Atatürk’ün Ölümü İle İlgili Yabancı Basında Çıkan Yazılar

0
Advertisement

Atatürk’ün Ölümü İle İlgili Yabancı Basında Çıkan Yazılar, haberler, demeçler. Atatürk hakkında yabancı gazetelerde çıkan haberler.

ataturk-olumu-gazete
ÖLÜMÜ NEDENİYLE YABANCI BASINDA ÇIKAN YAZILAR

“Ölüm, yenilmezi yendi. Hâkim bakışlı, madenî mavi gözleri kapandı. Fakat muazzam eser bakidir ve Türk Cumhiriyeti-nin mazisi gelecek için teminattır.”
LE TEMPS

“Eğer Atatürk, can çekişen Osmanlı Imparatorluğu’ndan genç ve hayat dolu bir devlet çıkarmağa yeten son yirmi yılı, son demlerinde bir şimşek sürati ile hayalinden geçirebilmiş ise, biran içinde, ne harikalı bir destan temaşa etmiştir.”
LE TEMPS

“Bu müstesna büyük adamın ölümünden sonra dünya artık eskisi kadar enteresan değildir.”
BİR BULGAR GAZETESİ

“iktidarı, azmi ve bahadırlığı ile aman bilmeyen galiplerin tatbikine çalıştıkları pranga siyasetini ilk kıran Atatürk’tür. Kendisi cesurane bir tarzda mücadeleyi kabul etmiş ve muvaffak olmuştur.”
BİR MACAR GAZETESİ

Advertisement

“Biz Çinliler, hepimiz bu mateme iştirak ^-aıyoruz. Zira büyük bir milletin, çok sevilen büyük Ata’sının ölümü yalnız Türkiye için değil, aynı zamanda bizim kıtamızda ve bütün dünyada büyük bir boşluk bırakmaktadır.”
BİR ÇİN GAZETESİ

“Atatürk’ün ölümüne, bütün dünyada, büyük bir asker, büyük derecede şerefli bir şahsiyet olarak ağlanmaktadır. İngiltere, önce cesur bir düşman, sonra da sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selâmlamaktadır.”
İNGİLİZ BASININDAN

“Parçalanmış, hor görülmüş, can çekişir bir hale getirilmiş olan Türkiye’yi kuvvetli, ileri ve mütecanis bir millet haline getiren adam ölmüştür. Sakarya’nın Gazi’si, istilâcıların galibi ve İzmir’in Fatihi, tarihte en ziyade hayranlığa lâyık örneklerinden birisi olarak yaşayacaktır.”
İSPANYOL BASININDAN

“Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile fakir düşmüştür.”
BİR MACAR GAZETESİ

“Onun ruh ve kuvveti, azim ve iradesi, kim olursa olsun, diğer her hangi bir şefi sarsabilecek olan zorlukları yenmesine yardım etti. O’nun daha evvel Gelibolu yarımadasındaki desta-ni mücadelede İngiliz müstevlilere karşı talihi tersine çevirmiş olan askerî dehası, nihayet kendi dâvasına tam ve parlak bir zafer sağlamıştır.

Bahtiyar ve galip asker adam, süratli, cesaretli, fakat aynı zamanda ihtiyatlı bir devlet adamı ve bir islâhçı oldu. O ekseriya hasta adamın ölümü için âyin yapmış olan Avrupa otoritelerini mağlup etmiştir. Bunlar Türk milletinin tekrar harekete geçmek ve devleti tekrar canlandırmak için sadece şefin sihirli çubuğu ile temasını bekleyen gizli kuvvetlere mâlik olduğunu unutuyorlardı.”
TİMES

Advertisement

“Atatürk, fevkalâde bir devlet adamı, harp sonrası dünya tarihinin-en mühim simalarından birisiydi. Atatürk’süz Türkiye büyük bir devlet olamazdı.”
FİN BASININDAN

