Entropi Nedir? Entropi Nelere Bağlıdır, Nasıl Artar, Nasıl Hesaplanır? Örnekleri

0

Entropi ne demektir? Entropi kavramının anlamı, açıklaması, entropi nelere bağlıdır, nasıl artar? Entropi nasıl hesaplanır? Entropi Örnekleri nelerdir?

entropi

Entropi

Entropi, bir sistemin düzenliliğinin veya düzensizliğinin bir ölçüsüdür. Termodinamikte, entropi, enerjinin kullanılamaz bir şekilde dağılımının bir ölçüsüdür ve termodinamik işlemler sırasında sistemin ısısı ve entropisi arasındaki ilişkiyi tanımlar. Entropi, termodinamik sistemlerin doğal yönünü tanımlayan bir termodinamik fonksiyondur.

Entropi, bir sistemin moleküler düzeninin ve hareketinin bir ölçüsüdür. Moleküllerin düzenli bir şekilde hareket ettiği bir sistemin entropisi daha düşükken, moleküllerin rastgele bir şekilde hareket ettiği bir sistemin entropisi daha yüksektir. Bu nedenle, entropi, bir sistemin düzenliliğinin veya düzensizliğinin bir ölçüsüdür.

Termodinamikte, entropi, enerjinin kullanılamaz bir şekilde dağılımının bir ölçüsüdür. Yüksek entropi, enerjinin kullanılamaz bir şekilde dağıldığı anlamına gelir. Entropi, termodinamik işlemler sırasında sistemlerin ısısı ve entropisi arasındaki ilişkiyi tanımlar. Termodinamik bir sistemde, ısının sisteme girip çıkması, basıncın değişmesi ve kimyasal reaksiyonlar, entropinin değişmesine neden olabilir.

Bir termodinamik sistemdeki entropi, S sembolü ile gösterilir ve birim olarak joule/kelvin veya kalori/kelvin kullanılır. Entropi, termodinamik işlemlerde kullanılan birçok matematiksel denklemde yer alır. Termodinamikte, entropi artışı, sistemdeki düzensizliğin artmasına işaret eder. Ancak, entropi artışı, termodinamik sistemlerin hareketinin sadece bir yönüdür ve entropi değişimleri, sistemde gerçekleşen işlemlerin veya tepkimelerin doğasına bağlı olarak değişebilir.

Sonuç olarak, entropi, bir sistemin düzenliliğinin veya düzensizliğinin bir ölçüsüdür ve termodinamik işlemler sırasında enerjinin dağılımını ve kullanımını tanımlar. Entropi, termodinamik sistemlerin doğal yönünü belirler ve birçok matematiksel denklemde yer alır.

Entropi Nelere Bağlıdır?

Entropi, termodinamiğin ikinci yasası ile ilgilidir ve bir sistemin düzensizliğini, karışıklığını veya kaotikliğini ölçer. Entropi, aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

 1. Sistemdeki parçacık sayısı: Genellikle daha fazla parçacığın olduğu sistemler, daha yüksek entropiye sahiptir.
 2. Sistemdeki enerji miktarı: Daha yüksek enerjili sistemler, daha düşük entropiye sahiptir. Bu nedenle, enerjinin dışarı verildiği veya kaybedildiği sistemlerde entropi artar.
 3. Sistemdeki sıcaklık: Daha yüksek sıcaklıklı sistemler, daha düşük entropiye sahiptir. Bu, sıcaklığın düşük olduğu sistemlerde entropinin artacağı anlamına gelir.
 4. Sistemdeki basınç: Daha yüksek basınçlı sistemler, daha düşük entropiye sahiptir.
 5. Sistemdeki hacim: Daha büyük hacimli sistemler, daha yüksek entropiye sahiptir.
 6. Sistemdeki düzensizlik seviyesi: Daha düzensiz veya rastgele düzenlenmiş sistemler, daha yüksek entropiye sahiptir. Bu nedenle, bir sistemin düzensizlik seviyesi arttıkça, entropisi de artacaktır.

Sonuç olarak, entropi bir sistemin düzenliliği veya düzensizliğiyle ilgili bir kavramdır ve yukarıdaki faktörlere bağlıdır.

entropi

entropi

Entropi Nasıl Hesaplanır?

Entropi, termodinamik sistemlerin doğal yönünü tanımlayan bir termodinamik fonksiyondur. Entropi hesaplamak için, bir sistemin sıcaklığı, basıncı, hacmi ve moleküler düzenliliği gibi birçok faktör göz önünde bulundurulur. İşlem, bir sistemin entropisinin değişimini hesaplamak için kullanılır.

