Irklar ve Fiziksel Özellikleri

0
Advertisement

Irk nedir? Irkların sınıflandırılması, özellikleri nelerdir? Irklar nasıl oluştu, ırkçılık nedir? Irklar ve Fiziksel Özellikleri hakkında bilgi.

IRKLARA GÖRE YÜZ ŞEKİLLERİ NASIL DEĞİŞİYOR Irkların sınıflandırılmalarında birçok bilgin kafatasının yapısını esas tutar. Bunda da kafanın tepeden bakılınca görünüşü esas alınır, uzunluğun genişliğe göre oranı göz önünde bulundurulur Yeryüzündeki üç milyar insanı belli başlı ırk topluluklarına ayırmak çok zordur. Genel olarak, insanların % 43'ünün Sarı, % 33'ünün Beyaz, %24'ünün de Siyah ırktan olduğu sanılıyor. Bununla beraber, bu ırkların ayrı ayrı birçok tipleri vardır. Burada çeşitli ırk tiplerinden örnekler görülüyor: 1 — Hintli; 2 — Japon; 3 — Kızılderili; 4 — Perulu İnka; 5 — Pigme; 6 — Boşiman; 7 — Avustralyalı; 8 — Beyaz.

IRKLARA GÖRE YÜZ ŞEKİLLERİ NASIL DEĞİŞİYOR
Irkların sınıflandırılmalarında birçok bilgin kafatasının yapısını esas tutar. Bunda da kafanın tepeden bakılınca görünüşü esas alınır, uzunluğun genişliğe göre oranı göz önünde bulundurulur Yeryüzündeki üç milyar insanı belli başlı ırk topluluklarına ayırmak çok zordur. Genel olarak, insanların % 43’ünün Sarı, % 33’ünün Beyaz, %24’ünün de Siyah ırktan olduğu sanılıyor. Bununla beraber, bu ırkların ayrı ayrı birçok tipleri vardır. Burada çeşitli ırk tiplerinden örnekler görülüyor: 1 — Hintli; 2 — Japon; 3 — Kızılderili; 4 — Perulu İnka; 5 — Pigme;
6 — Boşiman; 7 — Avustralyalı; 8 — Beyaz.

IRKLAR, insan türünün belli başlı ve devamlı çeşitleridir. Yeryüzünde birbirinin tıpatıp aynı iki insana rastlanamaz. Yalnız, bütün insanlar birçok bakımlardan birbirine benzer.

Bir biyoloji bilgini, mikroskop altında baktığı insana ait bir hücrenin bir Zenci’ye mi, bir Çinli’ye mi ait olduğunu söyleyemez. Gene aynı şekilde, insan kanı hayvanların kanından ayrılabilir ama, kan grupları bütün insan tiplerinde aynıdır. Bundan dolayı, bazı antropologlar yalnız bir ırkın (insan ırkının) bulunduğunu söylerler.

Şimdiye kadar ırklar hakkında birçok kuramlar (teoriler) ileri sürülmüş, birçok ayırmalar yapılmıştır. Bugün, ırkların bir tek özelliğe bakarak (meselâ sarı, beyaz vs. gibi renge göre) ayırdedilemeyeceği görüşü üstün gelmektedir. Çünkü Beyaz ırktan olanlar arasında, derisi bir siyah ırk mensubundan daha siyah olanlara rastlanıyor. Bu bakımdan, ırkları ayırdedebilmek için daha başka birçok özelliklerin bir araya gelmesi lâzımdır.

Bugün tam anlamıyla saf bir ırkın bulunmadığı anlaşılıyor. Çünkü sayısız kuşaklar, boyunca insanoğlu birbiriyle öylesine kaynaşmıştır ki, her hangi bir ırkta bir başka ırkın özelliklerine Taşlanabilir. Ancak, bazı antropologlar Afrika’da ekvator kesimindeki Ituri ormanlarında yaşayan «pigmi» lerin oldukça saf bir ırk sayılabileceğini ileri sürüyorlar.

