İcra Memuru Ne İş Yapar? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

İcra Memuru mesleği nedir? İcra Memurları ne iş yapar, İcra Memuru mesleğinin özellikleri hakkında bilgi.

icra-memuruİcra memuru, adliyenin icra teşkilâtı içinde en önemli organ olan icra dairesinin işlerini yürütmekle görevli devlet memurudur.

Adlî bir kuruluş olan icra dairesi, borçlunun alacaklıya ödemek zorunda olduğu borcu, kanunî işlemler yoluyla tahsil eder. Her icra dairesinde, icra işlerini yürütmekle görevli bir icra memuru ve gerektiği kadar yardımcısı bulunur. İcra memurları Adalet bakanlığı tarafından tayin olunurlar. Alacaklının isteği üzerine icra dairesinde dosya açmak, icra takibiyle ilgili belge ve yazışmaları muhafaza etmek, borçluya borcunu ödemesi konusunda yazılı ihtarda bulunmak, ona, gerekirse cebrî icra yoluyla borcunu ödetmek, icra memurunun görevlerindendir. İcra memuru, kendisinin, karısının nişanlısının veya üçüncü derece dahil olmak üzere, bu dereceye kadar olan kan ve sıtırî hısımlarının icra ile ilgili işlerini takip edemez, icra memuru; icra tetkik mercii, adliye müfettişleri ve cumhuriyet savcılarının denetimi altında bulunur.


Leave A Reply