Amazonlar Kimdir? Amazon Topluluğu Özellikleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Amazonlar Kimlerdir? Amazon kadınlar nerede yaşamışlardı, amazon topluluğunun özellikleri, Amazonlar ile ilgili bilgi.

amazon

Kaynak: pixabay.com

Amazonlar Kimdir?

Yunan mitolojisinde aralarında erkeklerin yaşamasına müsade etmeyen bir kadın topluluğudur. Sonradan, gene Eski Yunanlılar zamanda Küçük Asya’nın (Anadolu’nun) kuzey-doğu bölgesindeki savaşçı kadınlara da bu ad verilmiştir.

Amazonlar bir kraliçenin idaresi altında savaşırlardı. Yalnız savaşmak ve avcılıkla uğraşır, aralarına erkek almazlardı. Sadece yılda bir kere komşuları Gargarlar’ı ziyaret ederek soylarının devamını sağlarlardı. Bu ziyaretler neticesinde doğan çocukların erkek olanlarını ya babalarına gönderirler, ya da öldürerek ortadan kaldırırlardı. İskender’in soyunu kendi ırkı arasında da üretmek için, Kraliçe Thelestris’in Hyrkania’da İskender’i ziyaret ettiği söylenir.

Amazonlar çok erken yaşta ata binmesini, savaşmasını öğrenirler ve bir erkek gibi yetiştirilirlerdi. Asıl yurtları sayılan Thermodon vadisinden Küçük Asya’nın kuzey ve batı kıyılarına, Lesbos (Midilli) ve Samothrake adalarına, Yunanistan’a, daha sonraları da lllyria’ya kadar sokulmuşlardır. Bu arada Smyrna (İzmir), Sinoppe (Sinop), Myrina, Kyme, Paphos şehirlerinin kurucuları sayılırlar.

Amazonlar ve efsaneleri sanatta çok işlenmiş, merak uyandırmış bir konudur. Amazonlar’ın yaptıkları savaşları gösteren resimler eski çağlardan beri vazoların üzerine işlenmiş, birçok ressam ve heykeltıraş Amazon konulu eserler vermişlerdir. Bu eserlerde Amazonlar önceleri İskitler’in kıyafetiyle gösterilmişse de daha sonraları Yunanlıların Artemis’i gibi kısa bir elbise içinde tasvir edilmiştir. Yanlarında silah olarak ok, yay, mızrak, balta, kalkan gibi aletler vardır. Başları açıktır. Kapalı olduğu zaman da ya kürk kalpak veya miğfer giymişlerdir. Bu resimlerde, heykellerde Amazonlar’ın yaya dövüşenleri olduğu gibi at üzerinde dövüşenleri de vardır.

Amazon heykelleri arasında en güzelleri ünlü Yunanlı heykelcilerin yaptığı eserlerdir. Yaralı dört Amazonu gösteren bu heykeller Efes’teki Artemis Tapınağı’nda yan yana duruyordu. Amazon savaşlarını gösteren en önemli eserler Atina’da V. yüzyılda ressam Mikon tarafından meydana getirilen büyük duvar resimleridir.

Advertisement

Romalılar da Amazon resimlerine merak salmışlar, tapınaklarını bu resimlerle süslemişlerdir. 2. yüzyıla ait Artemis Tapınağı ile Bergama Kralı Attalos’un Atina’ya hediye ettiği adak heykelleri de bu savaşları göstermektedir.

Amazonlar Hakkında Bilgi

Amazonlar, Eski Yunan mitolojisine göre, Eski Anadolu’da ve İskit ülkesinde yaşadıkları varsayılan, savaşçı kadınlara verilen isimdir.

Köken olarak sözcük, a-ma-zonmemesiz” anlamını taşır. Söylenceye göre Karadeniz’de Thermodon (Terme) Çayı kıyısında kurdukları Themiskyra Kenti’nde (Ordu yöresi) oturmuşlar. Batı Anadolu’ya yayılmış, Yunanistan’a geçmişlerdir. Akhilleus ile ilgili söylencelerde Efes ve Smyrna (İzmir) kentlerini birer amazonun kurduğu anlatılır. Aralarında hiç erkek bulunmayan bu kadınlar bağımsız bir devlet kurmuşlardı. Anadolu yüzyıllarca anaerkil bir toplum düzeni içinde yaşamıştır ve Anatanrıça’ya değişik adlarla tapınılmıştır. Amazonlar bu anaerkil düzeninin kalıntılarıdır. Homeros’a göre Amazonlar, Savaş Tanrısı Ares ile Harmonia’nın kızlarıdır (Bazı kaynaklarda Ares ve Aphrodite’ nin kızları). Bu kadınlar ok ve yaydan başka bir de Labrys adı verilen iki ağızlı baltayı kullanırlar. Bu baltaya Girit ve Hitit kabartmalarında da rastlanmaktadır. Amazonların Hititlerle ilgili oldukları bazı bilginlerce ileri sürülmektedir.

Amazonlar ok ve yayı göğüslerine rahatça dayıyabilmek için bir memelerini dağlarlardı. Amazonlar önder olarak bir kraliçe tanırlar, erkekleri yanlarında köle olarak bulundururlar, çocuk doğururlar, doğan çocuklardan erkekleri öldürür, bu kız çocuklarını yetiştirip büyütürlerdi. Kimi kaynaklar, onların Kafkas Dağları’nın eteklerinde ya da Trakya ve Tuna ağzmda yerleştiklerini yazar. Pitane, Priene, Kyme, Myrina, Gryneion’u kuranlar da amazonlardır. Ayrıca, bir amazon tanrıçası sayılan Myrina, Lesbos (Midilli) Adası’na göçüp oranın başkenti Mytilene’yi kurmuştur. Efes kıyısında Tanrıça Artemis Tapınağı’nda da amazonların rahibelik yaptıkları söylenir. Birçok söylence yiğitlerinin de amazonlarla ilişkisi olmuştur. Hippolyte’nin Herakles, Antiope’nin Theseus, Penthesileia’nın Akhilleus söylencelerinde birçok amazonun adı geçer. En önemli amazon heykellerini Phidias, Polykletos ve Kresilas yapmıştır. Bassae Apollon Tapınağı frizindeki amazon kabartmaları da önemlidir.


Leave A Reply