G Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0
Advertisement

G harfi, Türkçede bulunan G harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. G Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

G Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

gabi: 1. aptal. 2. anlayışsız,

gaddar: acımasız, merhametsiz.

gaf yapmak: pot kırmak,

gafil: 1. aymaz. 2. ihtiyatsız.

Advertisement

3. dalgın, gaflet: 1. aymazlık. 2. ihtiyatsızlık. 3. dalgınlık,

gaile: sıkıntı, dert, üzüntü,

galeyan: 1. coşma. 2. kaynama.

galibiyet: 1. yenme, yengi. 2. zafer.

Advertisement

galip: 1. yenen. 2. üstün, baskın, üst gelen,

gam: tasa, kaygı, üzüntü,

gammaz: çekiştirici, fitneci,

gamlanmak: tasalanmak, kaygılanmak, üzülmek,

Advertisement

gamsız: kedersiz, tasasız,

gani: zengin,

gani gani: bol bol.

garanti: 1. teminat. 2. güvence.

Advertisement

garaz: kin, düşmanlık.

garip: 1. kimsesiz. 2. yabancı. 3. zavallı,

garipsemek: yadırgamak, garp: batı.

gavur: 1. dinsiz. 2. merhametsiz. 3. insafsız, gaddar.

Advertisement

gaye: amaç, maksat, gayet: pek, çok, pek çok.

gayret: emek, uğraşma,

gayrı: artık, bundan böyle,

gayri: başka, diğer, gazap: öfke, kızgınlık, hiddet,

Advertisement

geberik: ölü.

gebermek: ölmek,

gecikme: rötar, tehir,

geçer: sürümlü, yürürlükte bulunan, sayılı, ileri gelen, makbul,

Advertisement

geçerlik: revaç,

geçici: muvakkat,

geçim: 1. anlaşma, uyuşma. 2. maişet geçimsiz: huysuz, kavgacı.

geçinememek: anlaşamamak, bağdaşarnamak, uyuşamamak.

Advertisement

geçinmek: anlaşmak, bağdaşmak, uyuşmak,

geçiş: intikal.

geçiştirmek: savuşturmak, atlatmak.

geçmek: arasından çıkmak, aşmak, akmak, etkilemek, tesir etmek, atlamak,

Advertisement

geçit: boğaz, bel, belen, derbent,

geçmiş: mazi. geda: yoksul, dilenci,

gedikli: 1. daimî. 2. kıdemli,

gelecek: istikbâl, ati.

Advertisement

gelenek: anane, örf, âdet.

gelir: kazanç, irat.

gelişigüzel: rast gele, özensiz, yarım yamalak, sudan, gönülsüz, üstünkörü.

gelişim: inkişaf,

Advertisement

gelişmek: 1. büyümek. 2. tekâmül. 3. inkişaf. 4. yetişmek.

genç: delikanlı, körpe, taze,toy.

genel: umumî.

genelge: tamim.

Advertisement

geniş: bol, enli, engin, ferah.

genişlik: 1. vüsat. 2. yayıklık.

3. en-boy karşıtı olarak,

genişlemek: ferahlamak, büyümek,

Advertisement

gerçek: hakikî, sahici, asıl.

gerçekçi: realist,

gerekli: lâzım, zorunlu, vazgeçilmez, mecburî,

gereç: malzeme,

Advertisement

gereksinim: ihtiyaç,

geri: arka.

gericilik: irtica, yobazlık,

gerici: yobaz,

Advertisement

gezdirmek: dolaştırmak,

gezgin: seyyah,

gezi: seyahat, yolculuk,

gezici: seyyar,

Advertisement

gezinme: seyran,

gıda: besin, yiyecek,

gına: usanç, bıkma,

gıpta: imrenme,

Advertisement

gıyaben: arkasından, uzaktan,yokken,

gider: masraf, harcama,

giderek: gittikçe,

gidişat: 1. durum. 2. davranış. 3. tutum.

