Şeyh Galip Resimli Sözleri, Divan Şairinin Etkileyici ve Güzel Sözleri

0
Advertisement

Şeyh Galip sözleri. Şeyh Galip tarafından söylenmiş güzel sözler. Şeyh Galip resimli sözleri, özlü sözler, alıntıları, şiirleri

Şeyh Galip (Mehmed Esad)

Şeyh Galip

Şeyh Galip; divan şairidir (İstanbul 1757-ay.y. 1799). Bir Mevlevi dervişinin oğlu olarak o çevrelerde yetişti, önce Esat, sonra Galip (Galib) mahlasıyla yazdığı şiirleri toplayarak 24 yaşında Divanı’m tertip etti (1780), iki yıl sonra Hüsn ü Aşk’ı yazdı (1782). Galata Mevlevihanesi’ne şeyh oldu (1791). III. Selim ve kardeşi Beyhan Sultan’ın takdir ve iltifatlarım kazandı. Bahçesinde Şeyh Galib’in mezarının da bulunduğu Tünel-başındaki Kulçkapısı (Galata) Mevlevihanesi, 27 Aralık 1976’dan bu yana Divan Edebiyatı Müzesi’dir. Şeyh Galip, yeni imgelerle divan şiirinin daralan ufkunu genişletmiş, yoğun hayal, düşünce ve tasvire önem verip divan şiirini son çizgisine ulaştırdı. Ölümünden sonra yeniden düzenlenen Divariı (bas. 1937), Hüsn ü Aşk (Güzellik ve Aşk) mesnevisi (bas. 1887, 1923, bugünkü dille nesne de çevrilerek A. Gölpanırlı’ca 1968) ile ün kazandı. Şeyh Galip, içinde dört bir tardiye bulunan bu mesnevisinde birtakım alegorilerden yararlanarak tasavvufî aşka varmanın güçlüklerini anlatır.

Şeyh Galip Sözleri

Şeyh Galip Sözleri

 • Bilmem o efsane be büyü idi, cana cehennem haberini getirdi.
 • Zannetme ki şöyle böyle bir söz
  Gel sen dahi söyle böyle bir söz.
 • Yüzbin cefâ etsen vazgeçmem, bir kere sevdim seni. Kazâ ve kader kalemi alnıma böyle yazmış; seni sevdim bir kere. Dokuz gök döndükçe bu sözden dönmem: sevdim seni; yer ve gök aşkıma sâhid olsun.

Şeyh Galip Sözleri

Su uyur, düşman uyur, ayrılık hastası uyumaz.
 • Dert mevsimi geçer, neşe vakti de gelir.
 • Vücut, ruhun bineğidir.
 • Hoşça bak zatına kim zübde-i âlemsin sen
  Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen.

Şeyh Galip Sözleri

Advertisement
 • Cana hayret veren o şahbaz göz, o büyü ceylani, naz güvercini.
 • Her renge boyan da renk verme.
 • Kendine iyi bak çünkü alemin özüsün sen. Varlıkların gözbebeği olan insanoğlusun sen.

Şeyh Galip Sözleri

 • Korkutmaya çalışma yersizdir. Benim vuslat dediğim eceldir.
 • Şiir mumdan kayıklarla alev denizini geçmeye benzer.
 • Şöyle böyle bir söz zannetme. Söyleyebiliyorsan gel sen de böyle bir söz söyle.

Şeyh Galip Sözleri

Ne kadar bilmese de halk hüner sahibini tanır.
 • Efendimsin cihanda itibarım varsa sendendir. Miyanı aşikanda istiharım varsa sendendir.
 • Ne kadar bilmese de halk hüner sahibini tanır.
 • Eğer sermâye-i ömrümde kârım varsa sendendir.
Şeyh Galip Sözleri

Arka resim kaynak: pixabay.com

GAZEL
Gencinen olsam vîrân edersin
Âyînen olsam hayrân edersin
Tîr-i nigehden dâğ-ı derûna
Baksan ne işler seyrân edersin
Sâkî kerâmet sende ya bende
Bahri habâba mihmân edersin
Nezzâre-i germ etdikçe ey çeşm
Âteşle âbı yek-sân edersin
Ey huşk zâhid dem urma meyden
Dest-i duâyı mercân edersin
Zâhid o meh-veş bir nûrdur kim
Büttür demezsin îmân edersin
Mâdâm uçarsın gözlerde ammâ
Rûyun perî-veş pinhân edersin
Tabl-ı tehîden gümdür suhanler
Bî-hûde Gaalib efgaan edersin
Etvâr-ı çerhe uy mevlevî ol
Seyrân edersin devrân edersin
Şeyh Galip


Leave A Reply