Irkların Sınıflandırılması

Advertisement

Irkların sınıflandırılmasında birbirinden tamamen ayrı iki usul güdülüyor. Bunlardan biri kafatasının yapısını esas tutar. Öteki sınıflandırma da deriye, saça dayanır. Zamanımızda bir dereceye kadar bu iki esasın birleştirilmesine çalışılmaktadır.

Kafatasına göre yapılan sınıflandırılmada, kafanın tepeden bakıldığı zaman görünüş şekli esas alınır, daha çok, uzunluğun genişliğe oranına göre ırkların ayrılması yoluna gidilir. Kafatasının uzunluğuna 100 diyelim.. Genişliğin oranı 75’ten aşağıysa bu tip kafalara «dolikosefal» (uzun-kafa), bu oran 80’den yukarıysa «brakisefal» (kısa-kafa) denir. Bunların ortalaması olan grup da «mezosefal» (orta-kafa) adını alır.

Irkları sınıflandırmada kullanılan en eski usul renklere göre yapılır. Beyaz, sarı, siyah, bileşik olmak üzere dörde ayrılan renk gruplarında çeşitli kafa yapısında olanlar görülmektedir. Bu yüzden kafa yapısı ırk tâyininde kesin bir ölçü olarak alınamamakta, ancak küçük ölçüde ırk akrabalıklarını ortaya koymaya yaramaktadır.

Irkları ayırırken, bunlardan başka, burun yapısı, saçların durumu da göz önünde bulundurulur. Bilginler ana ırkların dışında insanları ikinci, üçüncü derecede ırk gruplarına ayırmışlardır. Bu ayırmalarda, daha çok, ya yaşanılan bölgeler, ya dil grupları esas tutulur.

Bugün dünyada yaşıyan 3.000.000.OOO’ı aşkın insanı belli başlı ırk gruplarına ayırmak çok zordur. Bununla beraber, genel olarak nüfusun % 43’ünün Sarı, % 3’3’ünün Beyaz, % 24’ünün de Siyah ırktan olduğu sanılıyor. Buna göre, dünya nüfusunun üçte ikisini «renkli» insanlar meydana getirmektedir.

Irk Üstünlüğü ve Irkçılık

Advertisement

Bilim adamları, biyoloji bakımından, bazı ırkların öbürlerinden daha üstün, ya da daha aşağı olduğunu kabul etmezler. Her hangi bir ırk mensuplarının, yer yer medeniyette ileri gittiği, geri kaldığı görülmüştür. İlerlemiş madeni topluluklarda yaşayanların geri kalmış topluluklarda yaşayanlardan daha çabuk geliştikleri bir gerçektir.

Birçok durumlarda ırkın milliyetle karıştırıldığı da görülür. Halk arasında «Germen ırkı», «İngiliz ırkı» diye adlandırılan topluluklar çeşitli ırkların karışımıdır. Bu gibi topluluklar kendilerine has bir medeniyet kurmuş, bir dil, kültür, ülkü birliği meydana getirmiştir. Ancak, bütün bunlar onların .bir ırk teşkil ettiği anlamına gelmez. Irk, dil, kültür başka başka şeylerdir. Öte yandan, ırk üstünlüğü görüşüne dayanan bir akım da görülmüştür. «Irkçılık» denilen bu akım, kendi ırkını saf’, doğuştan üstün sayarak başka ırklarla çekinen, ulusal birliği dil, gelenek, ülkü gibi ilkelere değil de, ırk temeline bağlamak istiyen bir görüştür. II. Dünya Savaşı’nda Nazi liderlerinin kendi «ırk» larının saflığından bahsetmeleri hayalden başka bir şey değildi. Alman dili çok geniş Hint-Avrupa dil ailesine bağlı dillerden biridir. Almanların içinde Avrupa’daki bütün ırkların örneklerini görmek de mümkündür.


Leave A Reply