7. Sınıf Zaman İçinde Bilim İle İlgili Testler

0

7. sınıf sosyal bilgiler dersi, Zaman İçinde Bilim konusu ile ilgili sorular ve cevapları. 7. sınıf sosyal bilgiler testleri.

7. Sınıf Test

7. Sınıf Zaman İçinde Bilim İle İlgili Testler

TEST 1

1. ***Matbaayı ilk defa biz bulduk. (Pi Sheng)
***Biz Türkler matbaayı kullandık. (Uygur Türkleri)
***Biz matbayı Talas Savaş’ında Türklerden öğrendik. (Araplar)
***Avrupa’da matbaayı geiiştirtiren kişi benim. (J. Gutenberg)
Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Matbaanın ilk icat edildiği yere
B) Matbaanın Avrupa’ya nasıl geçtiğine
C) Matbaayı modern hale kimin getirdiğine
D) Matbaanın Araplar tarafından nasıl öğrenildiğine

2. Hristiyanlığın Katolik mezhebinde 16. yüzyılda meydana gelen değişiklik ve düzenlemelere Reform denir.
Aşağıdakilerden hangisi Reform’un nedenleri arasında gösterilemez?

A) Kavimler göçü
B) Rönesans’ın etkisi
C) Endüljans sorunu
D) Kilisenin bozulması

3. Osmanlı Devleti’nde ilk matbaa II. Beyazid döneminde gayrimüslimler tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Türklere ait ilk matbaa ise Said Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından 1927 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Kurulan matbaada basılan ilk eser Vankulu Sözlüğü olmuştur.

Yukarıdaki paragrafa bakılarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Türklere ait ilk basılan eser Vankulu Sözlüğü’dür.
B) Türklere ait ilk matbaayı İbrahim Müteferrika kurmuştur.
C) ilk matbaa II. Bayezid döneminde kurulmuştur. ,
D) Matbaada dini eserlerin basımı yasaklanmıştır.

4. Osmanlı Devleti, Rönesans ve Reform hareketleri sonrasında Avrupa’da başlayan bilimsel ve teknik gelişmelere ilk dönemlerde kayıtsız kalmıştır. 18. yüzyıldan itibaren Avrupa’daki gelişmeleri takibe başlasa da yenilik hareketlerini devlet politikası haline getirememiştir. Bu durum Osmanlı Devleti’nin Avrupa karşısında birçok alanda geri kalmasına neden olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Avrupa karşısında geri kaldığı alanlar arasında gösterilemez?

A) Dini
B) Askeri
C) Ekonomik
D) Siyasi

5. İtalya’da başlayan Rönesans hareketi kısa sürede İtalya dışındaki diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Birçok Avrupa ülkesinde Rönesans’ın öncüleri olmuştur.
Aşağıdaki ülke ve Rönesans öncüleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Almanya – Martin Luther
B) İspanya – Cervantes
C) Fransa – Mikelanj
D) İtalya – Leonardo da Vinci

6. Rönesans’ın bazı sonuçları şunlardır:
I. Skolastik düşünce yıkılmış, bilimsel düşünce gelişmiştir.
II. Bilim, sanat ve edebiyatta yeni eserler verilmiştir.
III. Reform hareketlerine zemin hazırlamıştır.
IV. Sanattan zevk alan Burjuva sınıfı ortaya çıkmıştır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Rönesans’ın dini sonuçlarındandır?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve IV

7. Tarih boyunca insanlar;
* Bilgilerini saklamak ve gelecek nesillere ulaştırmak
* İletişim ihtiyacını çözmek ve iletişimi hızlandırmak
* Duygu ve düşüncelerini aktarmak ve paylaşmak
amacıyla aşağıdakilerden hangisini ilk olarak icat etmişlerdir?

A) Tekerlek
B) Yazı
C) Matbaa
D) Mürekkep

8. Gaznelilerin himayesine girdikten sonra Sultan Mahmut tarafından başdanışmanlığa getirildim. Sarayda bir rasathane kuruldu. Benim için, Sultan Mahmut “Sarayımızın en değerli hazinesidir.” demiştir.

Biruni’nin yukarıdaki açıklamalarına göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Gaznelilerin bilimin gelişmesi için çalışmışlardır.
B) Gazneliler bilim insanlarını koruyup gözetmişlerdir.
C) Gazneliler sadece Müslüman bilim insanlarını desteklemişlerdir.
D) Bilim insanları için çeşitli kurumlar oluşturmuşlardır.

