Türklerin İslamlaşma Süreci Konu Anlatımı

0

8. ve 13. yüzyıllar arası Türklerin islamlaşma süreci safhaları, Çatışma ve Kaynaşma Dönemi konu anlatımı.

TÜRKLERİN İSLAMLAŞMA SÜRECİ VIII. – XIII. YY

I. ÇATIŞMA DÖNEMİ

• Gök-Türklerin yıkılmasından sonra geleneksel yurtlarını terk eden bazı Türk kitleler. Seyhun-Ceyhun bölgesine yerleşirler (Maveraünnehir)

• Türkler Müslüman Araplarla bu bölgede karşılaşırlar.

• Daha önce Kafkaslarda Hazarlarla karşılaşan Müslümanlar Belencer Savaşını kaybedince bölge İslam’ın kuzey sınırı olarak kalacaktır.

• Emevi Arap-Müslüman devleti döneminde Türk-Arap ilişkileri yoğun çatışma ortamına girer. Bu durumun temel nedeni Emevilerin devlet politikası haline getirdikleri Mevali anlayışıdır.

Mevali:

Emeviler İslami olmayan bir egemenlik anlayışını geliştirmişlerdir. Müslüman olan ama Arap olmayan toplulukların köle olarak görülmesidir.

• Bunlar devlette önemli bir görev alamadıkları gibi Gayr-i Müslimlerden alınan vergileride öderdi.

• Bu dönemde Emevilere şiddetle karşı koyan Türgişlerdir. Türgişler kaybeden taraf olmuştur. Çatışma ortamında çok az Türk Müslümanlığı benimser.

• Türkler- İranlılar ve Abbas oğullarının çabalan sonucunda Emevi devleti yıkılır. (750)

• Abbasiler mevali politikasına son,verirler (Ümmetçi anlayışa geçiş)

• 751 yılında Arap – Çin karşı karşıya gelir.

Talas Savaşı:

751 yılında meydana gelen savaşı karluk, yağma ve çiğil Türk topluluklarının desteği ile Abbasiler kazanır.

Sonuçları:

• Çin’in orta Asya egemenliği sona erer. İslam İç Asya’ya yayılır.

• Türkler kitleler halinde Müslüman olmaya başlarlar

• Türk- İslam kaynaşma dönemi başlar.

Türklerin büyük çapta din değişimini sadece bir savaşa bağlayamayız. Başka nedenleri de olmalıdır.

Nedenleri:

Din ve inanç yakınlığı benzerliği

• Tek tanrı inancı

• Cennet – cehennem inancı

• Kurban ibadeti Siyasi amaçlarda yakınlık

• Fetih anlayışının cihad anlayışıyla örtüşmesi

• Ekonomik etken; İslam dünyasının çekiciliği

II. KAYNAŞMA DÖNEMİ

Abbasilerde Türk Etkinliği:

Askerlik-İdare

Abbasiler Arapları ordularından çıkararak yerlerine Türk ve İranlıları alırlar.

Türkler Bu Dönemde:

• İç isyanları bastırırlar

• Avasım eyaletinde Bizans’la savaşırlar

• Sadece Türk askerler için Irak’ta SAMERRA kenti inşa edilir. Kentin süslemelerini Uygur sanatçılar yapar. Türk sanat anlayışı İslam dünyasına bu kentle giriş yapmıştır.

AVASIM EYALETİ: (SUGUR-UÇ) : Tarsus’tan Kars’a kadar uzanan bir yay üzerindeki eyalettir. Buraya yerleşen Türkler Bizans ordularıyla savaşırlar. Eyaletin en önemli kenti Malatya’dır. Battal Gazi destanın kaynağı da burası olacaktır.

• Yükselen Türk soylu valiler Tolunoğlu ve Akşit devletlerini kuracaklardır.

• Türk Bermeki ailesi devletin sivil idaresini ele geçirir.

• Abbasi Halifeliğinin düşüş yıllarında ise Selçuklular ortaya çıkacak ve yeni bir dönem başlayacaktır: İslam dünyası liderliği aşaması


Leave A Reply