Genellikle, entropi değişimleri termodinamik işlemlerde hesaplanır. Bir sistemin entropisinin değişimini hesaplamak için, aşağıdaki formül kullanılabilir:

ΔS = Qrev / T

Burada, ΔS entropi değişimi, Qrev ise işlem sırasında alınan veya verilen ısının tersine çevrilebilir (reversibl) olarak aktarıldığı (yani kayıpsız) durumlarda alınan ısı miktarıdır ve T ise sistemdeki sıcaklık ölçüsüdür. Bu formül, işlem sırasında gerçekleşen kayıpların hesaba katılmadığı kayıpsız bir işlem (reversibl işlem) varsayımına dayanmaktadır.

Entropi değişimlerinin bir diğer hesaplama yöntemi, entropi değişimi ile ilgili termodinamik fonksiyonların değerleri arasındaki ilişkiyi kullanmaktır. Bu yöntemde, entropi değişimini hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılır:

ΔS = Sfinal – Sinitial

Burada, Sfinal ve Sinitial, sırasıyla, işlem sonrasında ve öncesindeki entropi değerleridir. Bu yöntem, işlem sırasında gerçekleşen kayıpların hesaba katıldığı gerçek (irreversibl) işlemler için de kullanılabilir.

Entropi hesaplaması, genellikle, termodinamik işlemler sırasında kullanılan matematiksel formüllerle gerçekleştirilir. Bu formüller, sistemin sıcaklığı, basıncı, hacmi ve moleküler düzenliliği gibi birçok faktörü dikkate alır ve entropi değişiminin hesaplanmasına olanak tanır.

Entropi Örnekleri

İşlem ve sisteme bağlı olarak entropi değişimi farklılık gösterebilir. Aşağıda, entropi ile ilgili bazı örnekler verilmiştir:

 1. Bir buz küpü erirken, entropi artar çünkü buz küpünün düzenli yapısı suyun daha rastgele moleküler yapısına dönüşür.
 2. Bir gazın hacmi genişlediğinde, entropi artar. Çünkü gazın molekülleri daha da dağılır ve daha rastgele bir yapıya sahip olurlar.
 3. Bir enerji kaynağından elektrik enerjisi elde edildiğinde, entropi artar çünkü enerjinin bir kısmı ısı olarak kaybedilir ve enerjinin iş yapabilecek bölümü azalır.
 4. İki farklı sıcaklıktaki maddelerin karıştırılması, entropi artar. Çünkü maddelerin moleküler düzeni bozulur ve moleküller daha rastgele bir yapıya sahip olurlar.
 5. Bir madde ısındığında, entropi artar çünkü moleküler düzeni bozulur ve moleküller daha rastgele bir yapıya sahip olurlar.
 6. Bir kap içerisindeki gaz molekülleri çarpışarak dağılır ve daha rastgele bir yapıya sahip olurlar. Bu da entropinin artmasına neden olur.

Bu örneklerde de görüldüğü gibi, bir sistemdeki düzenin azalması (veya kaybolması), entropinin artmasına neden olur. Entropi arttıkça, sistemdeki düzen de azalır.

Kaynak 2

Entropi; bir cismin ya da sistemin termodinamik durumunda ortaya gelen değişimlerin yönünü belirleyen büyüklüktür. Alman fizikçi Rudolf J. Emanuel Clausias’un (1822-1888) ortaya koyduğu entropi (S) kavramı, doğadaki olayların ya da enerjinin değişimlerinin tek yönlü olarak ortaya çıktığını açıklar.

Entropi ne kadar büyük olursa, değişen enerji de o kadar az olur. Kapalı bir sistemde entropi azalmaz. Kendisini çevreleyen sistemlerden tamamen yalıtılmış termodinamik bir sistemin entropisi S=(U+p.V)/T eşitliğiyle tanımlanır. Bu eşitlikte U, p, V ve T sırasıyla sistemin iç enerjisini, basıncını, hacmini ve mutlak sıcaklığını göstermektedir. Böyle bir sistemin iç enerjisi ve hacmi, basınç ve sıcaklığı aynı kalmak koşuluyla değişirse entropisi de dS=(dU+p.dV)/T kadar değişir. Yalnızca p.dV çarpımı, sistemin bu değişim sırasında yaptığı işi verir. Çok sayıda cisim ya da parçacıklardan oluşan yalıtılmış bir sistemin entropisi hiçbir zaman azalmaz. Bu kural, termodinamiğin ikinci temel yasasını oluşturur. Buna göre kapalı bir sistemin termodinamik durumu, ancak entropisi artacak biçimde değişebilir. Sistemin son durum, entropinin en büyük olduğu durumdur. Fiziğin önemli kavramlarından biri olan entropi, [enerji/sıcaklık] boyutuna sahiptir ve kalori/Kelvin derecesi (cl/°K) birimiyle ölçülür. 1 (cal/°K) büyüklüğünde 1 Clausius (Cl) adı verilir.


Leave A Reply