“Bir memleketin bu kadar çabuk ve bu kadar kökten değiştiğine dair tarihte başka misâl yoktur. Atatürk, eski bir milleti ve eski bir memleketi normal gelişme ve tekâmül için zaruri olan merhalelerin hiç birinden geçmeksizin birkaç yılda modernleştirmek mucizesini gösterdi…

Bu mucize, bu harikulâde efsane, beşeri imkânların üstünde olduğu için en şiddetli tepkiler yapacağından endişe edilebilirdi. Lâkin hiçbir tepki olmadı. Bütün inkılâplar kansız oldu. Türk milletini inkıraz felâketinden, zilletten, kölelikten kurtaran ve büyük askeri zafer kazanmış olan Atatürk’ün prestiji ve otoritesi ve milletinin O’na sevgisi ve güveni o derecede idi ki, çok sevdiği memleketinin modern gelişmesine engel olan yüz yıllık gelenekleri ve âdetleri kaldırmak için O’nun bir kalem çırpışı yetiyordu.”
FRANSIZ BASININDAN

“Atatürk, şahsiyetlerinin kuvvetiyle milletleri dahilen ve haricen değiştiren harp sonrası şefleri arasında daima hususi bir yer işgâl edecektir. O, yeni Türkiye’nin yaratıcısı ve kurucusu olmuştur. Yakın doğunun şimdiki çehresini bu büyük insan tesbit etti. Almanya, Atatürk’ün eserine ve mücadelesine hayrandır. Onda, tarihi eseri, hürriyeti seven büyük milletler için bir sembol olarak kalacak kudretli bir şahsiyet görmektedir.

Atatürk tarihin büyükleri arasında ebedi bir surette gözükecektir. Türk milletine yeni bir medeniyet, kuvvetli ve feyizli bir devlet miras bıraktı. Türkiye’nin Almanya’da haset edilmeksizin takdir ve teslim edilen bu mirası korumasını temenni ediyoruz.”
ALMAN BASININDAN

“Türkiye’nin büyük şefinin vefatı karşısında İtalyan milleti, dost Türkiye’nin üzüntüsüne iştirak eder. Atatürk’ün ölümü ile Yakın Doğu’nun tekâmülüne birinci derecede âmil olan son derece kuvvetli bir şahsiyet zayi olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu yaslı gününde İtalyan milleti, dost memlekete en derin muhabbetlerini gönderir.”
İTALYAN BASININDAN

“Her memleket, milleti zafer, refah ve saadet yolunda ilerleten büyük adamlarına heykeller dikecektir. Fakat Türkiye’nin, Kemal Atatürk’ün heykelinin yapılmasında kullanılacak taşı bulmak için dağlarını deşmesi, karıştırması icap edecektir. Zira Türkiye, herkesin haset ettiği bir adama, dostlarının ve düşmanlarının hayran olduğu bir deha adamına -kaybı yalnız Türkiye için değil, bütün medeniyet ve dünya için bir kayıp teşkil eden bir adama- malik bulunmak bahtiyarlığına nail olmuştur.”
YUNAN BASININDAN

“Benim üzüntüm iki türlüdür. Evvelâ böyle büyük bir adamın kaybından dolayı bütün dünya gibi üzgünüm, ¡kince üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkân kalmamış olmasıdır.”
FRANKLIN D. ROOSEVELT

“Bizi Atatürk’ün memleketine ve O’nun Türkiye’de ve dünyada yerleşmesine hizmet ettiği ideallere bağlayan bu ittifaka, Amerika Birleşik Devletleri’nin bir ortak olmasından gurur duyuyorum.”
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ BAŞKANI
J.F. Kennedy


Yorum yapılmamış

  1. Evet arkadaşlar dünya ATAM’İZLA ilgili bu söylemleri paylaşırken hala beyinleri yıkanmış olan camiler RUHU SAD MEKAN CENNET olsun ATAM’İZLA uğraşmaya doymuyor

Leave A Reply