sürgün,
 • isim: ad.
 • iskân: yurtlanma, yerleşme.
 • ismet: namus.
 • ispat: kanıt.
 • israf etmek: harcamak.
 • istek: arzu.
 • istemek: dilemek.
 • isteyerek: bile bile.
 • istibdat: baskı.
 • istidat: yetenek, kabiliyet.
 • istif: yığma.
 • istifade: yararlanma, faydalanma.
 • istifham: soru.
 • istifrağ: kusma,
 • istihkak: hak.
 • istikamet: yön.
istikbal: gelecek, âti.
 • istiklâl: bağımsızlık,
 • istikrar: düzen,
 • istikraz: borç.
 • istilâ: bürünme, basma, salgın.
 • istimlâk: kamulaştırma,
 • istirahat: dinlenmek,
 • istirham: yalvarma,
 • istismar: sömürme, yararlanma.
 • istisnai: özel, ayrık,
 • istişare: danışma,
 • isyan: ayaklanma,
 • iş: çalışma, görev, meslek,
 • işaret: 1. iz, belirti. 2. im.
 • işitmek: duymak,
 • işgüzar: becerikli,
 • işlem: muamele,
 • işleme: nakış,
 • işlev: fonksiyon, görev,
 • işlik: atölye,
 • işsiz: aylak, boş, avare.
 • iştahsız: boğazsız,
 • iştirak: katılma,
 • itaat: baş eğme.
 • ithalat: dış alım.
 • itham: suçlama,
 • itibar: saygınlık,
 • itikat: inanç, iman.
 • itimat: güven,
 • itina: özen.
 • itiraz: karşı durma,
 • itiyat: alışkanlık, huy.
 • ittifak: uyuşma, bağdaşma,
 • ittihat: birleşme,
 • ivedi: acele.
 • iyelik: mülkiyet, sahiplik,
 • iyi: mükemmel, eksiksiz,
 • iyicene: çokça,
 • izah: açıklama,
 • izdiham: 1. kalabalık. 2. sıkışma. 3. yığılma,
 • izdivaç: evlenme,
 • izin: müsaade, ruhsat,
 • izleme: takip etmek,
 • izlenim: intiba, izzet: büyüklük,
 • izzetinefis: onur.


Leave A Reply