9. Günümüzde kullandığımız birçok buluş Mezopotamya, Mısır, Çin ve Hindistan’da kurulan uygarlıklar tarafından gerçekleştirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi ilk uygarlıkların kurulduğu ve buluşların yapıldığı merkezlerin ortak özellikleri arasında yer almaz?

A) İklimlerinin insan yaşamına uygun olması
B) Toprakların tarım yapmaya uygun olması
C) Bol su kaynaklarına sahip olması
D) Avrupa kıtasında bulunmaları

10. Sosyal bilgiler öğretmeni öğrencilerine ilk buluşların kimler tarafından gerçekleştirildiğini söylemelerini istemiştir. Buna göre, aşağıdaki öğrencilerden hangisi öğretmenin sorusuna yanlış cevap vermiştir?

A) Lidyalılar parayı bulmuşlardır.
B) Mısırlılar takvimi bulmuşlardır
C) Sümerliler tekerleği bulmuşlardır.
D) Mısırlılar alfabeyi bulmuşlardır.

11. Mısırlılar Nil Nehri’nin taşması ile ürünleri sular altında kalan insanların, taşkınlardan önceden haberdar olup vereceği zararlardan korunabilmek amacıyla nehrin taşması zamanını hesaplamaları astronominin; bozulan arazi sınırlarını yeniden belirlemeye çalışmaları geometrinin gelişmesinde etkili olmuştur.
Yalnızca yukarıdaki bilgilere bakılarak, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Geometri ve astronomi üzerinde ilk çalışmayı Mısırlılar yapmıştır.
B) İhtiyaçlar insanları bilimsel çalışmalara yönlendirmiştir.
C) Doğa ile mücadele bazı bilimleri ortaya çıkarmıştır.
D) Astronomi ile ilgili tek çalışmaları Mısırlılar yapmıştır.

12.. Reform hareketleri ilk defa Almanya’da Martin Luther öncülüğünde başladı. Alman İmparatoru Şarlken’in aldığı kararları M. Luther ve taraftarları 1529’da protesto ettiği için Almanya’da yeni oluşan bu mezhebe Protestanlık denildi. Protestanlar ve Katolikler arasındaki mücadeleler 1555 Ogsburg Antlaşması ile son buldu. Protestanlık ayrı bir mezhep olarak kabul edildi.

Verilen bilgilerde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı bulunamaz?

A) Coğrafi Keşifler’in nedenlerine?
B) Mücadeleyi kimin kazandığına?
C) Mezhebin ismini nasıl aldığına?
D) Reform’un nerede başladığına?

13. Barut, bilinen en eski patlayıcıdır. Barut ile ilgili ilk bilgilere Çin’de 850 yılında yazılan bir kitaptan ulaşmaktayız. Kitapta ölümsüzlük iksiri bulmaya çalışan kimyacının yan ürün olarak barutu bulduğunu gösteren kısımlar mevcuttur. Çinliler barutu ilk defa 964 yılında patlayıcı olarak kullanmışlar ve adını “uçan ateş” koymuşlardır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Barut ilk defa Çinliler tarafından bulunmuştur.
B) Barut farklı milletlerin katkısı ile geliştirilmiştir.
C) Barut patlayıcı madde elde etmek amacıyla bulunmamıştır.
D) Çin tarihin en köklü medeniyetlerinden biridir.

ÇÖZÜMLER

1 – B
2 – A
3 – D
4 – A
5 – C
6 – C
7 – B
8 – C
9 – D
10 – D
11 – D
12 – A
13 – B

TEST 2

1. Reform hareketleri ilk olarak Almanya’da M. Luther öncülüğünde başladı. Daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayıldı. Reform hareketinin görüldüğü ülkelerde birçok değişiklik yaşandı ve ………………
Yukarıdaki paragraf aşağıdakilerin hangisiyle devam ettirilemez?

A) kilise kendini düzeltmek zorunda kaldı.
B) eğitim – öğretim kilisenin elinden alındı.
C) Katolik Kilisesi’nin otoritesi arttı.
D) Avrupa’da mezhep birliği parçalandı.

2. Avrupa’da matbaanın geliştirilmesi ve kağıdın ucuzlaması ile basılan eser sayısı arttı. Yazılan kitaplar kısa sürede binlerce adet çoğaltılıp tüm Avrupa’ya yayıldı. Avrupa’da okur – yazar oranı arttı.
15. yüzyılda Avrupa’da başlayan bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez?

