Zübeyde Fitnat Hanım Kimdir

0
Advertisement

Zübeyde Fitnat Hanım kimdir ve ne yapmıştır? Ünlü Türk kadın şairlerimizde Zübeyde Fitnat Hanım hakkında bilgi ve Zübeyde Fitnat Hanım’dan 2 gazel örneği

Zübeyde Fitnat Hanım Kimdir

Zübeyde Fitnat HanımZübeyde Fitnat Hanım; ünlü bir kadın şairimizdir. Şeyhülislam Mehmet Esat Efendi’nin kızıdır ki bu aile oldukça ünlü bir ilmiye diye tabir edilen tanınan ailedir. Pek çok şeyhülislam, kazasker vs. yetiştirmiştir.

Fitnat Hanım, Şeyhülislam Feyzullah Efendi’nin torunu Rumeli kazaskeri Derviş Mehmet Efendi ile evlenmiştir. Şiirde, şahsen dost olduğu büyük devlet adamı ve büyük şair sadrazam Damat Koca Ragıp Paşa’nın etkisinde kalmıştır. Divanının incelenmesinden, pek mükemmel bir tahsil gördüğü, üç Doğu dilini iyi öğrendiği anlaşılmaktadır. Şiirlerinde şekil ve dil mükemmelliği vardır. Lirizm bakımından da oldukça kuvvetlidir. Türk kadın şairlerinin en iyisi sayılabilir.

Zübeyde Fitnat’dan İki Gazel Örneği

Tezellül etme dökme âb-ı rûyun rif’et – istersen
Misâl-î gevher-î şeh-vâr kadr-ü kıymet – istersen
Sakın telh-etme vaz’-î bî nemekle kimsenin ‘ayşın
Nevâl-î süfre-î bezm-î cihanda lezzet – istersen
Cihâna neşve-û şevk-uu safa bahş-eyle feyzinle
Mey-î berrâk-veş bû bezm-gehde safvet – istersen
Cefây-î zahm-ı çerhâ sîne ger fass-î nigân-âsâ
Murâd-üzre cihanda nâm-u şân-û şöhret – istersen
Olur encâm-ı kârı derd-i ser mey-hârenin
Fıtnat Mey-î mâ’nây-i rengîıı-île mest-ol ‘işret – istersen

—————————–

Advertisement

Güller kızarır şerm-ile ol gonca gülünce
Sünbül ham-olur reşk-ile kâkül bükülünce
Ankaa dahi olursa düşer pençe-i ‘aşka
Sayd-î dile şeh-bâz-ı nigâhm süzülünce
Ol gonca-i nev-güfte olur gül gibi handân
Şebnem gibi reşk-î dil-i şeydâ dökülünce
Can vermek-ise kasdin-eğer ‘aşk-ile Fıtnat
Hâk-î der-i dil-dârdan-ayrılma ölünce


Leave A Reply