Advertisement

gidişmek: kaşınmak,

girgin: sokulgan, girişken,

girişim: teşebbüs,

girişken: girgin, müteşebbis,

Advertisement

gitgide: 1. gittikçe. 2. giderek,

giyecek: giysi,

giysi: elbise, urba, esvap,

giz: sır, esrar, gizem,

Advertisement

gizemli: esrarengiz,

gizlemek: saklamak,

gizli: görünmez, glikoz: şeker.

göç: 1. taşınma. 2. nakil. 3.muhaceret,

Advertisement

göçer: göçebe,

göçmen: muhacir,

göçmek: 1. çökmek. 2. taşınmak. 3. ölmek,

göğüslemek: direnmek, katlanmak,

Advertisement

gökyüzü: sema.

gölek: gölcük,

gömü: define,

gömüt: mezar, kabir,

Advertisement

gönç: zengin, varlıklı,

göndermek: yollamak,

gönenç: refah,

gönüllü: istekli.

Advertisement

gönülsüz: 1. alçak gönüllü.2. isteksiz,

görenek: töre.

görev: vazife,

görevli: memur,

Advertisement

görgü: 1. tecrübe. 2. adabımuaşeret,

görkem: debdebe, ihtişam,

görkemli: muhteşem,

görmek: sezmek, farketmek.

Advertisement

görmemiş: görgüsüz,

görünüş: manzara,

görüş: fikir.

görüşme: mülakat, sohbet,müzakere,

Advertisement

gösterişli: alımlı, güzel,

göstermelik: numunelik,

götürmek: taşımak, nakletmek.

gövermek: yeşermek,

Advertisement

göz: 1. kaynak. 2. delik. 3. bakış. 4. bölme. 5. çekmece. 6. nazar,

gözdağı: tehdit, korkutma,

gözetmek: korunmak, kollamak.

gözlem: müşahede, inceleme,

Advertisement

gözlemci: müşahit.

gözüpek: atılgan, cesur, korkusuz.

grafik: çizge.

gramer: dilbilgisi.

Advertisement

gurup: batma, batış.

gurur: 1. benlik, büyüklük. 2.övünme. 3. çalım. 4. onur. 5. kibir

gücenmek: kırılmak, darılmak.

güç: zor, çetin.

Advertisement

güçbela: güçlükle.

güçlü: kuvvetli.

güçlük: zahmet, zorluk.

güçsüz: aciz.

Advertisement

güdüm: sevk.

güleç: güler yüzlü.

gülistan: güllük.

gülünç: komik.

Advertisement

günah: 1. suç. 2. sorumluluk.

güncel: aktüel.

gündelik: yevmiye.

günebakan: ayçiçeği.

Advertisement

günlü: tarihli.

gürbüz: sağlam, güçlü.

güreşçi: pehlivan.

gür gür: gürül gürül.

Advertisement

gürlük: feyz.

gütmek: sevk etmek, yönetmek, sürmek.

güven: itimat, emniyet.

güvence: teminat.

Advertisement

güvenli: emin.

güvenlik: emniyet.

güvey: damat.

güya: sanki.

Advertisement

güz: sonbahar

güzel: iyi, biçimli, gösterişli.

güzide: seçkin, seçme.

güzün: sonbaharda.

Advertisement

EŞ ANLAMLI KELİMELER SÖZLÜĞÜ

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ – J – K – – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z


Yorum yapılmamış

 1. Türker Özpınar on

  gafleten, ansızın, birden, birdenbire, zıpçıktı
  gam, gam
  garp, batı
  gazaplanmak, öfkelenmek
  geçici, sari
  geçiştirmek, savuşturmak
  gelincik, lale
  geniş, gen
  gerekli, lüzumlu
  geveze, çaçaron, lafazan
  giç, budala, enayi
  girift, dolaşık, karışık
  giysi, elbise, giyim, paltar
  göçmen, gelme, muhacir
  gökyüzü, gök, sema
  görme engelli, âmâ
  gösteri yapmak, çıkış etmek, ifa etmek
  göz gezdirmek, göz atmak
  gözlemek, müşahede etmek
  grev, tatil
  güç kuvvet, hâl
  gül renkli, pembe
  gülünç, komik
  günortada, öğleyin
  güvenç, güven, kıvanç
  güzel, yakışıklı

Leave A Reply