A) Düşünce hayatının gelişmesine
B) Kralların siyasi güçlerini artırmalarına
C) Toplumların kültür seviyesinin yükselmesine
D) Bilim ve sanat alanındaki gelişmelerin hızlanmasına

3. 15. yüzyılın sonları ile 16. yüzyılın ilk yarısında ilk önce İtalya’da başlayan ve ardından Fransa, Almanya, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde görülen edebiyat, güzel sanatlar, bilim ve teknik alanında görülen değişmelere Rönesans denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın nedenlerinden biri değildir?

A) Matbaanın bulunması
B) Coğrafi Keşifler
C) Reform Hareketleri
D) Sanatçıların etkisi

4. Avrupa’da matbanın bulunması ve kağıdın çok ucuza mal edilmesi ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir?

A) Halk ucuza kitap okuma imkanı bulmuştur.
B) Avrupa’da okuma yazma oranı artmıştır.
C) Kültürler arasında etkileşim azalmıştır.
D) Bilim, sanat ve edebiyatta birçok yenilik olmuştur.

5. Çeşmi Bülbül; ince ve renkli cam çubukların, yüksek ısının etkisiyle iyice eriyen camın içine yerleştirilip ustanın maharetiyle şekillendirilmesi yöntemidir. Bu yöntemle yapılan başlıca ürünler arasında vazo, sürahi, şekerlik, tabak ve kase bulunmaktadır.

Çeşmi Bülbül sanatı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Sadece Osmanlı Devleti’nde gelişmiştir.
B) Cam alanında uygulanan bir sanat dalıdır.
C) İlk kez Avrupa’da kullanılmıştır.
D) Toprak eserlerin yapımında kullanılır.

6. Henüz daha yazının kullanılmadığı bir toplumda yaşıyor olsaydık bilgi birikimi ve aktarım hızı bu seviyede gerçekleşmemiş olacağından, günümüzdeki bilimsel ve kültürel seviyeye ulaşmamız mümkün olmayacaktı.
Buna göre, günümüzdeki bilimsel ve kültürel seviyenin gelişmesindeki en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilimsel çalışmalara önem verilmesi
B) Bilgi birikiminin ve aktarımının hızlı olması
C) Yazının bulunması ve kullanılması
D) Yazının kullanılmadığı bir toplum olması

7. “Zic” adı verilen astronomi cetvellerinin hazırlanması ve “usturlab” adı verilen yıldızların yer ve yüksekliklerini belirlemeye yarayan, zaman ve yön tayinini kolaylaştıran aletin yapılması aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yaşanmasına neden olmuştur?

A) Haçlı seferleri’nin
B) Yüzyıl Savaşları’nın
C) Sanayi inkılabı’nın
D) Coğrafi Keşifler’in

8. Avrupa tarihinde görülen;
I. Reform
II. Rönesans
III. Sanayi İnkılabı
gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır?

Bilim Din Ekonomi
A)  I II III
B)  II III I
C) III II I
D)  II I III

9. Biruni, 1973 yılında doğumunun 1000. yıldönümü nedeniyle UNESCO öncülüğünde bütün dünyada anılmıştır. Anma etkinliği çerçevesinde farklı ülkelerde Biruni’nin adına pul bastırılmıştır.

Biruni’nin adına pul basılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünyanın en iyi bilim adamı olması
B) Kültürel etkileşimin sağlanmak istenmesi
C) Avrupa medeniyetinin ileri seviyede olması
D) Anısının yaşatılması ve bilime katkısının hatırlatılması

10. Abbasilerin eski Yunanca’dan Arapça’ya yaptığı tercümeler, Avrupa’da özgür düşünce ortamının oluşması ve matbaanın kullanımının başlamasıyla birlikte bu sefer yeniden Arapça’dan Latin-ceye çevrilmeye başlanmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Kültürler arasında çatışmalar yaşandığının
B) Avrupa Medeniyeti’nin İslam uygarlığından geri olduğunun
C) Dünyada bilimin gelişmesine birçok milletin katkısı olduğunun
D) Bilim insanlarının sadece Avrupa’da yetiştiğinin

ÇÖZÜMLER

1 – C
2 – B
3 – C
4 – C
5 – B
6 – B
7 – D
8 – D
9 – D
10 – C

Leave A Reply