Demokrasi Nedir? Demokrasinin Tarihi ve Demokrasinin Özellikleri Nelerdir?

0
Advertisement

Demokrasi ne demektir? Demokrasinin özellikleri nelerdir, çeşitleri, uygulanması hakkında ansiklopedik bilgi.

Demokrasi

Demokrasi, halkın egemenliğine dayanan ve vatandaşların yönetim sürecine katılımını sağlayan bir siyasi sistemdir. Terim, Yunanca “demos” (halk) ve “kratos” (iktidar) kelimelerinden türetilmiştir ve “halk iktidarı” anlamına gelir. Demokrasinin temel prensipleri şunlardır:

  1. Halk Egemenliği: Demokraside, tüm yetki ve iktidar halka aittir. Halk, seçimler yoluyla temsilcilerini seçer ve bu temsilcilerin yasaları yapma ve yönetme yetkisi bulunur.
  2. Çoğulculuk: Demokraside farklı düşüncelere, inançlara ve politik görüşlere sahip olan herkesin eşit şekilde temsil edilme hakkı vardır. Farklı siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve medya gibi kurumlar demokratik bir toplumda çeşitliliği temsil eder.
  3. Temel Hak ve Özgürlükler: Demokratik bir sistemde, bireylerin temel hak ve özgürlükleri korunur. Özgür düşünce, ifade, toplanma, inanç, seyahat, örgütlenme ve seçim gibi temel haklar demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır.
  4. Hukukun Üstünlüğü: Demokraside hukukun üstünlüğü prensibi geçerlidir. Yasaların adaletli bir şekilde uygulanması ve tüm vatandaşlara eşit muamele edilmesi esastır. Hiçbir kişi veya kurum yasanın üstünde değildir.
  5. Seçimler ve Katılım: Demokratik bir sistemde, seçimler temel bir unsurdur. Vatandaşlar, düzenli aralıklarla yapılan seçimlerde temsilcilerini seçer ve bu şekilde yönetim sürecine katılım sağlarlar. Ayrıca, halkın toplumsal ve siyasi kararlara katılımı teşvik edilir.

Demokrasi, çeşitli şekillerde uygulanabilen ve farklı türleri bulunan bir sistemdir. Temsilî demokrasi, doğrudan demokrasi, parlamenter demokrasi, cumhuriyet ve federasyon gibi farklı demokrasi biçimleri mevcuttur. Her biri, farklı toplumların ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre farklılaşabilir.

Bu tanım ve prensipler demokrasinin genel bir anlayışını yansıtmaktadır, ancak demokrasinin uygulandığı her ülke ve toplum, kendi kurallarını ve düzenlemelerini belirleyerek demokrasiyi kendi koşullarına uyarlar.

Demokrasi İle İlgili Sözler

Advertisement

Demokrasi Tarihi

Demokrasinin kökenleri Antik Yunan’a dayanmaktadır. Antik Yunan’da özellikle Atina’da ortaya çıkan demokrasi, M.Ö. 5. yüzyılda Perikles döneminde doruğa ulaşmıştır. Bu dönemde, Atina’da halk meclisi (Ecclesia) toplanır, yasaları yapar, savaş ve barış kararlarını alır, önemli devlet işlerine karar verirdi. Ayrıca, görevler için rastgele seçilen halk temsilcileri (stratejoi) yönetimi elinde tutardı. Bununla birlikte, Antik Yunan demokrasisi sınırlı bir demokrasiydi çünkü sadece erkek vatandaşlar siyasi haklara sahipti ve kadınlar, köleler ve yabancılar bu haklardan yoksundu.

Demokrasi fikri, Antik Yunan’dan sonra uzun bir süre unutulmuş veya sınırlı şekillerde uygulanmıştır. Ortaçağ Avrupa’sında feodal sistem egemen olduğu için demokrasiye pek yer verilmedi. Ancak, Aydınlanma dönemiyle birlikte demokrasi fikri tekrar canlandı. 17. ve 18. yüzyıllarda, Aydınlanma düşünürleri, insan hakları ve özgürlükleri konusunda önemli fikirler ortaya attılar. Bu dönemde, İngiltere’de Magna Carta (1215) ve Glorious Devrim (1688) gibi belgeler demokratik prensiplerin yayılmasına katkı sağladı.

Modern demokrasinin temel taşlarından biri Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan federal demokratik cumhuriyettir. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi (1776) ve Amerika Birleşik Devletleri Anayasası (1787) gibi belgeler, demokratik ilkeleri ve insan haklarını güvence altına alan önemli adımlar oldu.

Fransız Devrimi (1789-1799) dönemi de demokrasi tarihinde önemli bir dönüm noktasıydı. Fransız Devrimi, monarşiyi devirerek yerine demokratik prensipleri benimseyen Fransız Cumhuriyeti’ni kurdu. Bu dönemde, eşitlik, özgürlük ve halk egemenliği gibi demokratik ilkelerin vurgulandığı bildiriler ve yasalar kabul edildi.

