Aseton Nedir, Asetonun Özellikleri

0
Advertisement

Aseton nedir? Asetonun kimyasal formülü, kimyasal özellikleri, elde edilmesi, kullanım alanları ile ilgili bilgi.

Aseton Nedir, Asetonun Özellikleri

Aseton, Uçucu, kolayca alev alan, eter kokusunda renksiz sıvıdır. 2  Propanon, dimetil keton. Kimyasal formülü: CH3COCH3 tür. Molekül ağırlığı: 58.08, erime noktası: -94°C, kaynama noktası: 56.5 C, özgülağırlığı: 0.788, tutuşma noktası: -20°C. Su, etanol ve eterde her oranda karışır.

KİMYASAL ÖZELLİKLERİ: Ketonların kendine özgü tüm reaksiyonlarını verir. İndirgenmesi durumunda kendisine karşılık olan izopropil alkol ele geçer. Baryum hidroksit gibi bazik maddelerin etkisiyle alkol türü bir dimeleşme sonucu renksiz bir sıvı olan ve 165°C’de kaynayan diaseton alkol verir. Bunun asit varlığında ısıtılmasıyla su ayrılarak doymamış bir keton olan mesitil oksit oluşur. Mesitü oksit 130°C’de kaynayan kendine özgü kokusu olan bir sıvıdır. Aseton derişik sülfat asidi üe ısıtıldığında üç molekülünden üç molekül su ayrılması sonucu mesitúen (1, 3, 5 – trimetil benzen) oluşur. Bazik ortamda elementel iyotla iyodoform oluşturur ve tepkime asetonun tanmmasmda kullanılır.

ELDE EDİLMESİ: Kalsiyum asetatın kuru kuruya ısıtılmasıyla, endüstride kendisine karşılık alkol olan izopropanolün bakır katalizörlüğünde 250°C’de katalitik dehidrojenlenmesiyle; asetik asit buharının 300°C’de mangan (II) oksit üzerinden geçirilmesiyle iki molekül asetik asitten bir molekül su ve bir molekül karbondioksit ayrılması sonucu; etanol ve su buharının 450°C’ de de demir (III) oksit üzerinden geçirilmesiyle ve asetilenle sudan çinko oksit katalizörlüğünde elde edilir. Bunların yanında odunun kuru kuruya damıtılmasından yan ürün olarak, nişasta ya da melasm clostridium acetobutylicum bakterisi tarafından fermantasyonunda başlıca ürün olan n-butanol yanmda % 30 oranında ele geçer.

KULLANIM ALANLARI: Yağlar, mumlar, reçineler, kauçuklar, plastikler, laklar, vernikler, lastik çimentoları için çözücü olarak kullanılır. Metil izobutil keton, mesitil oksit, asetikasit, diaseton alkol, kloroform, iyodoform, bromoform, patlayıcı maddeler, yapay elyaf, izopren elde edilmesinde; foroğraf filmlerinin hazırlanmasında, hayvansal ve bitkisel maddelerden çeşitli maddelerin ekstraksiyon yoluyla yarılmasında, parafinin saflaştırılmasında, dokuların sertleştirilmesinde ve suyunun alınmasında kullanılır. Hacminin 24 katı asetilen gazını çözdüğünden asetilen asetondaki çözeltisi biçiminde güvenli olarak saklanır. Uzun süre temas deride kuruluğa neden olur. Solunması başağrısı, huzursuzluk, solunum yolunun tahrişine neden olur. Fazla miktarda solunması bayıltır. Ciddi zehirlenme olayları enderdir. Her türlü plastikten, yapay elyaftan yapılmış giyeceklerden uzak tutulmalı; tutuşma eğilimi nedeniyle ateşle yaklaşılmamalıdır. Normal olmayan bir metabolizma ürünü olarak diabetes mellitus (ketonuria) durumunda idrarda bulunur.

Advertisement

Leave A Reply