Beyyine Suresi Özellikleri, Açıklaması ve Ayet Ayet Türkçe Meali, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Beyyine Suresi nedir? Beyyine Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? Beyyine suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi

Beyyine Suresi

Beyyine Suresi Hakkında Bilgi

Beyyine Suresi; Kuran-ı Kerim’in 98. suresidir, 8 ayetten oluşur. Medine’de inmiştir. Arapça beyyine sözcüğü kanıt anlamını taşır. Surenin birinci ayeti bu sözcükle başladığı için sure bu adla bilinir. Bazı yorumcular bu suredeki, kanıtın bizzat Hz. Muhammed olduğunu ileri sürerler. Surede inanmayanların cehennemle cezalandırılacakları, inananların cennetle ödüllendirilecekleri belirtilir.

Medine’de indirildiğine inanılan sure ismini açık delil manasına gelen ve ilk ayette geçen “el-beyyine” kelimesinden almıştır. Surede inkarcıların durumundan, Allah’a inanıp kulluk görevini yerine getirenlerin ebedi cennette kalacaklarından bahseder.

Beyyine Suresi Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

 • 1- Kitap ehlinden ve müşriklerden tanımayanlar, kendilerine açık delil gelinceye kadar inkarlarından ayrılacak değillerdi.
 • 2- Tertemiz sayfaları okuyan, Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir.
 • 3- O sayfalarda, en doğru hükümler vardır.
 • 4- Kitap ehli, ancak kendilerine apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.
 • 5- Halbuki onlar, dini sadece Allah’a tahsis ederek, Allah’ı birleyerek, ancak Allah’a ibadet etmekle, namazı kılmakla ve zekatı vermekle emrolunmuşlardır. İşte dosdoğru din budur.
 • 6- Kâfirler, gerek kitap ehlinden olsun gerek puta tapanlardan olsun muhakkak, cehennem ateşindedirler. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Onlar, insanların en şerlileridir.
 • 7- İnanan ve güzel amel işleyenler de insanların en hayırlılarıdır.
 • 8- Rableri katında onların mükâfatı, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O’ndan razı olmuşlardır. İşte bu mükâfat, Rabbine saygı gösterene mahsustur.

Arapçası

 • 1.Lem yekünillezine keferu min ehlil kitabi velmüşrikine münfekkıyne hatta te’tiye hümülbeyyineh
 • 2.Rasulüm minallahi yetlu suhufem mütahherah
 • 3.Fiha kütübün kayyimeh
 • 4.Ve ma teferrekallezıne utül kitabe illa min ba’di ma caethümül beyyineh
 • 5.Ve ma ümiru illa liya’büdüllahe muhlisıyne lehüd din hunefae ve yükıymussalate ve yü’tüzzekane ve zalike diynülkayyimeh
 • 6.İnnelleziyne keferu min ehlilkitabi velmüşrikiyne fiy nari cehenneme halidiyne fiyha ülaike hüm şerrülberiyyeh
 • 7.İnnelleziyne amenu ve ‘amilussalihati ülaike hüm hayrülberiyyeh
 • 8.Cezaühüm ‘ınde rabbihim cennatü ‘adnin tecriy min tahtihel’enharü halidiyne fiyha ebeden radıyallahü ‘anhüm ve radu ‘anhü zalike limen haşiye rabbeh

Advertisement

Leave A Reply