Demokrasi, 19. ve 20. yüzyıllarda dünya genelinde yayılmaya devam etti. Birçok ülke, demokratik reformlar gerçekleştirerek seçimlere dayalı temsilî demokrasi sistemlerini benimsedi.

19. yüzyılda demokrasi hareketleri ve reformlar, Avrupa’da ve diğer bölgelerde hız kazandı. 19. yüzyılın ortalarında, Avrupa’da birçok ülke ulusal birliğini sağlamaya çalışırken demokratikleşme sürecine girdi. Örneğin, 1848 Devrimleri, Avrupa genelinde demokrasi taleplerinin yükseldiği bir dönemdi.

Advertisement

20. yüzyılın başında demokrasi, birçok ülkede daha fazla yaygınlaşmaya başladı. Birçok ülke, siyasi partilerin kurulmasını ve temsilcilerin seçimle belirlenmesini sağlayan seçim sistemleri kurdu. Kadınların oy hakkı mücadelesi de bu dönemde önemli bir adım oldu. İlk olarak Yeni Zelanda’da (1893) ve daha sonra diğer ülkelerde kadınların oy kullanma hakkı tanındı.

Ancak 20. yüzyıl aynı zamanda totaliter rejimlerin de yükselişine sahne oldu. İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında, demokrasiye olan inanç arttı ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütler demokratik prensipleri desteklemeye çalıştı.

Soğuk Savaş dönemi, dünya genelinde demokratik ve otoriter rejimler arasında bir ayrışmaya yol açtı. Batı bloku, demokratik sistemleri benimseyen ülkeleri içerirken, Doğu bloku çoğunlukla totaliter komünist rejimlere sahip ülkelerden oluşuyordu.

Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte, 1980’ler ve 1990’lar demokrasinin daha da yayılmasına tanık oldu. Birçok Doğu Avrupa ülkesi ve diğer otoriter rejimler, demokratik reformlara yöneldi ve çok partili seçimlere geçiş yaptı.

Bugün dünya genelinde birçok ülke demokratik sistemleri benimsemiştir. Ancak demokrasi, her ülkede farklı şekillerde uygulanabilir ve zayıf veya eksik demokratik özelliklere sahip olabilir. Ayrıca, demokrasi her zaman istikrarlı bir şekilde işlemeyebilir ve bazı ülkelerde demokratik gerileme veya otoriterleşme eğilimleri gözlemlenebilir.

Sonuç olarak, demokrasinin tarihi birçok evre ve dönüm noktasıyla doludur. Antik Yunan’dan başlayarak modern demokratik sistemlerin oluşmasına kadar uzanan bir süreçte, demokrasi fikri ve prensipleri insanlık tarihinde önemli bir yer edinmiştir.

Demokrasi İle İlgili Sözler

Demokrasinin Özellikleri Nelerdir?

Halk Egemenliği: Demokraside, halkın egemenliği esastır. Halk, yönetim sürecine doğrudan veya temsilcileri aracılığıyla katılır. Halkın seçimlerle temsilcilerini belirleme ve yönetim kararlarına katılma hakkı vardır.

Temel Hak ve Özgürlükler: Demokraside, bireylerin temel hak ve özgürlükleri güvence altına alınır. Özgür düşünce, ifade, basın, toplanma, inanç, seyahat, örgütlenme ve seçim gibi haklar demokrasinin temel unsurlarıdır. Bireylerin bu haklara sahip olması ve bunları kullanabilmesi önemlidir.

Çoğulculuk ve Çeşitlilik: Demokratik bir sistemde, farklı düşüncelere, inançlara ve politik görüşlere sahip olan herkesin eşit şekilde temsil edilme hakkı vardır. Farklı siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, medya ve diğer katılımcı kurumlar, çeşitlilik ve farklı perspektiflerin ifadesini sağlar.

Seçimler ve Katılım: Demokraside, seçimler temel bir unsurdur. Vatandaşlar, düzenli aralıklarla yapılan serbest ve adil seçimlerde temsilcilerini belirler. Seçimlerin açık, şeffaf ve dürüst bir şekilde yapılması, halkın yönetim sürecine katılımını ve tercihlerini ifade etmesini sağlar.

Advertisement

Hukukun Üstünlüğü: Demokraside hukukun üstünlüğü ilkesi geçerlidir. Yasaların adaletli bir şekilde uygulanması, tüm bireylerin eşit muamele görmesi ve yetkililerin hukuka uygun hareket etmesi önemlidir. Hiçbir kişi veya kurum yasanın üstünde değildir.

Denetim ve Denge: Demokratik sistemde güçler ayrılığı ilkesi önemlidir. Yasama, yürütme ve yargı erkleri birbirinden bağımsız olmalı ve birbirini denetlemelidir. Bu denge, yetkililerin aşırı güç kullanımını engeller ve demokrasinin sürdürülebilirliğini sağlar.

İnsan Hakları ve Adalet: Demokraside, insan haklarına saygı ve adalet önemlidir. Her bireyin eşitlik, özgürlük, adalet ve onur prensiplerine uygun olarak yaşaması sağlanmalıdır. Herkesin hukuki korumaya ve adil yargılanmaya erişimi olmalıdır.


Leave A Reply