Kelimei Şehadet Anlamı ve Allah’a İman Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Kelime-i şehadet nedir? Kelime-i şehadet’in anlamı ve Allah’a iman konuları ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Kelime-i Şehadet

Kelime-i Şehadet Anlamı ve Allah’a İman Hakkında Bilgi

Kelime-i şehadet, bir ferdin İslam’a dahil oluşunda ilk adımdır. O, Allah’ın varlığı ve birliğinin yanı sıra Hatemu I Enbiya efendimiz (s.a.v)’in risaletini tasdik edip ona kendi nefsini şahit tutması manasında mübarek bir inanç cümlesidir.

Kelime-i şehadet, en umumi açıklaması ile : ‘Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hz.Muhammed (s.a.v) O’nun kulu ve rasülüdür.’ cümlesini dil ile ikrar, kalp ile tasdik eylemekten ibarettir.

Denilebilir ki, Kur’an-ı Kerim’in tamamı kelime-i tevhidin ne olduğunu izahtır. Çünkü Kur’an-ı Kerim, din ve tevhidden ibarettir. Hem dünyada hem ahirette Allah’ın razı olacağı her salih amel, en güzel kelime olan tevhidin meyvesidir. İbadetler imanın kalbteki tezahürü kadar lezzet, zerafet ve güzel ahlak kazandırır.

Sonuç olarak, Kelime-i şehadette şu dört husus vardır:

Advertisement

Allah’ın zatının varlığının ispatı

• Allah’ın sıfatlarının ispatı

• Allah’ın fiillerinin ispatı

• Haber verdiği her hususta Allah Rasülü (s.a.v )’nün doğruluğunun ispatı

Bu bakımdan Kelime-i şehadet kısaca ‘amentu dediğimiz imanın altı şartının bir mührü gibidir. İmanın altı şartını ihtiva eden ‘amentu şu hakikatları açıklar:
‘Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere ve hayr u şerrin Allah’tan olduğuna iman ettim. Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammed (s.a.v) O’nun kulu ve rasülüdür.’

Allah Rasülü (s.a.v) ise, İslam’ın beş şartını şu şekilde buyurmuşlardır:

Advertisement

• Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed (s.a.v)’in Allah’ın kulu ve rasülü olduğuna şehadet getirmek

• Namazı dosdoğru kılmak

• Zekatı hakkıyla vermek

• Allah’ın evi Kabe’yi haccetmek

• Ramazan orucunu tutmak

Bir kul, İmanın altı şartı ile ‘mü’min’ olma, İslam’ın beş temel esası ile ‘ müslim’ olma, Allah’ı görüyormuş gibi amel ettiği ibadetleri ile ‘ muhsin’ olma sıfatlarını kazanır.

Şimdi ise amentü’nün ihtiva ettiği hakikatlerden söz edelim:

Allah’a İman

Akıl sahibi olan ve ergenlik çağına gelen her insanın ilk ve en önemli görevi, ‘ Allah’ın Varlığına ve Birliğine’ inanmaktır. Çok ince bir plana göre kurulan ve mükemmel bir düzen içinde işleyen kainatı ve en güzel sanat eseri olan insanı yaratan Allah, sonsuz güç ve kudret sahibi olup eşi, benzeri ve ortağı yoktur.

‘Lafza-i Celal’ denilen Allah kelimesi, Cenab-ı Hakk’ın ‘Zat, Sıfat ve Fiillerini’ hep birlikte ifade eder. Bütün kemal sıfatları bu kelimede toplanmıştır. Bu isim yalnız Cenab-ı Hakka ait özel bir isimdir.

Ebu Hureyre ( r.a )’den nakledilen bir hadiste Allah elçisi ( s.a.v ) şöyle buyurmuştur: ‘Yüce Allah’ın yüz’den bir eksik, yani doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları zikrederse cennete girer. Allah tektir, tek olanı sever.’

Diğer yandan bütün delillerin ve yaratma merhalelerinin Cenab-ı Hakka bağlanıp, daha ilerisinin düşünülmemesi gerekir. Genellikle felsefecilerin ‘Allah bütün varlıkları yarattı, fakat Allah’ı kim yarattı?’ sorusu gibi bir soru yersiz ve gereksizdir. Çünkü Allah Teala ezelidir, başlangıcı yoktur, doğmamış ve yaratılmamıştır. Şeytanın kendisine bu şekilde bir vesvese verdiğini söyleyen bir sahabiye Allah elçisi (s.a.v); ‘ Ben Allah’a iman ettim’ demekle yetinmesini tavsiye etmiştir.

Advertisement


Leave A Reply