Yeniçeri Ocağının Kuruluşu

0

Bir dönem sadece Türk tarihine değil dünya tarihine de damga vurmuş olan Yeniçeri Ocağının kuruluşu ve rütbeli subaylarının isim ve açıklamaları


YENİÇERİ, 500 yıl müddetle, Osmanlı İmparatorluğu ordusunun belkemiğini teşkil eden sınıfın adıdır.

Advertisement

Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında askerî kuvveti atlıydı. I. Orhan, zamanında genişliyen beyliğin, muntazam bir devlet halinde düzenlenmesine ihtiyaç duymuştu. I. Orhan, 1329 yılında, «yaya» tâbir edilen ilk Osmanlı daimî piyadesini teşkil etti.

Yaya teşkilâtında, on kişilik grupların başında onbaşı, yüz kişilik grupların başında yüzbaşı ve bin kişilik grupların başında da binbaşı ad ve rütbelerinde kumandanlar vardı.

Devletin hızla gelişmesi, kifayetsiz olan yaya askerinin yerine daha iyi teşkilâtlı, padişahın doğrudan doğruya emrinde, daimî bir kuvvete ihtiyaç göstermişti.

1. *Murat (Hüdavendigâr) 1362 yılında, yaya askerî teşkilâtına ek olarak, Yenîçerî teşkilâtını kurdu. Yaya teşkilât da ordunun ge* ri kademelerinde kullanılacak şekilde yeniden düzenlendi. I. Murat, Yeniçeri teşkilâtına yetiştirilmiş eleman sağlamak amaciyle, 1363 yılında Gelibolu’da ilk acemi ocağını kurdu. İlk kuruluşa göre bu ocağa savaşlarda alınan esirler kaydedilecek, bunlar bir süre gemilerde çalıştırıldıktan sonra Yeniçeri yapılacaklardı.

Advertisement

Esirlerden acemi oğlanı (Pençik Oğlanı) alınması Pencüyek Kanunu’na göre oluyordu. Askerliğe elverişli olmıyanlardan kanunun tesbit ettiği miktara göre vergi alınırdı. Erkek esirler Şirhor, Beççe, Gulâmçe, Gulâm, Sakallı ve Pir diye yaşlarına göre sınıflara ayrılır, vergi bu esasa göre alınırdı. Kısaca Pençik Kanunu diye anılan bu kanun sonraları esaslı surette değiştirildi.

Yeniçeri Ocağı’nı meydana getiren sınıfların tamamı «Kapıkulu» diye anılırdı. Kapıkulu ocaklarının yaya kısmı başta Yeniçeri Ocağı olmak üzere şu yedi ocaktan ibaretti.

1) Acemi Ocağı, 2) Yeniçeri Ocağı, 3) Cebeci Ocağı, 4) Topçu Ocağı, 5) Toparaba-cıları, 6) Humbaraeı Bölükleri (ocak), 7) Lâğımcı Bölükleri (ocak).

Ocak subayları ocak ve orta subayları olmak üzere iki kısma ayrılmıştı. Cemaat ve sekbanların büyük rütbeli subayları şunlardır:

Yeniçeri Ağası : Yeniçeri ve Acemi Ocakları Başkomutanı

Sekbanbaşı : Sekban Ortaları Komutanı

Advertisement

Kul Kethüdası :1’nci Ağa Bölüğü Komutanı

Zağarcıbaşı :1’nci Ağa Bölüğü Komutanı

Seksoncubaşı :71’nci Orta Komutanı

Turnacıbaşı :68’nci Orta Komutanı

Hasekiler :14,49,66 ve 67’nci ortaların Komutanları

Başçavuş :5’nci Ağa Bölük Komutanı ve Ocak Başçavuşu

Başdeveci :Deveci ortalarının komutanlarının en kıdemlisi

Deveciler :Deveci ortalarının en kıdemli yayabaşısı

Başyayabaşı :Cemaat ortalarının en kıdemli yayabaşısı

Mühzür Ağa :Odası belli değildir

Kethüda Yeri :belli bölüğü yoktur

Advertisement

Başbölükbaşı :Ağa bölükleri bölük başılarının en kıdemlisi

Yeniçeri Ağası, sancak beyi ayarında sayılırdı. Terfi ederse beylerbeyi veya kaptana derya olurdu. Ağa değiştirildiği zaman eski ağa, ağa kapısında üç gün misafir olarak kalırdı. Sonra törenle oturacağı yere götürülür, yeni ağa törenle ağa kapısına getirilir. Padişahın huzurunda hil’at giyerdi. Ağa, Padişah tarafından verilen 300-500 akçeyi yeniçerilere dağıtırdı.

Yeniçeri Ağası’nın başkanlığı altında, ağa kapısında yapılan toplantıya ağa divanı denilirdi. Ağa divanı üyeleri Sekbanbaşı, Kul Kethüdası, Zağarcıbaşı, Seksoncubaşı, Turnacıbaşı ve Başçavuştur.


Leave A Reply